You are here

Direktør for Favrskov Forsyning A/S

Her kan du læse mere om jobbet som direktør for Favrskov Forsyning A/S

1. Baggrund

Favrskov Forsyning A/S søger en ny direktør, der kan tiltræde 1. juni 2019.

Direktørstillingen har været midlertidig besat siden 1. juli 2018.

Favrskov Forsyning A/S varetager opgaver med spildevandsforsyning og affaldshåndtering i Favrskov Kommune. Der er aktuelt 46 ansatte i selskabet.

Favrskov Forsyning A/S og de to datterselskaber Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S blev stiftet med virkning fra 1. januar 2010 som følge af vandsektorlovens krav om selskabsudskillelse af spildevandsaktiviteterne. I den forbindelse valgte Favrskov Kommune også at udskille de brugerfinansierede affaldsaktiviteter til Favrskov Forsyning A/S.

Favrskov Forsyning A/S og de to datterselskaber er 100 procent ejet af Favrskov Kommune.

Byrådet i Favrskov Kommune har udpeget fem byrådsmedlemmer, der indgår i alle tre bestyrelser. I Favrskov Forsyning A/S er der endvidere tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, mens der til bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S er valgt to forbrugerrepræsentanter.

Direktøren for Favrskov Forsyning A/S og de to datterselskaber refererer til de respektive bestyrelser.

Favrskov Byråd vedtog 26. maj 2015 en ejerstrategi for Favrskov Forsyning A/S og de to datterselskaber. Byrådet har besluttet, at ejerstrategien skal revideres i 2019. Dette arbejde har Favrskov Kommune igangsat.

Favrskov Kommune er en vækstkommune med godt 48.000 indbyggere.

Favrskov Kommune er en aktiv del af den midtjyske region, der tilsammen tæller 1,2 millioner indbyggere. Ligeledes er kommunen en del af det østjyske vækstområde. 

Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg og er kommunens største arbejdsplads med ca. 3.800 medarbejdere.

2. Organisation

Den overordnede organisatoriske og selskabsmæssige sammenhæng fremgår af nedenstående diagram:

Organisationsdiagram Favrskov Forsyning

Den administrative organisering og bemanding af Favrskov Forsyning A/S og de to datterselskaber fremgår af nedenstående diagram:

 

Organisationsdiagram Favrskov Forsyning

Den daglige ledelse af selskaberne varetages af direktøren i samarbejde med udviklingschefen og driftschefen.

Selskabets størrelse taget i betragtning fungerer ledergruppen i dagligdagen som et ledelsesteam, hvor der samtidig er fokus på håndtering af driftsmæssige opgaver og på mere udviklingsmæssige spørgsmål.   

Favrskov Forsynings administration er lokaliseret i Favrskov Kommunes administrationsbygning, Torvegade 7, 8450 Hammel, mens selskabets øvrige lokationer er placeret rundt i hele kommunen.

3. Virksomhedsgrundlag

Favrskov Forsynings drift og udvikling bygger på en fælles mission, vision og et sæt værdier. Tilsammen sætter missionen, visionen og værdierne den retning, som alle i virksomheden arbejder for at realisere.

Favrskov Forsynings mission lyder således:

”I god dialog med både kunder og det omgivende samfund leverer vi en effektiv spildevandsforsyning og affaldshåndtering med vægt på forsyningssikkerhed og miljø.”

Favrskov Forsynings vision er formuleret i følgende sætning:

”Viser vejen og skaber resultater gennem samarbejde.”

Visionen rummer tre budskaber, som du kan læse mere om her

Favrskov Forsynings værdier er følgende:

 • Troværdighed - Vi holder, hvad vi lover, og man kan stole på os. Vi tager ansvar og arbejder efter ligeretsprincip og behandler ens tilfælde på samme måde.
 • Åbenhed - Vi fortæller om os selv og inviterer til dialog om vores "gøren og laden". Vi modtager gerne kritik og forsøger at lære af det.
 • Anerkendelse - Vi har en anerkendende tilgang til andre, vi respekterer deres synspunkter i dialogen, og vi ønsker at forstå argumenterne. Vi begynder ikke en dialog med et "nej".


4. Direktørens overordnede ansvarsområder

Bestyrelsen har fastlagt direktørens opgaver og ansvar over for bestyrelsen i ”Bestyrelsens instruks til direktøren”.

