Vedtagelse af lokalplan nr. 427 Idrætsformål ved Thorsvej i Hammel, Hammel Idrætscenter og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-32

Byrådet vedtog 31. oktober 2023 ”Lokalplan nr. 427 Idrætsformål ved Thorsvej i Hammel, Hammel Idrætscenter” og ”Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-32”

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i perioden 26. april til 21. juni 2023.

Planerne er udarbejdet med henblik på at muliggøre, at der kan opføres en padelhal i tilknytning til Hammel Idrætscenter samt ske udvidelse af det eksisterende byggefelt omkring centret.

Lokalplanen giver mulighed for opførsel af en padelhal nord for Borringsvej i forbindelse med idrætscentret samt en udvidelse af centret mod vest. Byggefelterne er udlagt så en udvidelse af centret kan ske samtidig med at stiforbindelsen gennem området og trafiksikkerheden bibeholdes.

Lokalplanen åbner endvidere mulighed for afholdelser af udstillinger, markeder mv. for en bredere kreds af borgere og foreninger, samt at der kan indrettes overnatningsfaciliteter i idrætscentret.

Den primære vejadgang til området er Thorsvej via Tilemannsvej. Den sekundære vejadgang er Borringsvej via Gl. Randersvej.

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2021-32 omfattet af rammeområde 3.OF.5, der udlægger en del af lokalplanområdet til offentlige formål, og 3.RE.14, der udlægger den resterende del til rekreative formål. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-32 er udarbejdet med henblik på en justering af rammeområde 3.OF.5, samt at muliggøre en udvidelse af rammeområde 3.RE.14, så padelhallen bliver beliggende i en rekreativ ramme sammen med Hammel Idrætscenter.

Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar fra ejerne af ejendommene Gl. Randersvej 40, 42, 43, 47, 49 og 51 samt Poppelvej 3 og 4 i Hammel.

Høringssvarene omhandler trafik og trafiksikkerhed, støj, parkeringspladser, det grønne areal og placering, dyreliv samt inddragelse.

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i lokalplanen

 • At § 3.1 ændres, så overnatningsfaciliteter udelukkende kan etableres inden for byggefelt a. Samt at Delområde I også kan anvendes til parkering, og anvendelsen i delområde IIa og IIb ændres fra parkeringspladser til parkeringsarealer, herunder bufferparkering.
   
 • At § 5.1 ændres, så Borringsvej ikke angives som den primære adgangsvej til padelhallen. Plan- og Landdistriktsudvalget 5. oktober 2023 16:00
 • At § 5.2 ændres, så kun permanent parkering i delområde IIb skal udføres med tæt belægning.
 • At § 5.4 ændres, så der skal etableres stiforbindelse eller fortov langs Borringsvej til Gl. Randersvej, hvis byggefelt b udnyttes og antallet af parkeringspladser ved Borringsvej øges. Dette foreslås for at sikre, at Borringsvej bibeholdes som en sikker skolevej.
 • At § 5.5 ændres, så der må etableres parkeringspladser inden for delområde I, med henblik på fastholdelse af eksisterende parkeringspladser ved Borringsvej.
   
 • At der indarbejdes en bestemmelse vedrørende ventilationsanlæg og lignende i lokalplanen, så disse skal indgå harmonisk i en samlet arkitektonisk helhed.
 • At § 9.2 ændres, så der kan etableres et beplantningsbælte mod nordøst, så naboerne afskærmes fra gener fra padelhallen og parkeringsarealer.
 • At der indarbejdes bestemmelse vedrørende støj i lokalplanen, som tydeliggør, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj skal overholdes ved skel til boligerne.
 • At kortbilag 2 – Lokalplankort ændres, så delområde IIb indskrænkes, hvorved der skabes mulighed for, at der kan etableres et beplantningsbælte mod nordøst.

Se "Lokalplan nr. 427 Idrætsformål ved Thorsvej i Hammel, Hammel Idrætscenter" her

Se ”Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-32” her

Retsvirkning og klagemuligheder

Efter den endelige vedtagelse af ”Lokalplan nr. 427 Idrætsformål ved Thorsvej i Hammel, Hammel Idrætscenter” må ejendommene, der er omfattet af planen, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Planlovens § 18.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planerne medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Planen er vedtaget i henhold til Lov om planlægning. Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er ”Kirkeminister og minister for landdistrikter og nordisk samarbejde”, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 9. november 2023 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside Planklagenævnet (naevneneshus.dk)  www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med MitID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside Klagevejledning Planklagenævnet (naevneneshus.dk) Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Annoncering
09.
nov.
2023
8450 Hammel
Lokalplan

Alle planer kan ses på: https://planinfo.dk