Direktør for Job og Økonomi Favrskov Kommune

Job- og personprofil for stillingen som direktør for Job og Økonomi i Favrskov Kommune

1. Baggrund

Direktøren for Job og Økonomi har efter godt 14 år i Favrskov Kommune har fået nyt job. Vi søger derfor en ny direktør, der kan tiltræde 1. december 2021 eller snarest derefter.

Favrskov Kommune har omkring 48.500 indbyggere og ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,2 millioner indbyggere. Ligeledes er kommunen en del af det østjyske vækstområde Business Region Aarhus. 

Den kommunale organisation er med sine ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i kommunen. Det årlige nettodriftsbudget er på over 2,9 mia. kr., mens anlægsbudgettet de seneste år har været på ca. 120 mio. kr. årligt.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens kendetegn og udvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Du finder den samlede vision her.

2. Organisation

2.1. Politisk organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks stående udvalg:

 • Planudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget.

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

Direktøren for Job og Økonomi er ansvarlig for betjeningen af Arbejdsmarkedsudvalget og har sammen med kommunaldirektøren en aktiv rolle i betjeningen af Økonomiudvalget.  

2.2. Overordnet administrativ organisation

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion.

Forvaltningerne og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af forskellige tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, IT, HR og ejendomsservice m.v.

Der afholdes som udgangspunkt ugentlige møder mellem borgmesteren og direktionen samt ugentlige direktionsmøder.

Den administrative organisation ser således ud:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommunes organisering

Der henvises til Favrskov Kommunes hjemmeside – favrskov.dk – for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed.

2.3. Job og Økonomi       

Direktøren for Job og Økonomi refererer til kommunaldirektøren og er direkte ansvarlig for en forvaltning med ca. 250 medarbejdere og et samlet årligt driftsbudget på ca. 784 mio. kr.

Direktøren spiller en aktiv rolle i dialogen med Byrådet og de øvrige direktører om kommunens overordnede økonomiske styring og udvikling.

Som ansvarlig for den fælles økonomifunktion i Favrskov Kommune er direktøren overordnet ansvarlig for den samlede økonomiske planlægning og styring. Som led heri har direktøren en vigtig rolle i at gå foran i samarbejdet med de tre øvrige forvaltninger om at sikre en proaktiv økonomisk styring af og løbende opfølgning på den samlede økonomi i Favrskov Kommune.

Det årlige nettodriftsbudget er på over 2,9 mia. kr., hvoraf serviceudgifterne udgør 2,1 mia. kr. Hertil kommer udgifter til overførselsindkomster og kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter på i alt 0,8 mia. kr.

Det samlede anlægsbudget i 2021 er på 120 mio. kr. Hertil kommer forventede overførte anlægsbeløb fra 2020 til 2021 i størrelsesordenen ca. 145 mio. kr. Endvidere forventes der i 2021 bruttoudgifter til køb af jord og fast ejendom samt byggemodning på ca. 55 mio. kr. 

Den daglige opgaveløsning i Job og Økonomi er bygget op omkring fire chefområder. Sammen med direktøren udgør de fire chefer forvaltningens chefgruppe.

Cheferne har stærke faglige og ledelsesmæssige kompetencer inden for deres respektive chefområder, og samlet set har de et meget indgående kendskab til og erfaring med Favrskov Kommunes kultur og organisation.   

Alle cheferne indgår i det tværgående samarbejde med direktører, chefer og ledere inden for de øvrige forvaltninger. Ligeledes løser cheferne ad hoc-opgaver med reference til kommunaldirektøren.

Indtil en ny direktør kan tiltræde, er chefen for Økonomi, Løn og Borgerservice konstitueret i stillingen som direktør for Job og Økonomi.

Den overordnede organisering af opgaverne i Job og Økonomi ser således ud:

Organisationsdiagram viser organisering i Job og Økonomi

Opgavedelingen mellem de fire chefområder ser således ud: 

Sekretariatet står for den administrative betjening af Arbejdsmarkedsudvalget og understøtter de øvrige fagområder inden for Job og Økonomi med forskellige administrative opgavefunktioner – herunder dagsordensproduktion, forskellige analyseopgaver samt projektledelse og -styring. Sekretariatet varetager herudover følgende hovedopgaver:

 • Den fælles kommunale udbuds- og indkøbsfunktion i Favrskov Kommune
 • Bekæmpelse af socialt snyd og forebyggelse af fejludbetalinger
 • Administration af bl.a. legater og fundraising
 • Risikostyring og forsikringsadministration.

