Vedtagelse af tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-32 samt ophævelse af lokalplan nr. 21.-709 og delvis ophævelse af lokalplan nr. 08.02.-709 for erhvervsområder i Voldum

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 8. september til 3. november 2022. Der er ingen bemærkninger eller høringssvar indkommet i høringsperioden

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-32 har til formål at ændre planlægningen for erhvervsområdet sydøst for Voldum ved Rigtrupvej og Skadervej. Det ligger meget tæt på Voldum Vandværks drikkevandsboring og det meste af området er omfattet af indvindingsoplandet til vandboringen, hvoraf en stor del af arealet er udpeget til at være nitratfølsomt.

Tillæg nr. 8 fjerner muligheden for etablering af erhverv på de arealer, der på nuværende tidspunkt anvendes til landbrugsjord. Dette gøres for at beskytte Voldum Vandværks drikkevandsboring.

I samme proces er der vedtaget en delvis ophævelse af ”Lokalplan nr. 08.02.-709 – Et erhvervsområde ved Rigtrupvej i Voldum” og ophævelse af ”Lokalplan nr. 21.-709 – Et erhvervsområde ved Skadervej i Voldum” Størstedelen af arealet anvendes i dag til landbrugsdrift og omfatter tilsammen et areal på ca. 4 ha, som har byzonestatus. Ophævelsen af lokalplanerne skyldes, at Favrskov Kommune har vurderet at planlægningen er forældet.

Se ophævelses lokalplanen her.

Retsvirkning og klagemuligheder

Efter den endelige vedtagelse af ”Lokalplan nr. 08.02.-709 – Et erhvervsområde ved Rigtrupvej i Voldum” og ophævelse af ”Lokalplan nr. 21.-709 – Et erhvervsområde ved Skadervej i Voldum” må ejendommene, der er omfattet af planen, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med landzonebestemmelserne.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Planen er vedtaget i henhold til Lov om planlægning.

Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er Miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde inden fire uger fra 19. december 2022, hvor planen offentliggøres og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmesidehttps://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/www.borger.dk og www.virk.dk,. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Annoncering
19.
dec.
2022
8370 Hadsten
Lokalplan