Instruksen fastlægger ud over opgaver og ansvar også retningslinjer for rapportering til bestyrelsen og direktørens bemyndigelse til at foretage dispositioner på selskabernes vegne.

I forhold til forventninger til betjeningen af og samspillet med bestyrelsen henvises til Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, der er udgivet af DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker.

Direktøren har følgende overordnede ansvarsområder og opgaver:

 • Sikre at selskaberne ledes, drives og udvikles i overensstemmelse med selskabets vision, mission og værdier.
 • Varetage den overordnede strategiske og økonomiske ledelse og udvikling af alle selskaber i koncernen.
 • Sikre udviklingen af forsyningens service over for kunder i hele forsyningsområdet.
 • Sætte retning og inspirere til faglig kompetenceudvikling inden for spildevands- og affaldsområderne.
 • Fremlægge gennemarbejdede og kvalificerede beslutnings- og strategioplæg for selskabernes bestyrelser.
 • Levere kvalificeret rådgivning til formandsskabet og de tre bestyrelser om økonomiske problemstillinger og faglige udfordringer.
 • Bidrage til et tæt og udviklende samarbejde med Favrskov Kommune – herunder realisering af en ny ejerstrategi.
 • Skabe og vedligeholde relationer til eksterne interessenter og samarbejdspartnere.  
 • Sikre, at der er fokus på trivsel og arbejdsmiljø – gennem god ledelse og høj grad af synlighed.
 • Sikre den overordnede og daglige økonomiske styring af alle selskaber, så budgetter overholdes.


5. Aktuelle opgaver

Det forventes, at direktøren for Favrskov Forsyning inden for det første års tid involverer sig i og følger op på nedenstående initiativer/indsatsområder og i den forbindelse tager initiativ til at:

 • Fastlægge en ny strategi for selskaberne i forlængelse af vedtagelsen af en ny ejerstrategi.
 • Videreudvikle det tværgående samarbejde med Favrskov Kommune som ejer og myndighed.  
 • Realisere Favrskov Forsyning forretningsudviklingsplan for 2019.   
 • Fastlægge og realisere en ny strukturplan for genbrugspladser i Favrskov Kommune.
 • Videreudvikle affaldsområdet med fokus på genanvendelse og implementering af tiltag i henhold til affaldsplan 2020-2025 – herunder styrke og kvalificere vejledningsindsatsen over for kunderne på genbrugspladserne.
 • Udarbejde langsigtede planer for udviklingen af spildevandsområdet – herunder fremlægge forslag til fremtidig struktur for rensningsanlæg og kloakfornyelsesplaner, der skal indgå i spildevandsplanen fra 2021.
 • Videreudvikle den daglige kundeservice med fokus på digitalisering og selvbetjening.
 • Implementere en ny overordnet økonomisk styring af Favrskov Forsyning, der skal sikre transparens, inddragelse og ejerskab i forhold til regnskab og budgetopfølgning.
 • Sikre en løbende økonomisk optimering af selskaberne i overensstemmelse med den statslige regulering.
 • Udforme en ny driftsaftale med Favrskov Kommune om driften af Feltengård deponi.
 • Skabe rammer for et velfungerende samarbejde i organisationen efter overenskomstskiftet til Dansk Industri – med fokus på at fremme vidensdeling og dialog.
 • Varetage Favrskov Forsynings interesser i forhold til eksterne interesser og samarbejdsparter – herunder indkøbsfællesskabet med andre forsyningsselskaber.

 

6. Direktørens profil

Direktøren for Favrskov Forsyning A/S har en grundlæggende interesse for og gerne erfaring med drift og udvikling af spildevands- og affaldshåndteringsområderne.

Det er en forudsætning, at direktøren har en forretningsmæssig tilgang til opgaveløsningen og fokus på økonomisk styring.  

Den nye direktør ser et personligt og ledelsesmæssigt udviklingsperspektiv i jobbet.

6.1. Uddannelse og erfaring

Direktøren skal have en relevant økonomisk eller teknisk orienteret akademisk uddannelse kombineret med erfaring fx fra en stilling i et forsyningsselskab eller en kommune.

Det er en forudsætning, at direktøren har solid erfaring med økonomistyring, og det vil være en fordel, hvis direktøren har erfaring med bestyrelsesbetjening – gerne fra en aktieselskabsbestyrelse.  