Økonomi, Løn og Borgerservice varetager en lang række klassiske opgaver omkring budget, regnskab, løn og borgerservice.

Økonomi, Løn og Borgerservice består af fire afdelinger med hver sin leder:

 • Budget og Analyse, der understøtter kommunens budgetproces og økonomistyring. Der løses endvidere opgaver vedr. ledelsesinformation, analyser, befolknings- og elevprognoser m.m.
 • Regnskab, der står for regnskabsaflæggelsen, intern revision, tilsyn med støttet boligbyggeri samt opkrævningen af manglende betalinger. Herudover yder afdelingen support til brugere af økonomisystemet. 
 • Løn og Personale, der håndterer kommunens lønadministration samt rådgivning af chefer, ledere og medarbejdere om løn- og ansættelsesforhold.
 • Borgerservice, der varetager opgaver i forhold til pas, kørekort, sygesikring, NemID, vielser m.m.

Størstedelen af opgaverne løses for og i samarbejde med den øvrige del af den kommunale organisation. Samarbejde og sammenhæng på tværs af områderne er derfor i fokus.

Arbejdsmarkedsområdets primære opgave er – med udgangspunkt i virksomhedernes behov – at bringe unge, ledige, sygemeldte samt flygtninge hurtigst muligt i job og uddannelse til gavn for samfundet som helhed og for det lokale arbejdsmarked i særdeleshed.

Arbejdsmarkedsområdet består af følgende seks afdelinger med hver sin leder:

 • Unges Uddannelse og Job, der arbejder med at bringe unge i uddannelse og job.
 • Sygedagpenge, Job og Virksomhedsservice, der arbejder med at bringe sygemeldte og forsikrede ledige tilbage i Job og leverer en professionel service til virksomhederne. 
 • Job og Udvikling, der arbejder med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløb, fleksjob og betjener det rehabiliterende team.
 • Integration, der arbejder med at bringe borgere omfattet af integrationsprogrammet i beskæftigelse
 • Ydelsescentret, der står for beregning og udbetaling af ydelser på hele arbejdsmarkedsområdet.
 • Center for Vejledning og Afklaring, der er Favrskov Kommunes udførerafdeling på beskæftigelsesområdet.

Arbejdsmarkedsområdet prioriterer en tæt og professionel betjening af virksomhederne og arbejder ud fra en tilgang om, at alle mennesker har noget at bidrage med og derfor har ret til at være en del af et arbejdsfællesskab – til gavn for den enkelte og samfundet.

IT og Digitalisering er en fællesfunktion for hele organisationen, der består af fire teams:

 • Serviceteam, der varetager brugersupport via telefon (hotline) og on-site (udkørende) samt klargøring af udstyr, brugerstyring, vejledninger m.m.
 • Infrastruktur, der står for drift af servere og netværk.
 • Digitalisering, hvor digital udvikling, projekter og systemanskaffelser er forankret sammen med kontraktstyringen.
 • Informationssikkerhed, der arbejder med efterlevelse af GDPR, herunder bl.a. awareness og sikkerhedshændelser. Kommunens DPO er forankret i dette team.

Afdelingen samarbejder tæt med resten af organisationen på alle fire områder, herunder systemejere, superbrugere og slutbrugere. Endvidere håndteres systemejerskabet for en række tværgående systemer (bl.a. ESDH og post/kalender).

En nærmere beskrivelse af de enkelte chefområder og de aktuelle opgaver og udfordringer i 2021-22 findes her

Direktøren har sin daglige arbejdsplads i administrationsbygningen i Hinnerup, men der vil også være en del mødeaktivitet i kommunens øvrige administrationsbygninger – primært i Hadsten og Hammel.

3. De overordnede ledelsesrammer

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar.

Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.

Direktørerne i Favrskov Kommune har derfor en vigtig opgave i at understøtte den decentrale opgaveløsning, hvor chefer og ledere har stort fokus på at levere en god service til borgerne og samtidig skabe gode og udviklende arbejdspladser for medarbejderne.

I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog.

