You are here

Grundvand og drikkevand

Skal du sløjfe en brønd på din ejendom eller søge om ændring eller fornyelse af din vandindvindingstilladelse?

Du kan også læse mere om vandværker og generelle forhold for vandforsyning i Favrskov Kommune. 

Har du spørgsmål kan du altid kontakte os på grundvand@favrskov.dk

Du kan se seneste tilsynsrapporter her og seneste høringer og afgørelser her.

 

Læs mere om grundvand

 • Ansøgningsskemaer

  Her kan du hente blanketter til ansøgninger vedr. grundvand, hvis du ikke ønsker at bruge selvbetjeningsløsningen via den røde knap øverst på siden . 
   

  Du skal printe den relevante blanket (evt. print til fil), inden du udfylder den. Blanketten sendes til grundvand@favrskov.dk eller Favrskov Kommune, Teknik og Kultur/Grundvand, Skovvej 20, 8382 Hinnerup

   

  Blanket til ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand, etablering af ny boring eller etablering/renovering af vandbehandlingsanlæg (almene og ikke almene vandforsyningsanlæg):

  Ansøgning om tilladelse til vandindvinding / udførelse af boring og vandbehandlingsanlæg m.v.   

   

  Blanket til ansøgning om tilladelse til at skyllevand udledes eller tilsluttes offentlig kloak: 

  Blanket til ansøgning om vanding med grundvand eller overfladevand:

   

  Ansøgning om tilladelse til indvinding til vanding 

   

 • Indberetning

  Alle ejere af vandforsyningsanlæg, der kræver indvindingstilladelse, skal registrere og indberette den oppumpede vandmængde og pejlinger til kommunen.

   

  Oplysningerne om vandmængder bruges bl.a. til at skabe overblik over belastning af grundvandsressourcen i kommunen. Pejlingerne kan bl.a. bruges til at vurdere om grundvandsressourcen overudnyttes og bruges til den kortlægning af grundvandsressourcen, som ligger til grund for indsatsplaner og grundvandsbeskyttelse.  Indberetningssystem til indberetning af oppumpede vandmængder og pejlinger til: Indberetning af vand.

   

  Favrskov har udarbejdet vejledninger som man kan følge for at indberette vandmængder og pejlinger.


  Vejledninger til indberetninger:

   

  Blanket og vejledning til pejling kan du downloade her:

  Pejleskema

   

  Data er offentligt tilgængelige i Jupiter hos de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS's hjemmeside.

 • Sløjfning af boringer

  Det er vigtigt at få sløjfet din boring/brønd, hvis du f.eks. er blevet tilsluttet et vandværk.

   

  Ubenyttede boringer kan fungere som transportvej for stoffer der er uønskede og til fare for grundvandet.

  Vil du sløjfe din boring, så kontakt grundvand@favrskov.dk

 • Drikkevandsforsyning og vandkvalitet

  Vandforsyningen i Favrskov Kommune er decentral. Det vil sige, at vi har mange mindre vandværker. En sådan fordeling af indvindingen på mange magasiner og kildepladser giver den bedste sikkerhed for kvalitet og tilstrækkelig forsyning. 

   

  De fleste borgere i kommunen forsynes med drikkevand fra et større privat alment vandværk. Andre borgere forsynes med vand fra ikke-almene vandværker eller fra egen brønd eller boring.

   

  Drikkevand skal analyseres jævnligt.  Resultaterne af disse analyser kan ses på på geus.dk/jupiter

 • Beredskabsplan for vandværker

  Beredskabsplan
  Beredskabsplanen er et redskab for det enkelte vandværk til sikring af drikkevandet i krisesituationer. Det er derfor væsentligt, at det enkelte vandværk udfylder og løbende opdaterer beredskabsplanen, så den indeholder de kontaktpersoner, som er relevante for det enkelte vandværk.
   
  Beredskabsplanen skal sikre, at de rigtige personer involveres, samt at de vigtigste løsningsmuligheder inddrages i overvejelserne ved løsning af det givne problem. Beredskabsplanen indeholder ikke specifikke løsningsforslag, da løsningsforslag altid afhænger af den givne situation og vandværkets indretning. 
   
  Beredskabsplanen bør desuden være nemt tilgængelig, fx forefindes på vandværket. En udfyldt kopi af planen sendes pr. mail til Favrskov Kommune.
   
  Du kan finde skabelonen her: Skabelon til beredskabsplan for vandvaerker (Word-fil) - revideret april 2017. Ændringer i skabelonen er indsat med rød skrift.
 • Grundvandsbeskyttelse - indsatsplaner og vandsamarbejde

  Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet;
   
  Favrskov Kommune er begunstiget af store grundvandsreserver, men det er desværre uens fordelt i kommunen og ikke lige beskyttet overalt. 
   
  Den danske miljøpolitik er baseret på forebyggelse og indsats ved kilden. Dette indebærer, at de danske grundvandsressourcer skal sikres mod yderligere forurening, og at den forebyggende indsats over for grundvandsforureningen skal prioriteres højere end en efterfølgende rensning af forurenet grundvand.
   
