You are here

Den kommunale frokostordning - FAQ

Favrskov Kommune tilbyder frokostordning i nogle af de kommunale institutioner. Her kan du læse ’ofte stillede spørgsmål’ samt svar.

Vi har i denne FAQ forsøgt at besvare mange af de spørgsmål, som I måske har brug for at få besvaret, inden I beslutter jer for, om I vil stemme ja eller nej til frokostordningen i jeres barns institution. Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte den daglige leder eller områdelederen. I kan også skrive til Hanne Nedergaard, sekretariatskonsulent i Børn og Kultur på hned@favrskov.dk

Den nye periode er fra 1. januar 2021 til og med 31. december 2022.  

Hvad er det for et frokostmåltid, børnene får serveret?

Det, der stemmes om, er et koldt frokostmåltid leveret hver dag til institutionen af en ekstern leverandør. Der vil være mulighed for ’smør selv’ med forskelligt pålæg/tilbehør samt grønt. Maden vil være anrettet på fade, som passer til den bordopstilling, der er i institutionen. Personalet skal ikke anrette maden, men kan sammen med børnene stille maden på bordene. Der kan bestilles madpakker, hvis børnene skal på tur.

Der tages højde for Fødevarestyrelsens anbefalinger (se anbefalinger) i forhold til sammensætning af maden og særlige forhold for vuggestuebørn. Vi er ekstra opmærksomme på hygiejne i forbindelse med måltidet og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Ved småjusteringer er det institutionen selv, der er i direkte dialog med leverandøren, så der hurtigt kan blive taget hånd om evt. problemstillinger.

Hvem kommer til at levere maden?

Udbudsreglerne gør, at vi ikke ved, hvem der kommer til at levere maden. Vi kan først finde leverandøren efter forældreafstemningen, når vi ved, hvilke institutioner der ønsker at deltage i den kommunale frokostordning.

Vi har i dag en kommunal frokostordning i:

 • Børnehuset Mælkevejen i Søften
 • Børnehuset Fuglereden i Hinnerup
 • Børnehuset Bymarken i Hinnerup
 • Børnehuset Toppen i Hinnerup
 • Børnehuset Rønbækken i Hinnerup
 • Børnehuset Elmegården i Hinnerup
 • Børnehuset Nørreskoven i Hinnerup
 • Børnehuset Ellemose i Hadsten
 • Idrætsbørnehuset Bavnehøj i Hadsten
 • Thorsø Børnehus
 • Børnehuset Grævlingehulen i Hammel
 • Børnehaven Søndervang i Hammel
 • Integreret institution Børnely i Farre
 • Børnehuset Lærkereden i Lading

 

Hvad koster det at være med i den kommunale frokostordning?

Taksten for det kommunale frokostmåltid kan maksimalt blive 470 kr. (2020-priser) pr. barn pr. måned i 11 måneder. Den faktiske takst kan godt blive lavere. I dag betaler forældrene 400 kr. for den kommunale frokost, hvor den maksimale takst er 450 kr.

Frokostmåltidet gælder alle hverdage, dog ikke 5. juni (Grundlovsdag) og 24. december (juleaftensdag).

Frokosttaksten bliver opkrævet af forvaltningen i forbindelse med den almindelige opkrævning af jeres betaling til daginstitutionen. Der gives friplads- og søskendetilskud til den kommunale frokostordning.

I får samme fripladstilskud til den kommunale frokost, som I får til daginstitutionspladsen.

Hvad sker der, hvis leverandøren går konkurs?

Den kommende kontrakt tager højde for konkurs. Det betyder, at Favrskov Kommune har lov til at finde en ny midlertidig leverandør til at levere mad, indtil et nyt udbud er gennemført. Rent praktisk betyder det, at institutionerne højst vil opleve få dage uden mad, hvis konkursen sker uden varsel fra dag til dag. Ved et varsel om konkurs vil institutionerne ikke opleve dage uden mad, da det forventes, at en ny aftale kan være på plads med få dages varsel.

Hvad sker der, hvis leverandøren ikke lever op til de krav, der fremgår af kontrakten?