Favrskov Kommune har et fælles ledelsesgrundlag for hele organisationen, som består af følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback.

Du finder hele ledelsesgrundlaget her

Den samlede direktion har i fællesskab ansvaret for at udarbejde forslag til politikker, strategier og planer for den kommunale drift og udvikling til udvalg og Byråd.

Direktionen har samtidig en vigtig fælles opgave i at sikre, at organisationen samlet set leverer den bedst mulige service til borgerne for de resurser, der er til rådighed. Afgørende faktorer i dette arbejde er et vedvarende fokus på effektiv resurseudnyttelse, et stærkt tværfagligt fundament og en fokuseret økonomisk styring.

For yderligere oplysninger om den samlede økonomi henvises til kommunens hjemmeside om økonomi og budgetter.

Favrskov Kommune har i flere år været en af de kommuner i Danmark, der har de laveste nettodriftsudgifter pr. indbygger. Det kræver en målrettet, resultatorienteret og nærværende ledelse, der løbende tager initiativ til og understøtter en effektiv og udviklende tilrettelæggelse af opgaveløsningen.

Som supplement hertil arbejdes der på tværs af organisationen med et fælles udviklingsprogram med titlen ”Nye veje til forbedringer”, der skal bidrage til at skabe løbende og vedvarende forbedringer af trivslen, effektiviteten og/eller kvaliteten i den daglige opgaveløsning. Digitalisering indgår som et at værktøjerne til at opnå de ønskede forbedringer.

4. Direktørens overordnede ansvarsområder

Job og Økonomi er en forvaltning med en række meget forskelligartede opgaver og udfordringer, hvor direktørens overordnede ansvarsområder omfatter:

 • Servicering af politikere og politiske udvalg
 • Direktionsarbejdet
 • Forvaltningens opgaver
 • Eksterne relationer.

4.1. Servicering af politikerne og politiske udvalg

Med henblik på at kunne bidrage til en professionel betjening af Byrådet og de politiske udvalg skal direktøren for Job og Økonomi:

 • have interesse for og viden om samfundsmæssige forhold
 • have politisk tæft og evne til at navigere mellem forskellige holdninger
 • kunne forholde sig til politiske visioner og bidrage til at realisere dem
 • være god til at fange kommunaløkonomiske udviklingstendenser og omsætte dem til rettidige og retningsgivende oplæg til Byrådet, direktionen og den øvrige organisation
 • bidrage aktivt til kvalificerede og gennemarbejdede beslutningsoplæg til Byrådet og de politiske udvalg.

Direktøren for Job og Økonomi deltager i Økonomiudvalgets møder sammen med kommunaldirektøren. Ligeledes deltager direktøren også i Byrådets møder og aktiviteter.

4.2. Direktionsarbejde

Som en del af Favrskov Kommunes direktion er direktøren for Job og Økonomi medansvarlig for den helhedsorienterede ledelse i direktionen og samtidig ansvarlig for ledelsen af egen forvaltning.

Væsentlige opgaver for direktøren i forhold til direktionsarbejdet vil være at:

 • medvirke til den overordnede strategiske udvikling for hele kommunen  
 • tage medansvar for de samlede økonomiske udfordringer, herunder understøtte økonomistyringen i de enkelte forvaltninger 
 • bidrage aktivt til at udvikle samarbejdet på tværs af de fire forvaltninger
 • sikre implementeringen af politiske beslutninger 
 • være ambassadør for det fælles ledelsesgrundlag 
 • varetage fælles tværgående opgaver.

4.3. Forvaltningens opgaver

Direktøren for Job og Økonomi har det samlede ansvar for forvaltningens drift, udvikling og anlæg. Ansvaret forvaltes i overensstemmelse med det ansvar, der er tillagt chefer, ledere og den øvrige organisation. I den forbindelse skal direktøren for Job og Økonomi:

 • være en ivrig bidragsyder til at sikre kvalitet i sagsfremstillingerne til Byrådet, Økonomiudvalget og de øvrige politiske udvalg
 • bidrage aktivt til et udviklende samarbejde i egen forvaltning og i forhold til andre forvaltninger
 • gå foran i den fælles helhedsorienterede opgaveløsning i Job og Økonomi
 • sætte retning og inspirere til faglig udvikling inden for Job og Økonomi 
 • gå foran i den direkte dialog med borgere og erhvervsliv på arbejdsmarkedsområdet
 • holde fast på retning og beslutninger, men samtidig være åben for, at der skal indgås kompromisser og søges alternative løsninger
 • være retningssættende for organisationens digitale udvikling og sikre fortsat fokus på informationssikkerhed.
 • sikre omkostningseffektiv drift og budgetoverholdelse   
 • sikre videreudviklingen af Job og Økonomi som en attraktiv arbejdsplads
 • understøtte et velfungerende MED-system præget af dialog og involvering.

