Her kan du finde information om hvordan grundvand og drikkevand af høj kvalitet sikres nu og i fremtiden

Du kan også læse mere om vandværker og generelle forhold for vandforsyning i Favrskov Kommune, eksempelvis hvis du skal sløjfe din boring eller ansøge om at indvinde vand.

Har du spørgsmål kan du altid kontakte os på grundvand@favrskov.dk

Vi har samlet alle høringer og afgørelser i vores høringsportal

Tilsynsrapporter samt dispensationer for overskridelse af drikkevandskvalitetskrav kan findes her

 

Billedet viser en vandhane med rindende vand

Vandsamarbejdet i Favrskov Kommune

Her kan du læse om vandsamarbejdet og om, hvordan vandværker og Favrskov Kommune arbejder sammen om at sikre rent drikkevand til alle.

Se mere om vandsamarbejdet
Skov på Linen ved Hinnerup

Indsatsplan Favrskov og BNBO

Læs mere her om Favrskov Kommunes Indsatsplan, boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og se materialet fra informationsmøder med potentielt berørte lodsejere.

Læs mere om Indsatsplanen
Mygind Skov

Vandkvalitet og kontrolprogrammer

Her finder du nærmere information omkring vandkvalitet og kontrolprogrammer. Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål.

Spørgsmål og svar om kontrolprogrammer

Læs mere om grundvand

+ Fold all out
- Fold all in

Blanketter kan sendes til grundvand@favrskov.dk eller pr. brev til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, Att. Grundvand.

Blanket til ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand, etablering af ny boring eller etablering/renovering af vandbehandlingsanlæg (almene og ikke almene vandforsyningsanlæg)

Blanket til ansøgning om tilladelse til at skyllevand udledes eller tilsluttes offentlig kloak

Blanket til ansøgning om vanding med grundvand eller overfladevand: Ansøgning om tilladelse til indvinding til vanding 

Er blanketterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

Alle ejere af vandforsyningsanlæg, der kræver indvindingstilladelse, skal registrere og indberette den oppumpede vandmængde og pejlinger til kommunen.

Oplysningerne om vandmængder bruges bl.a. til at skabe overblik over belastning af grundvandsressourcen i kommunen. Pejlingerne kan bl.a. bruges til at vurdere om grundvandsressourcen overudnyttes og bruges til den kortlægning af grundvandsressourcen, som ligger til grund for indsatsplaner og grundvandsbeskyttelse.

Data er offentligt tilgængelige i Jupiter hos de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS's hjemmeside.

Det er vigtigt at få sløjfet din boring/brønd, hvis du f.eks. er blevet tilsluttet et vandværk.

Ubenyttede boringer kan fungere som transportvej for stoffer, der er uønskede og til fare for grundvandet.

Vil du sløjfe din boring, så kontakt grundvand@favrskov.dk

Der skal være en sikker og robust vandforsyning i Favrskov Kommune, så alle forbrugere kan modtage drikkevand af høj kvalitet og sikre en stabil vandforsyning. Vandforsyningsplan 2020-30 er til gavn for det rene drikkevand og dermed alle borgere i Favrskov Kommune.

I Vandforsyningsplan 2020-30 er den nuværende og den langsigtede vandforsyningssikkerhed for Favrskov Kommune beskrevet.

Favrskov Kommune vil i samarbejde med vandværkerne i Favrskov Kommune arbejde hen imod en robust og fremtidssikret vandforsyningsstruktur og –sikkerhed både lokalt og på tværs af kommunen. Ved fælles hjælp skal det således sikres, at den decentrale vandindvindings- og vandforsyningsstruktur opretholdes.

Se Vandforsyningsplan 2020-30 her.

Vandforsyningsregulativ 

Fælles vandforsyningsregulativ for de almene vandværker gældende fra 1. juli 2016 kan ses her –  Se vandforsyningsregulativet her

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

En grundvandsressource er et udtryk for hvor der kan pumpes vand op fra undergrunden, hvor meget grundvand der er til rådighed og om grundvandet er rent nok til at kunne udnyttes til drikkevand.

Den danske drikkevandsforsyning er baseret på ikke-forurenet grundvand, som kun kræver en simpel behandling. Dannelsen af grundvand sker over årtier, så hvis grundvandet først er blevet forurenet, kan det tage lang tid, inden grundvandet igen er rent.

