Landsbypolitik

Byrådet vedtog den 31. marts 2009 Landsbypolitikken med den bemærkning, at der tillige er tale om visioner, der markerer en langsigtet udvikling for landsbyerne.

Baggrund

Favrskov Kommune har en befolkningssammensætning og en fysisk udbredelse der betyder, at næsten halvdelen af dens befolkning bor i landsbyer og de tilgrænsende landdistrikter. Der er nedsat et Landsbyråd, der skal styrke udviklingen i landsbyerne med deres naturligt tilhørende opland. Landsbyrådet skal målrettet arbejde for en positiv samhørighed i de enkelte områder samt skabe et forum for samarbejde mellem landsbyerne i Favrskov Kommune.

Landsbyrådet består jf. vedtægterne af repræsentanter fra følgende landsbyer:

Hadbjerg, Voldum, Lerbjerg-Svejstrup, Vissing, Lyngå, Galten, Selling, Ødum, Vellev, Terp, Vester Velling, Sdr. Vinge, Hvorslev, Gerning, Borridsø, Borre, Aidt, Vejerslev, Lading-Fajstrup, Haurum, Skjød, Sall, Svenstrup, Voldby, Anbæk, Farre, Røgen, Skjoldelev, Søften, Vitten, Haldum, Tinning, Foldby-Korsholm-Norring, Haar, Sandby, Grundfør, Laurbjerg, Houlbjerg, Granslev, Bøstrup, Thorsø, Nielstrup-Bramstrup samt 2 medlemmer udpeget af og blandt Byrådets medlemmer.

Landsbyrådets formål er jævnfør vedtægterne blandt andet at:

 • Udforme forslag til en landsbypolitik, implementere og fortsat opdatere landsbypolitikken.
 • Sikre kontakten til/fra landsbyerne i Favrskov Kommune som bidrag til at understøtte de lokale kræfter, der bidrager til trivsel og udvikling i landsbyerne.
 • Fungere som høringspartner/rådgiver for Byrådet i spørgsmål af særlig betydning for landsbyerne.
 • Være aktiv igangsætter af initiativer som kan fremme landsbyers udvikling.
 • Forestå disponering og bevilling af tildelte midler til aktiviteter i landsbyerne.

Landsbyrådet indledte sit arbejde med udformning af forslag til en landsbypolitik i foråret 2007 og afsluttede forløbet i dets møde i juni måned 2008. Gennem høringssvar og deltagelse i borgermøder bidrog Landsbyrådet til udformningen af Favrskov Kommunes Planstrategi 2007, hvori der er formuleret en vision for landsbyerne og landdistrikterne i Favrskov Kommune. Med udgangspunkt heri, samt
efter afholdelse af fællesmøder for alle landsbyer i kommunen, er der udarbejdet nedenstående landsbypolitik, der skal rumme målene for byrådets videre arbejde med landsbyerne og deres naturlige opland.

Landsbypolitik for Favrskov Kommune

Den overordnede planmæssige udvikling af landsbyerne er skitseret i Favrskov Kommunes planstrategi og Kommuneplan 09. Landsbypolitikken har til formål at sikre, at landsbyen og dens naturlige opland forbliver et attraktivt sted at bo, hvor der værnes om områdets historie, sikres dets fortsatte udvikling og dets særkender, for dermed at være en aktiv del af den helhed, som udgør Favrskov Kommune.

Fremtidens landsbyer og landdistrikter udgør for mange et alternativ til byernes boligområder. Fremtidens landsbyer er levende, velfungerende miljøer, hvor liv og kvalitet sikres dels via vedligeholdelse og bevaring og dels via omdannelse og fornyelse.

Det er Byrådets mål forsat at styrke og synliggøre landsbyerne, og deres naturlige oplands, kvaliteter som en del af Favrskov Kommunes ”aktiver” som bosætningskommune. Dette sikres blandt andet ved at bruge Landsbyrådet som en aktiv medspiller i forhold, som omhandler landsbyerne, og at landsbyerne indgår som en naturlig del af Favrskov Kommunes ansigt udadtil.

For at gøre landsbypolitikken mere overskuelig er den opdelt i fem hovedområder, som
efterfølgende er blevet uddybet. De fem hovedområder er:

 • Landsbymiljø
 • Natur- og kulturværdier
 • Kommunikation og formidling
 • Offentlig service
 • Tilskudsstrategi

Landsbymiljø

Landsbymiljøet skal sikre, at landsbyen er et attraktivt sted at bo og leve, med gode udfoldelsesmuligheder for alle aldersgrupper og muligheder for tilpassede erhvervsaktiviteter.