4.4. Eksterne relationer

Direktøren for Job og Økonomi vil indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer med ministerier, KL, Region Midtjylland, Business Region Aarhus, andre kommuner, borgere, virksomheder, interesseorganisationer og pressen.

Direktøren skal i den forbindelse:

 • have blik for værdien af et positivt samarbejde med de mange interessenter, som relaterer sig til de forskellige driftsområder inden for Job og Økonomi og til Favrskov Kommune som helhed
 • lytte til og skabe forståelse for borgersynspunkter, både når der er tilfredshed og utilfredshed
 • kunne stå fast på planer, beslutninger og afgørelser – også hvis det er nødvendigt at gå imod en stemning
 • involvere sig i og varetage Favrskov Kommunes interesser i et samspil med andre kommuner, organisationer og eksterne samarbejdspartnere.

5. Særlige fokusområder

Det forventes, at direktøren for Job og Økonomi inden for det første års tid involverer sig aktivt i og har særlig fokus på følgende områder:

 • Udmøntning af budget 2022-25
 • Håndteringen af økonomiske udfordringer og muligheder bredt i organisationen – herunder det aktuelle budgetpres på det specialiserede socialområde for børn og voksne.
 • Bidrage til en styrket tværgående ungeindsats
 • Den digitale videreudvikling på tværs af organisationen
 • Videreudviklingen af en mere virtuel arbejdsform – internt og eksternt
 • Den fortsatte udvikling af samarbejdet med de øvrige direktører og forvaltninger
 • Deltagelse i introduktionen af et nyt byråd primo 2022.
 • Videreførelsen af et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem det nye byråd og administrationen.

6. Direktørens profil

Direktøren skal have en solid og alsidig teoretisk viden om og praktisk erfaring med kommunaløkonomisk styring og udvikling. Ligeledes skal direktøren have stor interesse og forståelse for den kommunale opgaveløsning som helhed.

6.1. Uddannelse og erfaring

Direktøren ser jobbet i et personligt og ledelsesmæssigt udviklingsperspektiv og kan samtidig dokumentere flest mulige af nedenstående kvalifikationer:

 • Uddannelse
  En relevant akademisk uddannelse (fx cand.oecon., cand.scient.pol.) eller anden relevant videregående uddannelse kombineret med kommunal erfaring inden for de områder, som stillingen omfatter.

 • Ledelse i en politisk styret organisation
  Ledelseserfaring fra en kommunal organisation eller på anden måde dokumenteret erfaring med arbejdet i en politisk ledet organisation.

 • Ledelse af ledere
  Erfaring med ledelse af ledere – gerne suppleret med relevant lederuddannelse.
   
 • Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser
  Erfaring med ledelse af organisationer, der har gennemgået løbende forandringer i organisationsstrukturen og opgaveporteføljen.
   
 • Ledelse og styring
  Erfaring med forskellige ledelses- og styringsredskaber inden for økonomi, resurseoptimering og digitalisering m.v. 

6.2. Personlige og ledelsesmæssige kompetencer

Direktøren for Job og Økonomi skal kunne identificere sig med og arbejde målrettet for at mestre nedenstående krav og kompetencer i sit ledelsesarbejde:

 • Kommunikerer klart
  Er udadvendt og har lyst og evne til at kommunikere med politikere, borgere og presse samt stor interesse for at indgå i den daglige dialog og sparring med direktørkolleger, chefer, ledere og medarbejdere.
   
 • Går i direkte dialog
  Har en grundlæggende interesse for at udvikle relationerne til borgere og samarbejdspartnere med henblik på at skabe fælles forståelse og en god oplevet borgerservice.
   