Efterlever leverandøren ikke de krav, der er stillet i kontrakten, kan Favrskov Kommune enten kræve, at kravene fremadrettet efterleves og give en bod for den manglende overholdelse eller vælge at opsige kontrakten. Hvad der vil ske, vil bero på en konkret vurdering af sagen, og hvilken løsning der er mest hensigtsmæssig for hverdagen i institutionerne.

Er det forældrene eller forældrebestyrelsen, der afgør, om der skal være en kommunal frokostordning?

Det er alle forældre, der skal stemme om den kommunale frokostordning. I den selvejende institution Hadsten Børnehave træffes den endelige afgørelse omkring ja eller nej til frokost dog i forældrebestyrelsen.

Hvordan er afstemningsreglerne?

Ifølge dagtilbudsloven indføres der en kommunal frokostordning i alle daginstitutioner i Favrskov Kommune, medmindre I er et simpelt flertal af forældre, der siger nej til ordningen. Med et simpelt flertal af forældre menes, at over halvdelen af alle forældre med børn i jeres institution skal sige nej for, at der ikke indføres en kommunal frokostordning.

Hvordan stemmer vi, hvis vi har to søskende i samme enhed?

I har en stemme for hvert barn, I har i institutionen. Det betyder, at et forældrepar med to søskendebørn i samme institution har to stemmer.

Hvem stemmer, hvis vi som forældre ikke bor sammen?

Hvis I som forældre bor på hver jeres adresse, er det bopælsforælderen, der stemmer. Det vil sige den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Hvad nu hvis mit barn har allergi eller anden sygdom?

Områdelederen kan undtage et barn med allergi eller anden sygdom fra den kommunale frokostordning, hvis forældrene har en lægeerklæring. Hvis dit barn er undtaget fra den kommunale frokostordning, betaler I naturligvis ikke frokosttakst.

Hvornår kan I som forældre selv arrangere en frokostordning?

Bliver det et nej til den kommunale frokostordning, kan I som forældre beslutte at etablere en forældrearrangeret frokostordning. Der kan kun etableres én ordning. Der kan således ikke etableres to forskellige ordninger, hvor forskellige forældre deltager i de to ordninger. Der er ikke et krav om, at der skal være flertal af forældre i jeres institution, som ønsker en forældrearrangeret frokostordning før, at I kan etablere den. Det er således i princippet tilstrækkeligt, at I eksempelvis er fem forældre i institutionen, der ønsker at etablere en frokostordning. Det afgørende er blot, at I kan opnå enighed blandt jer forældre om etablering af denne ordning. I bestemmer som forældre selv, om I vil benytte den forældrearrangerede frokostordning, og I betaler kun til ordningen, hvis I er med.

Ved den forældrearrangerede frokostordning indgår I selv som forældre en aftale med en ekstern leverandør, som I ønsker skal levere maden. Aftalen skal være inden for de gældende rammer for ordningen. Den forældrearrangerede frokostordning baserer sig på et privatretligt grundlag, og er derfor som udgangspunkt uden for de offentlige udbudsregler.

Taksten for det forældrearrangerede frokostmåltid kan maksimalt blive 586 kr. (max 35 kr. pr. dag) pr. barn pr. måned i 11 måneder, men I kan sagtens vælge en lavere takst.  Taksten for den forældrearrangerede frokost svarer til maksimumtaksten for den kommunale frokostordning plus moms – dvs. 470 + 116 kr. Beløbet er højere end taksten for den kommunale frokostordning, da der ikke kan afløftes moms på den forældrearrangerede ordning.

Der gives fripladstilskud til den forældrearrangerede frokostordning, men der er ikke lovhjemmel til at give søskendetilskud til ordningen.

I skal være opmærksomme på, at hvis I etablerer en forældrearrangeret frokostordning, så skal den ophøre igen, hvis der indføres en kommunal frokostordning i daginstitutionen ved en senere afstemning.

Ønsker I yderligere oplysninger om den forældrearrangerede frokostordning kan Hanne Nedergaard, sekretariatskonsulent i Børn og Kultur kontaktes på  hned@favrskov.dk.

Senest opdateret

07.10.2020
vivbr