1. Baggrund

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 49.000 indbyggere og væksten forventes at fortsætte de kommende år.

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks stående udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Plan - og Landdistriktsudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget.

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, IT og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Der henvises til Favrskov Kommunes hjemmeside favrskov.dk for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed.

3. De overordnede ledelsesrammer      

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar.

Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.

I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog.

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du finder hele ledelsesgrundlaget her. 

4. Social og Sundhed

Social og Sundhed er en forvaltning, som ud over ældreområdet består af handicap- og psykiatri-området, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat med hver deres chef.

På tværs af driftsområderne har vi et vedholdende fokus på at udvikle og udnytte de faglige synergier. Den samlede ledergruppe har udarbejdet den fælles vision: ”Sammen om et sundt og værdigt liv”. Visionen er ved at blive udfoldet i de enkelte områder. Udover at give sammenhæng på tværs skal vi sammen sikre, at visionen giver et fælles fundament og pejlemærker for det fremadrettede arbejde i Social og Sundhed.

Social og Sundhed beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere, fordelt på ca. 1.190 årsværk. 

Neden for vises organisationsdiagram for Social og Sundhed:

Organisationsdiagram viser Social og Sundhed i Favrskov Kommune

4.1 Ældreområdet

Ældreområdet i Favrskov Kommune er organiseret som vist i nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser ledelsen i plejecentre og hjemmepleje i Favrskov Kommune

Områdets fem distriktsledere og ældrechefen indgår i distriktsledergruppen, som mødes hver 14. dag og holder 3-4 udviklingsdage om året. Samarbejde på tværs af distriktsledernes områder praktiseres dagligt for at skabe den bedst mulige kvalitet og sammenhæng for de borgere, vi servicerer på ældreområdet. 

I distriktsledergruppen - og i organisationen i det hele taget - værdsættes forskellighed og kreativitet. Der er ”højt til loftet” og samarbejdet er baseret på tillid og pligten til at udfordre hinanden positivt. Det er en forudsætning, at du er indstillet på aktivt at bidrage til distriktledergruppens arbejde med dit engagement og således både at kunne lede nedad, opad og til siden. Ligeledes er det en forudsætning loyalt og aktivt at implementere fælles beslutninger.  

Der er et tæt samarbejde med de øvrige distriktsledere, som er baseret på sparring og koordinering, så kvaliteten og udviklingen på ældreområdet sker i samme retning, men med respekt for lokale forskelle og hensyn. Der er særligt fokus på kvalitetssikring og områdets udviklingsplan.

5. Plejecentrene Favrskov Vest

Organisationsdiagram viser ledelsen af Plejecentre Favrskov Vest

5.1 Solhøj i Hammel

Plejecentret blev opført i 2019 og har 60 plejeboliger. I øjeblikket udvides plejecentret med yderligere 12 boliger, så det samlede antal bliver 72. Udvidelsen med 12 boliger betyder, at korttidspladser midlertidig er flyttet til det tidligere plejecenter Skaghøj i Hammel for at give plads til beboere fra de etager, hvor ombygningen foregår. Udbygningen forventes at vare ca. 1 år. Beboerne bor midt i et spændende bymiljø med masser af muligheder for rekreation, gåture og daglige aktiviteter. Solhøj har ca. 135 ansatte, herunder pleje-,  køkken- , trænings- , aktivitets- og servicepersonale samt to gruppeledere.  

5.2 KTA Solhøj

KTA har 20 kortidspladser og en akutplads. Målgruppen er hovedsageligt ældre medicinske patienter, oftest med blandingsdiagnoser. Fire af pladserne er døgntræningspladser og kræver høj faglighed døgnets 24 timer. KTA har pt. 24 ansatte, som årligt varetager ca. 240 borgere.

5.3 Thorshøj i Thorsø

Plejecenter Thorshøj ligger i landsbyen Thorsø - et lille lokalsamfund udenfor Hammel. Plejecenteret består af 26 boliger, hvoraf de otte boliger er forbeholdt demensramte borgere. Personalet fra plejecenteret servicerer ligeledes de 10 ældreboliger, som er i umiddelbar nærhed af plejecenteret. På Thorshøj er der 32 fastansatte medarbejdere samt en håndfuld timelønnede afløsere. Personalegruppen består af social- og sundhedshjælpere/assistenter og sygeplejersker, og vi får ugentligt besøg af kommunens terapeuter. Huset har et velfungerende dagcenter og modtagerkøkken, og vi har ansat unge mennesker som måltidsværter, og de er en fast del af hverdagen.

5.4 Anlægget i Ulstrup

Plejecenter Anlægget har i alt 50 boliger, hvoraf de 26 er ældreboliger, der er tilknyttet plejecentret. De resterende 24 plejeboliger er fordelt med fem boliger, der fungerer som en skærmet enhed indrettet til borgere med demenssygdom og en enkelt bolig, der i perioder fungerer som KTA-plads ved behov. Derudover har Anlægget også et dagcenter, der arrangerer aktiviteter for beboerne. Anlæggets beboere bor i naturskønne omgivelser med skov i baghaven og i udkanten af et lokalsamfund, som bakker op om plejecentret.