 • Finder nye veje
  Evner at se alternative muligheder og bidrager gerne til at skabe nytænkende og tværgående løsninger. Udfordrer organisationen i opgaveløsningen og vurderer løbende mulighederne for at anvende ny teknologi.
   
 • Arbejder på tværs
  Ser potentialer og nye muligheder i tværgående opgaveløsninger. Har fokus på, at der sker en tidlig involvering af relevante parter i processerne med henblik på at sikre en fælles retning. Giver plads til andres meninger og idéer.
   
 • Har fokus på resultater
  har fokus på resultater og formår at tilrettelægge og indgå i involverende processer, således at der skabes et bredt ejerskab til resultaterne.
   
 • Har analytiske evner
  Har udprægede gode analytiske evner og kan hurtigt sætte sig ind i nye komplekse problemstillinger med indsigt og forståelse – også på tværs af fagområder.
   
 • Bruger feedback
  Formulerer tydelige krav og forventninger til kolleger, chefer, ledere og medarbejdere samt anvender feedback som et effektivt redskab til at afstemme forventninger – både inden for og uden for organisationen.
   
 • Er rodfæstet under pres
  Er en robust beslutningstager, som kan holde fast i mål og aftaler – også i udfordrende situationer.
   
 • Skaber motivation
  Går forrest og skaber begejstring og arbejdsglæde. Arbejder anerkendende og bidrager til en involverende og inkluderende kultur.
   
 • Delegerer opgaver
  Delegerer opgaver i tillid til, at chefer, ledere og medarbejdere yder deres bedste.
   
 • Personlige kendetegn
  Er empatisk og har selvindsigt. Reflekterer over værdier og ledelsesstil, og hvordan disse virker på andre.

7. Ansættelsesvilkår

Som udgangspunkt vil ansættelsen ske på kontraktvilkår. Det årlige lønniveau er på 1,15 mio. kr. inklusive kontrakttillæg, men eksklusive pension.

Der indhentes straffeattest på den kandidat, som vi tilbyder ansættelse i stillingen.

8. Yderligere oplysninger

Konsulentfirmaet MUUSMANN varetager rekrutteringsopgaven i samarbejde med Favrskov Kommune.

Ansættelsesudvalget består af:

 • Borgmester Nils Borring (formand)
 • 1. viceborgmester Flemming Nørgaard
 • 2. viceborgmester og formand for Arbejdsmarkedsudvalget Lars H. Storgaard
 • Kommunaldirektør Jan Kallestrup
 • Direktør for Social og Sundhed Ulrik Johansen
 • Chef for Økonomi, Løn og Borgerservice Bo Cassøe Jepsen
 • Chef for Arbejdsmarkedsområdet Anders Blæsbjerg Baun
 • Medarbejderrepræsentant, IT-projektleder Lotte Kyvsgaard
 • Medarbejderrepræsentant, administrativ medarbejder Inge Skovsbøll

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du velkommen til at kontakte:

 • Kommunaldirektør Jan Kallestrup på tlf. 24 24 68 21 eller jka@favrskov.dk
 • Konsulent Chris Petersen, MUUSMANN på tlf. 81 71 75 16 eller cep@muusmann.com

Alle henvendelser behandles fortroligt.

9. Ansættelsesproces

Ansøgningsfristen er mandag 4. oktober 2021 kl. 12.00.

Ansøgning vedlagt CV og relevante bilag uploades via konsulentfirmaets hjemmeside.

Ansættelsesudvalget udvælger kandidater til første samtale fredag 8. oktober 2021.

Første samtale afholdes onsdag 13. oktober 2021.

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en test hos MUUSMANN. Testen gennemføres fredag 15. oktober 2021.

I perioden mellem første og anden samtale vil de kandidater, der går videre til anden samtalerunde, blive tilbudt en samtale med kommunaldirektør Jan Kallestrup.

Anden samtale foregår mandag 25. oktober 2021, hvorefter ansættelsesudvalget indstiller til Byrådet. Der bliver indhentet referencer i forbindelse med afholdelsen af anden samtale.

Byrådet træffer beslutning om ansættelse tirsdag 26. oktober 2021.

Tiltrædelse forventes 1. december 2021 eller snarest derefter.

Efter nærmere aftale foretager konsulenten en opfølgning på ansættelsen ca. 6 måneder efter ansættelsen.