Det forventes endvidere, at direktøren har erfaring med ledelse - herunder ledelse af ledere og udvikling af medarbejdere.

6.2. Personlige og ledelsesmæssige kompetencer

Direktøren for Favrskov Forsyning A/S skal kunne identificere sig med og arbejde målrettet for at mestre nedenstående krav og kompetencer i sit ledelsesarbejde:

Kommunikerer klart

Direktøren er udadvendt har en grundlæggende interesse for igennem dialog at udvikle relationer både eksternt og internt.

Det viser sig bl.a. ved, at direktøren har fokus på at udvikle og yde en god kundeservice kendetegnet ved en åben og direkte dialog.

I forhold til medarbejderne stiller direktøren tydelige krav og forventninger og anvender feedback som et effektivt redskab til at afstemme forventninger.  

Kan sikre både drift og udvikling

Direktøren har fokus på driften, men bidrager gerne til alternative, nytænkende og tværgående løsninger. Direktøren er opmærksom på værdien af tidlig involvering af relevante parter.

Direktøren ser et potentiale i tværgående løsninger og har fokus på fastholdelse og udvikling af det gode samarbejde med eksterne samarbejdsparter, Favrskov Kommune m.fl.  

Har fokus på resultater

Direktøren har fokus på resultater, men formår samtidig at tilrettelægge og indgå i involverende processer, således at der skabes et bredt ejerskab til såvel processerne som resultaterne.

Skaber motivation

Direktøren går forrest og skaber begejstring og arbejdsglæde. Direktøren arbejder anerkendende og bidrager til en involverende og inkluderende kultur. Det betyder bl.a., at direktøren delegerer opgaver i tillid til, at chefer, ledere og medarbejdere yder deres bedste.

Er rodfæstet under pres

Direktøren er en robust beslutningstager, som kan holde fast i mål og aftaler – også når organisationen og direktøren udfordres.

Personlige kendetegn

Direktøren er empatisk, autentisk og har humor. Direktøren reflekterer over værdier, ledelsesstil og hvordan direktøren virker på andre.

7. Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker på kontrakt. Det årlige lønniveau er på ca. 850.000 kr. eksklusive pension.

Der vil blive indhentet straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

8. Yderligere oplysninger

Ansættelsesudvalget består af følgende:

 • Formand for bestyrelsen Søren Frandsen (formand)
 • Næstformand for bestyrelsen Hanne Smedegaard
 • Bestyrelsesmedlem Rikke Randrup Skåning
 • Bestyrelsesmedlem Annette Søgaard Schmidt (forbrugervalgt)
 • Udviklingschef Lone Bejder
 • Tillidsrepræsentant Claus Halvorsen

Endvidere deltager kommunaldirektør Jan Kallestrup og rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen i ansættelsen.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du velkommen til at kontakte:

Formand for bestyrelsen Søren Frandsen på mobiltelefon 2423 4371 eller på soef@favrskov.dk

Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt.

9. Ansættelsesproces

Ansøgningsfristen er søndag 3. marts 2019.

Ansøgning vedlagt CV og relevante bilag skal indsendes via Favrskov Kommunes jobportal.

Torsdag 7. marts 2019 udvælger ansættelsesudvalget kandidater til første samtale. Indkaldelse sker telefonisk og på mail samme dag.

Første samtale afholdes tirsdag 12. marts 2019.

De kandidater der går videre til anden samtale, skal gennemføre henholdsvis en personlighedstest og en færdighedstest mellem første og anden samtale. Testtilbagemelding foregår ved konsulent Rebecca Abl Jørgensen mandag 18. marts 2019, hvor formanden for bestyrelsen også deltager.

Kandidater til anden samtale vil blive tilbudt en samtale med formanden samme dag.   

Anden samtale foregår onsdag 20. marts 2019, hvorefter ansættelsesudvalget indstiller til bestyrelsen. Der vil blive indhentet referencer i forbindelse med afholdelse af anden samtale.

Tiltrædelse forventes pr. 1. juni 2019.

Efter nærmere aftale foretager konsulenten en opfølgning på ansættelsen 3-6 måneder efter ansættelsesstart. Samtalen skal sikre, at samarbejdet forløber tilfredsstillende for begge parter.

Senest opdateret

08.02.2019
tjoh