You are here

Virksomheder og miljø

Når du etablerer eller udvider en virksomhed, skal du være opmærksom på miljøkrav, som din virksomhed skal leve op til.

Her kan du finde oplysninger om miljøkrav. Ønsker du f.eks. at starte virksomhed, skal du måske have en miljøgodkendelse først. Hvis der skal bygges om, er der regler om bortskaffelse af byggeaffald.

Er din virksomhed omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal du pr. 1. januar 2016 ansøge digitalt om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

Du kan finde mere generel information om miljøgodkendelser på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø omfatter desuden otte typer af miljøsager fx:

 • Etablering af jordvarmeanlæg
 • Indvindingsanlæg til drikkevand
 • Anmeldelse af olietank
 • Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

Mere om virksomheder og miljø

 • Tilsyn på virksomheder

  Favrskov Kommune fører regelmæssige tilsyn med listevirksomheder,bilag 1 virksomheder og branchevirksomheder.

  For øvrige virksomheder, der kun giver anledning til mindre betydende forurening, udføres tilsyn som udgangspunkt kun hvis kommunen bliver opmærksom på en forurening f.eks. ved modtagelse af en klage over støj fra en virksomhed.

  Tilsyn omfatter besøg på virksomhederne som gennemgang af rapporter, analyseresultater og anden dokumentation, der indsendes af virksomheden.

  Ved tilsynet kontrolleres, at virksomhederne overholder gældende miljøbestemmelser og overholder vilkår i godkendelser og tilladelser m.v.

  Hvis der findes forhold, som giver - eller kan give - anledning til væsentlig forurening og/eller vilkår og lovbestemte miljøkrav er overtrådt, har tilsynsmyndigheden en række sanktionsmuligheder.

  Det kan være indgåelse af aftaler om at bringe forholdet i orden inden en given frist, skriftlige henstillinger, påbud, forbud eller indskærpelse.

  Endelig er der mulighed for at indgive politianmeldelse, hvis dette skønnes nødvendigt.

   

 • Listevirksomhed

  Listevirksomheder er de største og mest forurenende virksomheder og kræver derfor en miljøgodkendelse.

  Du kan søge digitalt om en miljøgodkendelse af listevirksomhed her: Virk.dk miljøgodkendelse.


  Listevirksomheder er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Af bekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2 fremgår det, hvilke virksomheder, der er omfattet. Du kan finde bekendtgørelsen her.

  Du skal have miljøgodkendelsen, før du bygger eller starter en godkendelsespligtig virksomhed, og hvis du senere udvider eller ændrer virksomhedens bygninger eller aktiviteter.

  Kommunen eller staten godkender virksomheden, afhængigt af hvilken type virksomhed, det drejer sig om.

  Miljøgodkendelsen indeholder:

  • En miljøteknisk beskrivelse
  • En miljøteknisk vurdering
  • Vilkår for hvordan virksomheden skal indrettes og drives

  En vigtig forudsætning for at kunne opnå godkendelse er, at virksomheden lokaliseres i overensstemmelse med planbestemmelserne for området. Disse bestemmelser fremgår dels af Kommuneplanen og eventuelt af en lokalplan eller byplanvedtægt for det pågældende område.


  Ansøgningen skal altid sendes til Favrskov Kommunes miljøafdeling på favrskov@farvskov.dk, og skal indeholde:

  • Hvis virksomheden er på bilag 1, kan du se, hvilke oplysninger det drejer sig om i bilag 3. 
  • Hvis virksomheden er på bilag 2, kan du se, hvilke oplysninger det drejer sig om i bilag 4.

   

  Kontakt Natur og Miljø i Favrskov Kommune for nærmere information - telefon 89 64 10 10 eller pr. mail favrskov@favrskov.dk.

 • Mindre forurenende virksomheder

  Bilag 1 virksomheder er de mindre forurenende virksomheder.


  Ved etablering/flytning/udvidelse eller ændring gælder der for denne type virksomheder ikke særlige regler i miljøbeskyttelsesloven. Ved uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening kan kommunen meddele påbud om nedbringelse af forureningen.

  Hvis du ændrer eller udvider virksomheden skal du være opmærksom på om virksomheden bliver godkendelsespligtig. Så bliver virksomheden nemlig til en listevirksomhed, se mere ovenfor.

  Hvis etableringen eller ændringen indebærer, at der afledes processpildevand til offentlig kloak, skal der forinden ansøges om og meddeles tilladelse til afledningen.

  Virksomheder i denne kategori skal lokaliseres i overensstemmelse med planbestemmelserne for området, som fremgår af kommuneplanen og eventuelle lokalplaner eller byplanvedtægter.

   

  Kontakt Natur og Miljø i Favrskov Kommune for nærmere information - telefon 89 64 10 10 eller pr. mail favrskov@favrskov.dk.

 • Branchevirksomheder

  Visse virksomhedstyper reguleres af branchebekendtgørelser. Dette gælder f.eks. for: 

   

  Autoværksteder og herunder bl.a. autovaskehaller, autolakering og undervognsbehandling er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen, som er Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

  Etablering / flytning af et autoværksted må kun ske efter anmeldelse til Favrskov Kommune, Natur og Miljø. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger som anført i bekendtgørelsen.

