Den daglige opgaveløsning i Job og Økonomi er bygget op omkring fire chefområder, hvor der i alt er ansat ca. 250 medarbejdere:

 • Økonomi, Løn og Borgerservice
 • Arbejdsmarkedsområdet
 • IT og Digitalisering
 • Sekretariatet

Ledelsen består ud over direktøren af fire chefer, ti afdelingsledere og fire teamledere. Forvaltningens økonomi er på ca. 784 mio. kr.

Nedenstående opgaver og udfordringer i 2022 består af en kombination af aktuelle opgaver, som kræver direktørens, chefernes og ledernes aktive involvering samt en række mere langsigtede udviklingsopgaver inden for Job og Økonomi, der er chefgruppens fælles ansvar og opgave. 

Økonomi, Løn og Borgerservice  

Ledelsesforhold

 • Chef for Økonomi, Løn og Borgerservice
 • 4 afdelingsledere
 • 53 medarbejdere

Samlet driftsbudget på 29,6 mio. kr.

Organisering

Området er organiseret i fire afdelinger med hver sin afdelingsleder:

 • Borgerservice
 • Budget og Analyse
 • Løn og Personale
 • Regnskab.

Hovedopgaver

 • Politiske sagsfremstillinger, oplæg til direktionen, analyser og ledelsesinformation
 • Borgerserviceopgaver
 • Lønadministration
 • Budgetlægning
 • Økonomistyring
 • Rådgivning af chefer, ledere og medarbejdere om økonomi samt løn- og ansættelsesforhold
 • Regnskabsaflæggelse
 • Opkrævning
 • Understøtte digitalisering af administrative arbejdsgange
 • Tilsyn med støttet boligbyggeri.

Udfordringer og opgaver i 2022

 • Budgetpres på det specialiserede socialområde for såvel børn og voksne
 • Budgettering af finansieringssiden, herunder koblingen til arbejdsmarkedsområdet
 • Implementering af automatisk fakturabehandling
 • Videreudvikling af arbejdet med ledelsesinformation og dataanalyse
 • Automatisering af arbejdsgange med RPA (Robotic Process Automation).

Arbejdsmarkedsområdet

Ledelsesforhold

 • Chef for arbejdsmarkedsområdet
 • 6 afdelingsledere
 • 150 medarbejdere

Samlet driftsbudget på arbejdsmarkedsområdet på 655 mio. kr. samt et budget til administration, myndighedsbehandling mv. på ca. 43 mio. kr.

Organisering

Arbejdsmarkedsområdet er organiseret med arbejdsmarkedschefen som øverste leder med ansvar for følgende afdelinger med hver sin leder:

 • Unges Uddannelse og Job
 • Sygedagpenge, Job og virksomhedsservice
 • Job og Udvikling
 • Integration
 • Ydelsescentret
 • Center for Vejledning og Afklaring.

Hovedopgaver

 • Arbejdet med visionen om at levere Danmarks bedste beskæftigelsesindsats
 • Virksomhedsservice med fokus på virksomhedernes ønsker og behov
 • Arbejdet med at bringe borgere tilbage i arbejde
 • Effektiv og korrekt sagsbehandling
 • Beregning og udbetaling af ydelser
 • Afhjælpning af opståede udfordringer på baggrund af COVID-19 – på kort og lang sigt.

Udfordringer og opgaver i 2022

 • Udvikling af sagsbehandlingen og kommunikationen på arbejdsmarkedsområdet
 • Udvikling og implementering af Favrskov Kommunes Ungestrategi med henblik på et øget antal i uddannelse og job
 • Implementering af det nye kommunale ydelsessystem (KY).

IT og Digitalisering

Ledelsesforhold

 • Chef for IT og Digitalisering
 • 3 teamlederen og 1 faglig koordinator
 • 32 medarbejdere

Samlet driftsbudget på 48 mio. kr.

Organisering

IT og Digitalisering er en tværgående funktion for hele organisationen. Afdelingen er organiseret i fire teams:

 • Serviceteam (hotline/brugersupport)
 • Infrastruktur (servere og netværk)
 • Digitalisering (digital udvikling og projekter)
 • Informationssikkerhed.