Der er 55 fastansatte på Anlægget fordelt på flere faggrupper, og senest har vi også ansat unge mennesker som måltidsværter, der er en fast del af hverdagen.

6. Overordnede opgaver

Som distriktsleder har du det overordnede ansvar for at understøtte gruppelederne på dit område i forhold til:

 • Personaleledelse 
 • Den daglige planlægning 
 • Økonomi- og ressourcestyring 
 • Planlægningen af indsatsen for beboerne 
 • Sikre den sundheds- og plejefaglige kvalitet samt medvirke til høj kvalitetssikring og udvikling heraf
 • Det faglige niveau i opgaveløsningen 
 • Kontinuerlig kompetenceudvikling for personalet
 • At være ”primus motor” for de forskellige projekter, der iværksættes lokalt og på tværs af kommunen
 • At plejecentret er et attraktivt og veldrevet område for beboere og personale i tæt samarbejde med den øvrige ledelse
 • Formand for LMU plejecentrene Favrskov Vest samt medlem af SMU-ældre.

6.1    Nøgleopgaver for distriktslederen:

 • Deltage i og bidrage aktivt til udviklingen af den faglige kvalitet
 • Udøve god ledelse af ledere, hvor du skaber medindflydelse og er tillidsfuld
 • Være tilgængelig for dine ledere, når tingene bliver svære
 • Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Økonomisk ansvarlig for eget aftaleområde
 • Medvirke til at skabe konstruktive snitflader til de øvrige områder/forvaltninger
 • Understøtte og udvikle det gode samarbejde med pårørende og andre interessenter

7. Personprofil

7.1 Uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du kan dokumentere flest mulige af følgende kvalifikationer:

 • Sundhedsfaglig baggrund, men det er ikke et krav
 • Lederuddannelse og ledelseserfaring - meget gerne erfaring med ledelse af ledere
 • Gode kommunikative evner både mundtligt og skriftligt
 • Erfaring med mål- og værdiarbejde 
 • Vant til økonomistyring og indsigt i budgetter
 • Evne til at inspirere og motivere på alle samarbejdsniveauer
 • Viden om it som redskab for rationelle og faglige løsninger i hverdagen

7.2 Personlige kompetencer

Vi forventer, at du: 

 • er forandringsparat, nytænkende og kan sætte retning for dit område
 • kan agere i en omskiftelig hverdag 
 • har og skaber overblik samtidig med, at du har sans for detaljerne
 • er handlekraftig og kan træffe beslutninger, når det er nødvendigt
 • lytter og har nemt ved at forstå og sætte dig ind i andre menneskers følelser og adfærd
 • er inddragende og inviterer til dialog og samarbejde
 • er åben, imødekommende og tillidsfuld
 • skaber retning og tager lederskab for forandringsprocesser    
 • tager initiativ og bidrager med dine ideer og synspunkter
 • er synlig og søger indflydelse 

8. Yderligere oplysninger

Dit primære arbejdssted vil være Solhøj i Hammel, men det forventes, at du også løbende kommer på Thorshøj og Anlægget. Derudover vil du skulle deltage i møder på forskellige lokationer i kommunen, hvorfor kørekort er en forudsætning.

Stillingen er omfattet af løn- og ansættelsesforhold i henhold til forhåndsaftaler indgået med de faglige organisationer.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet, eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du velkommen til at sende en SMS til ældrechef Jeanette Rokbøl 29 61 74 53, så ringer hun dig op. Du er også velkommen til at sende en mail til hende på jrok@favrskov.dk 

Alle henvendelser behandles fortroligt.

9. Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget består af:

 • Jeanette Rokbøl, ældrechef
 • Pia Hedegaard, distriktsleder
 • Louise Hartvig Nielsen, gruppeleder
 • Birgitte Hedegaard, gruppeleder
 • Luise Grøn-Madsen, TR DSR
 • Anja Elgaard Hald, TR FOA
 • Katrine Pedersen, AMR

Desuden deltager intern rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen ved samtalerne og testtilbagemeldingen. Direktør for Social og Sundhed Ulrik Johansen deltager ved 2. samtale.

Ansøgningsfristen er 4. oktober 2022, og vi beder dig om at sende din ansøgning vedlagt CV, dokumentation for uddannelse og øvrige relevante dokumenter via favrskov.dk/job.

7. oktober udvælger ansættelsesudvalget kandidater til 1. samtale. Indkaldelse sker telefonisk og på mail samme dag.

1. samtale afholdes 11. oktober 2022 fra kl. 13. Kandidater, der går videre til 2. samtale, skal gennemføre en personlighedstest mellem 1. og 2. samtale. Der er testtilbagemelding 14. oktober fra kl. 12, og 2. samtale foregår 25. oktober 2022 om formiddagen.

Forventet tiltrædelse: 1. december 2022.