  Du kan anmelde digitalt her: Virk.dk Anmeldelse af etablering og ændring af autoværksted.

  Eller du kan downloade skemaet her:Anmeldelse af etablering og ændring af autoværksteder.


  Hvis Natur og Miljø ikke har gjort indsigelse inden 4 uger efter modtagelsen af anmeldelsen, kan autoværkstedet etableres, forudsat at øvrige tilladelser, f.eks. byggetilladelse, foreligger.

  Som for alle andre virksomheder, skal virksomheder i denne kategori også lokaliseres i overensstemmelse med planbestemmelserne for området. Disse fremgår dels af Kommuneplanen og eventuelt af en lokalplan eller en byplanvedtægt.


  Kontakt Natur og Miljø i Favrskov Kommune for nærmere information.

   

 • Anmeldeordning for visse midlertidige aktiviteter

  Aktiviteterne omfatter de erhvervsmæssige aktiviteter, angivet i kapitel 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

  De omfattede aktiviteter afstedkommer primært forurening af deres omgivelser med støv og støj udendørs. Det kunne fx være nedrivning af byggeri og afrensning af facade.

  Anmeldelse:

  Senest 14 dage inden en midlertidig anmeldepligtig aktivitet skal finde sted, skal du indsende en anmeldelse til Natur og Miljø. Du kan sende den til favrskov@favrskov.dk.

  Af anmeldelsen skal fremgå:
   

  • Navn og adresse m.v. på den ansvarlige for aktiviteten
  • Hvilken aktivitet der ønskes gennemført
  • Hvor aktiviteten skal finde sted
  • Hvornår, i hvilken periode og på hvilket tidsrum af døgnet
  • Hvordan gener eller forurening forebygges eller begrænses.


  Efter modtagelse af anmeldelse vil Natur og Miljø eventuelt stille krav om, hvordan forurening og gener fra aktiviteten skal begrænses.


  Kontakt Natur og Miljø i Favrskov Kommune for nærmere information - telefon 89 64 10 10 eller pr. mail favrskov@favrskov.dk.

 • Anden virksomhed

  Med "anden virksomhed" menes her virksomheder eller aktiviteter, som ikke er listevirksomhed, og hvor der ikke fastsat øvrige særlige bestemmelser om etablering eller drift i medfør af miljøbeskyttelsesloven, og hvor der ikke er fastsat krav om rutinemæssigt kommunalt miljøtilsyn, som virksomheder omfattet af bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

   

  Som for alle andre virksomheder, skal virksomheder i denne kategori også lokaliseres i overensstemmelse med planbestemmelserne for området. Disse fremgår dels af Kommuneplanen og eventuelt af en lokalplan eller en byplanvedtægt.
   

  Regulering:

  Disse virksomheder reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42, som siger, at der ved uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening kan gives påbud om nedbringelse af forureningen.


  Kontakt Natur og Miljø i Favrskov Kommune for nærmere information - telefon 89 64 10 10 eller pr. mail favrskov@favrskov.dk.

 • VVM

  VVM står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet.

  Anlæg, der kan have væsentlige virkninger på miljøet, skal vurderes efter VVM-bekendgørelsens bestemmelser, inden der kan gives tilladelse til etablering, ændring eller udvidelse som anført i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.


  Anmeldelsespligt

  Bygherren har anmeldepligt forud for etablering, ændring eller udvidelse af anlæg, der findes på Bilag 1 og Bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen.

  Hvis dit projekt findes på Bilag 1, skal der altid laves VVM, da anlæg på dette bilag altid må antages at påvirke miljøet væsentligt.

  Hvis dit projekt findes på Bilag 2, skal projektet screenes for, om det har en væsentlig påvirkning af miljøet. Se yderligere info under overskriften 'screening' nedenfor.

  Anmeldelsen fra bygherren skal være skriftlig, og den skal sendes til den myndighed, som er ansvarlig. Kommunen er myndighed for de fleste VVM-sager, men ved nogle anlæg er det miljøstyrelsen, som er myndighed.

  Screening


  Hvis et anlæg, som står på Bilag 2, skal ændres eller udvides, skal der foretages en screening. Anlægget screenes efter screeningskriterierne angivet i Bilag 3, og ud fra screeningen afgøres, om projektet har væsentlige påvirkninger på miljøet.


  Afgørelse

   
  Når bygherren har anmeldt et projekt, skal myndigheden efterfølgende meddele om projektet er VVM-pligtigt. Afgørelsen sendes skriftlig og offentliggøres.
   

  Redegørelse

  Hvis et projekt er VVM-pligtigt, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse, hvor anlæggets miljøpåvirkninger vurderes.

   

  Tilladelse

  Alle VVM-pligtige projekter skal have en tilladelse før projektet kan påbegyndes. Tilladelsen kan først gives når VVM-proceduren er gennemført og afsluttet.

   

  Læs mere om reglerne for VVM på naturstyrelsens hjemmeside.

   

  Kontakt Natur og Miljø i Favrskov Kommune for nærmere information - telefon 89 64 10 10 eller pr. mail favrskov@favrskov.dk.

 • Affald

  Her kan du blandt andet læse mere om:

  • Bygge- og anlægsaffald

  • Erhvervsaffald

Senest opdateret

23.01.2020
anoh