Hovedopgaver

 • IT-brugersupport via servicedesk/hotline, inkl. skole- og dagtilbudsområdet
 • Udkørende IT-opgaver, fx opsætning, flytning og nedtagning af udstyr og on-site-support
 • Brugerstyring – administration af adgange og autorisationer samt kontroller
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af vejledninger, herunder e-learning og videoer
 • Udvikling og vedligeholdelse af server- og netværksinfrastruktur
 • Drift og overvågning af netværk, servere og øvrig infrastruktur
 • Digitalisering og IT-projekter i tæt samspil med forvaltningerne
 • Forvaltning af Digitaliseringsbanken, som er en støttemulighed til digitaliseringsprojekter
 • Systemejerskab (systemforvaltning) af en række tværgående IT-systemer, fx post og kalender og ESDH – herunder facilitering af superbrugerorganisationen
 • Informationssikkerhed, herunder at understøtte organisationens efterlevelse af kravene i GDPR
 • Understøttelse af de ca. 45 systemejere i de opgaver, det medfører
 • Kontraktstyring vedr. IT-kontrakter og aftaler
 • Aktiv deltagelse i fælleskommunale og fællesoffentlige projekter, styregrupper og råd – fx den fælleskommunale rammearkitektur og infrastruktur, OS2 (offentligt samarbejde om open source) m.m.

Udfordringer og opgaver i 2022

 • Vækst i anvendelsen og efterspørgslen efter IT- og digitaliseringsydelser samt øgede krav udefra (fx informationssikkerhed og nye obligatoriske fællesoffentlige og -kommunale IT-systemer) giver pres på afdelingen. Området er i konstant forandring.
 • Overgang til ny grundlæggende platform (Favrskov Skrivebordet) herunder nye versioner af en række grundlæggende systemer og ominstallation af samtlige pc’er.
 • Øgede krav og forventninger vedrørende cybersikkerhed.
 • Databehandleraftaler og risikovurderinger.
 • Generelt løft af brugerstyringen bl.a. i forbindelse med MitID, ny digital post og nye krav i forbindelse med NSIS (National Standard for Identiteters Sikringsniveauer).

Sekretariatet for Job og Økonomi

Ledelsesforhold

 • Sekretariatschef
 • 12 medarbejdere

Samlet driftsbudget på 8,3 mio. kr.

Organisering

Sekretariatets medarbejdere refererer til sekretariatschefen. Sekretariatet er organiseret med fem medarbejdere i den tværgående udbuds- og indkøbsfunktion, to medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet, to medarbejdere til kontrolarbejdet, juridisk rådgivning samt legater, to medarbejdere på området for risikostyring og forsikringsadministration samt en medarbejder på det administrative område.

Hovedopgaver

Sekretariatet for Job og Økonomi har følgende centrale hovedopgaver i Favrskov Kommune:

 • Betjening af Arbejdsmarkedsudvalget og andre samarbejdsfora på arbejdsmarkedsområdet.
 • Opfølgning på og analyse af udviklingen blandt forskellige målgrupper på arbejdsmarkedsområdet.
 • Tværgående udbuds- og indkøbsfunktion.
 • Bekæmpelse af socialt snyd og forebyggelse af fejludbetalinger (Kontrolgruppen).
 • Risikostyring og forsikringsadministration.
 • Administration, drift og udvikling af en række tværorganisatoriske opgaver, herunder legater og juridisk rådgivning vedrørende GDPR og offentlig ret.
 • Fundraising.
 • Sekretariatsfunktion for de øvrige afdelinger i Job og Økonomi.

Udfordringer og opgaver i 2022

 • Udfordring med leverandør af e-handelssystem og indkøbsanalyse
 • Strategi vedrørende grønne indkøb
 • Optimering af E-handelsområdet og anvendelse af kommunens fælles e-handelssystem Favrshoppen
 • Videreudvikling af arbejdet med socialt snyd og forebyggelse af fejludbetalinger (Kontrolgruppen)