Sammen skaber vi sundhed

Favrskov Kommunes sundhedspolitik er godkendt af Favrskov Byråd 26. januar 2016 og forlænget på møde 23. februar 2022.

Indledning

Sundhedspolitikken sætter rammen for kommunens arbejde med at fremme borgernes sundhed. Politikken angiver også retningen for samspillet med borgere, frivillige, foreninger, virksomheder og lokalsamfund samt samarbejdsparterne i sundhedsvæsenet.

I vores arbejde med sundhed lægger vi vægt på både fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Det betyder, at sundhed skal forstås som mere end fravær af sygdom og svækkelse. Sundhed handler også om livsglæde og handlekraft.

To damer griner og smiler til hinanden

Vision

Favrskov Kommune skal være blandt de sundeste kommuner i Danmark – og vi vil arbejde for, at borgere i alle aldre har gode muligheder for at trives og leve et sundt og aktivt liv.

Arbejdet med at løfte sundhedspolitikken fra ord til handling tager udgangspunkt i følgende bærende principper:

  • Aktiv hjælp til selvhjælp
  • Den enkelte skal mødes med respekt
  • Vi går nye veje, hvor der er brug for det
  • Fokus på kvalitet og effekter

Sundhedspolitikken har fem temaer:

  • Sunde børn og unge i trivsel
  • Mere sundhed for alle
  • Mere sundhed i det nære
  • Sammen om sunde arbejdspladser
  • Et aktivt liv i et sundt miljø

Temaerne udfoldes i det følgende.

Mosaik med billeder fra Sundhedspolitik
Unge mennesker på fodboldbane

Sunde børn og unge i trivsel

Børn og unge udgør et særligt vigtigt fokusområde, da sundhed og sundhedsvaner ofte grundlægges i barndommen. Vi vil derfor medvirke til at give børn og unge en sund start i livet. Børn og unge skal kunne udvikle sig til sunde og robuste voksne. 

Forældre spiller en særlig vigtig rolle for børn og unges sundhed og trivsel. Vi vil derfor inddrage forældrene i arbejdet med børns sundhed og i sundhedsplejen sætte fokus på at styrke forældrekompetencer.

Vi vil støtte børn og unge med særlige behov, så deres fysiske og mentale sundhed styrkes, og ligheden i sundhed fremmes. 

Billede fra Store Gå Dag

Mere sundhed for alle

Det sunde valg skal gøres lettere for alle. 

Vi vil yde en bred forebyggende indsats for at fremme sunde spisevaner, bevægelse og mental sundhed. Vi vil samtidig opfordre til at begrænse brugen af alkohol, andre rusmidler og tobak. Netop disse faktorer spiller en afgørende rolle for sundheden. 

Vi vil arbejde for at fremme lighed i sundhed. Nogle grupper har brug for en særlig indsats. Udsatte grupper kan være borgere med psykisk sygdom eller handicap, borgere med anden etnisk baggrund og børn med særlige behov. 

Vi vil medvirke til, at flest mulige arbejdsdygtige borgere bliver inkluderet på arbejdsmarkedet. Tilknytning til arbejdsmarkedet og et aktivt arbejdsliv har afgørende betydning for fremme af lighed i sundhed og trivsel.     

Samarbejdet skal styrkes mellem forskellige fagligheder og sektorer, der arbejder med sundhed, og de kommunale tilbud skal gøres mere synlige og tilgængelige. 

Barn i skoletandplejen

Mere sundhed i det nære

Vores sundhedstilbud skal målrettes den enkelte borger, fordi borgere har forskellige udgangspunkter og vilkår. Vi vil arbejde for, at ’de der kan selv, skal selv’. Samtidig skal vi tilbyde borgere med færre ressourcer hjælp til at tage hånd om sundheden.

Vi vil inddrage borgere og pårørende mest muligt, fordi det er af stor betydning at have indflydelse på egen sundhed. Frivillige kan også spille en vigtig rolle i dette samarbejde. 


Der skal være fokus på tilgængelighed, gennemskuelighed og information, både når der er tale om forebyggelse, korte forløb samt ved krævende og langvarig behandling.
 
Vi ønsker et velkoordineret sundhedsvæsen. Det kræver et godt og aktivt samarbejde med praktiserende læger, behandlere, hospitaler og andre kommuner. Vi går gerne nye veje for at finde de bedste løsninger for borgerne.

Sammen om sunde arbejdspladser

Det er et mål, at arbejdslivet leverer et positivt bidrag til borgernes sundhed og dermed bidrager til, at både den enkelte virksomhed og samfundet får flere ressourcer. 

Sunde arbejdspladser skaber sunde forretninger. Derfor er det vigtigt, at både offentlige og private arbejdspladser sætter fokus på trivsel og sundhed for deres medarbejdere og arbejder med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. 


Vi vil arbejde for, at virksomhederne sætter sundhed på dagsordenen. De sundhedsmæssige udfordringer er forskellige fra virksomhed til virksomhed. 

Dreng skater på Sunds Plads

Et aktivt liv i et sundt miljø

Vi ønsker at medvirke til at skabe et sundt og aktivt fritids- og kulturliv for borgere i alle aldre gennem samarbejde med foreninger, lokalsamfund, kultur- og uddannelsesinstitutioner og frivillige. 

Der skal være plads til borgernes forskellige behov, og der skal være variation og mangfoldighed i aktiviteter og tilbud. 

Det er vigtigt at informere om og sikre nem adgang til fysiske aktiviteter og faciliteter, oplevelser i naturen, rekreative områder og kulturmiljøer for alle. 
Det skal være let, trygt, naturligt og attraktivt at bevæge sig aktivt i dagligdagen, eksempelvis ved at bruge cyklen til daglig transport eller rekreative oplevelser. 

Et rent, grønt og sundt miljø skal understøtte borgernes sundhed og trivsel. Derfor skal der være fokus på dette i den fysiske planlægning.