  Udgangspunktet for dansk grundvandspolitik er derfor, at der arbejdes for et generelt højt beskyttelsesniveau for alt grundvand. Derfor er der udpeget områder hvor en særlig beskyttelse er nødvendig for at sikre de nuværende og fremtidige drikkevandsressourcer.
   
  Inden for disse områder skal kommunerne udarbejde indsatsplaner. En indsatsplan er en handlingsplan for beskyttelse af grundvandet og som beskriver de nødvendige indsatser.  Planen viser, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres. 

  Indsatsplaner:

   

  Vandsamarbejde:

  Vandrådet i Favrskov Kommune arbejder på at etablere et vandsamarbejde for alle almene vandværker i Favrskov Kommune. Vandsamarbejdets formål vil være at medvirke til at finansiere de til enhver tid vedtagne indsatser i Favrskov Kommune til beskyttelse af kommunens drikkevandsressourcer, eksempelvis finansiering af kompensation til lodsejere ifm. dyrkningsrestriktioner på marker tæt på indvindingsboringer. Vandsamarbejdet . Der henvises til vandrådets hjemmeside for mere information.

   

 • Vandforsyningsplan og regulativ

  Den gældende "Vandforsyningsplan 2010 - 2020" blev vedtaget af byrådet i juni 2012.
   
  Planen udgør grundlaget for Favrskov Kommunes planlægning af vandforsyningen i perioden 2010-2020 og er det fremtidige administrationsgrundlag på vandforsyningsområdet.
   
  Planen består af fire dele, som kan downloades her:
   
  Plandel  - beskriver rammerne for den fremtidige forsyningsstruktur, målsætninger og retningslinjer.
   
  Status og forudsætningsdel  - beskriver den eksisterende forsyningsstruktur.
   
  Bilagsrapport - indeholder statusbeskrivelser, planer og forsyningsområder for de enkelte vandværker - vandværksbeskrivelser med eksisterende forhold og planafsnit på det enkelte vandværk.

   

  Borgermøder om vandforsyningsplan

  En ny vandforsyningsplan er på vej. Der er borgermøder om forslag til Vandforsyningsplan 2020-30:

  • Tirsdag 11. august 2020 kl. 19.00-21.00 i Sløjfen i Hadsten
  • Torsdag 13. august 2020 kl. 19.00-21.00 i InSide i Hammel

  Borgermøderne hænger sammen med den offentlige høring af forslag til Vandforsyningsplan 2020-30. På borgermøderne kan du høre mere om vandforsyningsplanen og stille spørgsmål.

  Forslag til Vandforsyningsplan er i høring frem til 30. august 2020. Du kan sende høringssvar til grundvand@favrskov.dk eller til Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

   

  Vandforsyningsregulativ for almene vandværker

  Fælles vandforsyningsregulativ for de almene vandværker gældende fra 1. juli 2016 kan ses her –  Se vandforsyningsregulativet her
 • Hvad kan jeg selv gøre for at beskytte grundvandet?

  En god drikkevandskvalitet kommer ikke af sig selv, og vi skal alle sammen være med til at passe på grundvandet. For eksempel ved ikke at forurene de vandressourcer, der findes under jorden.

  Som privatperson kan du selv beskytte grundvandet ved fx at undgå sprøjtemidler i din have.

   

  Du bor måske selv ovenpå det indvindingsområde, der leverer vand til dit vandværk, og du har derfor også en stor indflydelse på kvaliteten af det vand, du selv skal drikke i fremtiden. 

   

  Mød Fumle i filmen hér og bliv sammen med ham klogere på vores allesammens grundvand

   

  Du kan også prøve Fumlespillet, hvor du skal svare på spørgsmål og hjælpe Fumle igennem labyrinten.

 • Grundvandsressourcen i Favrskov Kommune

  Kommunerne skal gennem deres fysiske planlægning sikre, at landets grundvandsressourcer ikke forurenes. Det gør kommunerne for at sikre beskyttelsen af drikkevandsinteresser inden for områder med:

  • særlige drikkevandsinteresser (OSD)
  • indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD.


  Den danske drikkevandsforsyning er baseret på ikke-forurenet grundvand, som kun kræver en simpel behandling. Dannelsen af grundvand sker over årtier, så hvis grundvandet først er blevet forurenet, kan det tage lang tid, inden grundvandet igen er rent

   

  Du kan læse om grundvandsressourcen i Favrskov Kommune her.

 • Nyttige links

  Miljøstyrelsens hjemmeside

   

  Find gældende lovgivning på Retsinformation.dk. Her kan du bl.a. finde Vandforsyningsloven, Miljøbeskyttelsesloven samt Drikkevandsbekendtgørelsen.

   

  Den forenklede kontrol kan foretages af godkendte laboratorier. Se en liste over laboratoriefirmaer på DANAK’s hjemmeside. Liste findes ved at vælge ”fysisk prøvning ” under prøvetagningsområde samt ”drikkevand” under Prøvetype/Emne.


  Vandværkerne i Favrskov Kommune har nedsat et råd, der kaldes Vandråd. Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejdet mellem almene vandforsyninger i kommunen. Vandrådet kan koordinere fælles opgaver, som indkøb, kurser m.v. Læs mere om Vandrådet på deres hjemmeside

   

   

Kontakt

Natur og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

04.08.2020
anoh