Det er byrådets mål:

 • at medvirke til og understøtte landsbyernes udvikling i en positiv retning og at basere denne udvikling på den enkelte landsbys individuelle ønsker.
 • at fremme den individuelle behandling af hver landsby og være tro mod landsbyens identitet.
 • at landsbyer har fællesarealer udlagt til rekreative formål.
 • at medvirke til, at forsamlingshusene i landsbyerne udvikles.
 • at arbejde for at muliggøre byfornyelse på den enkelte landsbys vilkår.
 • at medvirke til at fremme erhvervsetablering i eksisterende anlæg i landsbyerne.
 • at sikre lokal indflydelse og medbestemmelse ved at tilskynde landsbyerne til
 • at oprette en beboerforening, borgerforening eller tilsvarende.

Natur- og kulturværdier

Natur- og kulturværdierne er en væsentlig del af landsbyens fortid og skal være en del af dens nutid ved, at udviklingen af landsbyen sker med respekt for områdets miljø, natur og kulturarv.

Det er byrådets mål:

 • at informere om, synliggøre og fremme adgangen til naturen og kulturværdier i landsbyerne og det åbne land
 • at registrere, støtte og fremme bevarelse af egnens kultur, natur og historiske værdier
 • at tilgodese kreative initiativer tilpasset landsbyen
 • at støtte naturgenopretningsprojekter i den udstrækning, der er mulighed for det.

Kommunikation og formidling

Landsbyernes tilbud til borgerne, deres faciliteter og udviklingsplaner indgår som en del af kommunens informationsplaner og -strategier.

Det er byrådets mål:

 • at arbejde for, at landsbyerne indgår som en naturlig del af kommunens markedsføring som en attraktiv bosætningskommune
 • at der med Landsbyrådet som initiativtager udformes og udmøntes en informations- og kommunikationsplan for både intern og ekstern kommunikation for landsbyerne
 • at landsbyerne vil arbejde for at være en naturlig del af Favrskov Kommunes ansigt udadtil.
 • at der sker en synliggørelse af de eksisterende tilbud, aktiviteter og services, der findes i Favrskov Kommunes landsbyer for at skabe en øget anvendelse 

Offentlig service

Landsbyernes offentlige service afspejler landsbyernes forskellighed i størrelse og udstrækning, og skal i sin tilpasning og udvikling sikre en balance mellem store bysamfund og landsbyerne.

Det er byrådets mål:

 • at den offentlige transport i det omfang det er muligt bør sikre forbindelse mellem landsbyerne og mindst en af hovedbyerne.
 • at fremme anlæggelse af cykelstier/baner ud fra behov og som en del af den samlede trafiksikkerhedsplan.
 • at det tilstræbes, de steder hvor behovet underbygger det, at der etableres børnepasningsmuligheder i nærområdet af børn i førskolealderen
 • at fremme muligheden for etablering af miljøfremmende initiativer i landsbyerne

Tilskudsstrategi

Landsbyernes tilskud fordeles via Landsbyrådet. Tilskuddet skal sikre aktiviteter i landsbyerne samt understøtte landsbyernes kultur- og fritidsliv for dermed at kunne bidrage til beboernes udvikling af det enkelte område og af områderne på tværs af kommunen.

Det er byrådets mål:

 • at Favrskov Kommune fremmer landsbyernes fysiske, sociale og kulturelle aktiviteter ved at afsætte midler bl.a. til fordeling via Landsbyrådet
 • at Byrådets bevilling til Landsbyrådet skal understøtte landsbyernes væresteder og fremme landsbyernes fysiske, sociale og kulturelle aktiviteter
 • at der hvert år i budgettet afsættes et beløb til ovenstående formål
 • at Landsbyrådet aktivt arbejder for, at der tilføres eksterne midler til formålet.
 • at Landsbyrådet forvalter de tildelte midler fra Byrådet under hensyntagen til denne landsbypolitik

Implementering og opdatering af landsbypolitikken

Vedtagelsen af en landsbypolitik betyder, at landsbyrådet på vegne af byrådet blandt andet vil arbejde videre med fokus på 4 delområder:

 1. Implementere landsbypolitikken via information i landsbyen med tilhørende opland ved dets repræsentant i Landsbyrådet. 
 2. Revurdere sin nuværende tilskudspolitik, så den er i fortsat overensstemmelse med landsbypolitikken.
 3. Via Landsbyrådets årsplan, at tage stilling til behovet for opdatering af landsbypolitikken, der dermed vil være et dynamisk arbejdsgrundlag for Landsbyrådet og Byrådet i Favrskov Kommune.
 4. Bidrage til udformningen af Kommuneplanen for Favrskov Kommune via bidrag i optaktsforløbet, høringssvar på forslaget og aktiv medspiller i arbejdet med implementeringen af Kommuneplanen.