Vedtagelse af Spildevandsplansplan 2021-28

Tirsdag 26. april 2022 vedtog byrådet ny spildevandsplan for Favrskov Kommune for perioden 2021-2028. Planen offentliggøres hermed.

Tirsdag 26. april 2022 vedtog byrådet ny spildevandsplan for Favrskov Kommune for perioden 2021-2028. Planen offentliggøres hermed. 

Spildevandsplanen har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 6. oktober til 1. december 2021.

Du kan læse Spildevandsplan 2021-28 her

Om planen

Spildevandsplan 2021-2028 er udarbejdet af Favrskov Kommune i samarbejde med Favrskov Spildevand A/S. Spildevandsplanen erstatter Spildevandsplan 2013 med tilhørende tillæg.

Planen danner grundlag for, hvordan Favrskov Kommune og Favrskov Spildevand A/S vil håndtere spildevandet i perioden 2021-2028.

Helt overordnet har spildevandsplanen fokus på at sikre, at regnvand og spildevand håndteres på en måde, som tilgodeser både borgerne, naturen, miljøet og klimaet i Favrskov.

Miljøvurdering

Favrskov Kommune har desuden udarbejdet en miljørapport med en miljøvurdering af planen.

Du kan læse miljørapporten her

På baggrund af miljøvurderingslovens § 13, stk. 2 skal myndigheden ved offentliggørelse af planen redegøre for følgende:

  • Hvordan miljøhensyn er integreret i planen og miljørapporten samt at udtalelser i offentlighedsfasen er taget i betragtning.
  • Hvorfor den vedtagne plan er valgt i forhold til rimelige alternativer.
  • Hvorledes myndigheden vil overvåge væsentlige miljøpåvirkninger. 

Du kan læse Favrskov Kommunes redegørelse her

Planen er digital

Planen er digital og fungerer i praksis ligesom en hjemmeside. Det betyder, at du kan klikke dig rundt efter behov og søge dig frem til den information, der er relevant for dig.

Du kan se, om du bliver påvirket af spildevandsplanen ved at vælge menupunktet ”Kort” og indtaste din adresse eller matrikel i søgefeltet. På kortet kan du vælge, hvilke forskellige temaer i spildevandsplanen der skal vises, og du kan også få vist f.eks. oplysninger om lokalplaner, natur og grundvand.

Gå til spildevandsplan 2021-28 favrskov.dk/spildevandsplan21

Udvalgte emner

Herunder finder du udvalgte emner fra planen, som kan få særlig betydning for dig som borger eller virksomhed.

Afledning af overfladevand i erhvervsområder

I erhvervsområder er der stigende behov for at udnytte grundarealet med etablering af nye bygninger og befæstede arealer. Dette medfører en øget afledning af overfladevand inklusiv tagvand. Kapaciteten i Favrskov Spildevands ledninger kan derved blive utilstrækkelig, så der kan ske opstuvning af regnvand på terræn.

Denne spildevandsplan fastsætter derfor retningslinjer for, hvor meget overfladevand, der må afledes uforsinket til kloak fra den enkelte ejendoms grundareal, ved etablering af nye bygninger og belægninger. Ønskes afledning af mere overfladevand, kan bestemmelserne imødekommes ved etablering af overjordisk eller underjordisk forsinkelsesbassin på ejendommen. Overfladevand kan også nedsives, hvis der kan opnås tilladelse hertil i forhold til grundvandsbeskyttelsen, jordens nedsivningsevne og afstanden til grundvandet.

Læs nærmere og se et kort med bestemmelser for de enkelte erhvervsområder her

Adskillelse af regnvand og spildevand (separering)

I de kommende år er det hensigten at fortsætte arbejdet med at omlægge kommunens fælleskloakerede områder, hvor regn- og spildevand løber i en fælles ledning, således at dette ændres til et separatsystem, hvor regn- og spildevand løber i hver sin ledning.

I denne planperiode påbegyndes separering af en del af Hadsten, og dette arbejde vil fortsætte i næste planperiode efter 2029. Desuden vil der ske separering af kloakken i Vester Velling, Hvorslev, Gerning, Svenstrup samt Miravej i Søften, og separeringen af kloakken i Voldum vil blive afsluttet. 

Favrskov Spildevand etablerer et nyt hovedkloaksystem med to kloakledninger og sætter to stik ind på hver grund. Efterfølgende skal grundejerne selv sørge for, at regn- og spildevand adskilles inde på de private grunde. Forinden vil Favrskov Kommune og Favrskov Spildevand i god tid orientere grundejerne.

Se tidsplan og kort over de berørte områder her

Matrikler der kan blive berørt af nye spildevandsanlæg

Ved realisering af denne spildevandsplan kan visse ejendomme blive berørt af nye spildevandsanlæg, som Favrskov Spildevand skal etablere for at realisere det planlagte. Det er f.eks. ledninger eller grøfter til transport af regnvand samt regnvandsbassiner, eller ledninger til spildevand.

Matrikler, der kan blive berørt af spildevandsanlæg, fremgår af spildevandsplanens bilag 7.

Klagevejledning

Vedtagelse af spildevandsplanen

Jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3 kan kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen af spildevandsplanen kan dog indbringes for en domstol jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder, efter at beslutningen er offentliggjort.

Afgørelse om miljøvurdering

Afgørelsen kan i henhold til § 48, stk. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage over miljøvurderingen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelse af miljøvurderingen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende klageportalen. Klageportalen tilgås via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Favrskov Kommune via klageportalen

Afgørelse
05.
maj.
2022
02.
jun.
2022
Høringer for hele kommunen
Spildevand