Statens grundvandskortlægning viser, at der er på kommuneniveau i Favrskov er rigeligt grundvand til rådighed, men at ressourcen og grundvandskvalitetsmæssigt er ulige fordel.

Dette skyldes en kombination af en særlig stor lokal indvinding af grundvand i forhold til ressourcens størrelse og/eller kvaliteten af grundvandet og/eller en nærliggende kontakt mellem grundvandet og naturområder eller vandløb.

Se mere om grundvandsressourcen i Favrskov her.

 

Vandforsyningen i Favrskov Kommune er decentral. Det vil sige, at vi har mange mindre vandværker. En sådan fordeling af indvindingen på mange magasiner og kildepladser giver den bedste sikkerhed for kvalitet og tilstrækkelig forsyning. 

De fleste borgere i kommunen forsynes med drikkevand fra et større privat alment vandværk. Andre borgere forsynes med vand fra ikke-almene vandværker eller fra egen brønd eller boring.

Drikkevand skal analyseres jævnligt.  Resultaterne af disse analyser kan ses på på geus.dk/jupiter

Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet

Favrskov Kommune er begunstiget af store grundvandsreserver, men det er desværre uens fordelt i kommunen og ikke lige beskyttet overalt. 

Den danske miljøpolitik er baseret på forebyggelse og indsats ved kilden. Det indebærer, at de danske grundvandsressourcer skal sikres mod yderligere forurening, og at den forebyggende indsats over for grundvandsforureningen skal prioriteres højere end en efterfølgende rensning af forurenet grundvand.

Udgangspunktet for dansk grundvandspolitik er derfor, at der arbejdes for et generelt højt beskyttelsesniveau for alt grundvand. Derfor er der udpeget områder, hvor en særlig beskyttelse er nødvendig for at sikre de nuværende og fremtidige drikkevandsressourcer.

Inden for disse områder skal kommunerne udarbejde indsatsplaner. En indsatsplan er en handlingsplan for beskyttelse af grundvandet og som beskriver de nødvendige indsatser. Planen viser, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres. 

Se mere på Indsatsplan Favrskov og BNBO | Favrskov.dk

Der er etableret et vandsamarbejde for Favrskov Kommunes almene vandværker. Vandsamarbejdets formål er at medvirke til at finansiere de til enhver tid vedtagne indsatser i Favrskov Kommune til beskyttelse af kommunens drikkevandsressourcer, eksempelvis finansiering af kompensation til lodsejere ifm. dyrkningsrestriktioner på marker tæt på indvindingsboringer.

Se mere på Vandsamarbejdets hjemmeside

Beredskabsplan

Beredskabsplanen er et redskab for det enkelte vandværk til sikring af drikkevandet i krisesituationer. Det er derfor væsentligt, at det enkelte vandværk udfylder og løbende opdaterer beredskabsplanen, så den indeholder de kontaktpersoner, som er relevante for det enkelte vandværk.

Beredskabsplanen skal sikre, at de rigtige personer involveres, samt at de vigtigste løsningsmuligheder inddrages i overvejelserne ved løsning af det givne problem. Beredskabsplanen indeholder ikke specifikke løsningsforslag, da løsningsforslag altid afhænger af den givne situation og vandværkets indretning. 

Beredskabsplanen bør desuden være nemt tilgængelig, fx forefindes på vandværket. En udfyldt kopi af planen sendes pr. mail til Favrskov Kommune.

Du kan finde skabelonen her: Skabelon til beredskabsplan for vandvaerker (Word-fil) - revideret april 2017. Ændringer i skabelonen er indsat med rød skrift.

Er dokumentet ikke tilgængeligt for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Som borger i Favrskov Kommune har du mulighed for at bidrage til at beskytte grundvandet.

Se om du bor i et område hvor der indvindes grundvand til drikkevand her: Favrskov - Indsatsplan Favrskov (niras.dk)

Undgå brug af sprøjtemidler til ukrudsbekæmpelse eller lignende. Der findes mange gode alternativer. Du kan hente inspiration her: Private haveejere (mst.dk)

Du kan se en film om hvorfor det er vigtigt at beskytte grundvandet her Fumle og det ædle grundvand - YouTube

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

grundvand@favrskov.dk