You are here

Flyt til Danmark

Når du flytter til Danmark, skal du anmelde din indrejse inden fem dage.

Hvis du flytter til Favrskov Kommune, kan du melde din indrejse personligt hos:

ICS International Citizen Service - West
Åboulevarden 31,1
8000 Aarhus C.

Hos ICS kan du både tilmelde dig det danske folkeregister og få et personligt møde med SKAT. Desuden kan du her tale med Udlændingeservice og Familieretshuset. 
Det betyder, at alle nødvendige myndigheder, er samlet ét sted. 

Læs mere her på International Citizen Services hjemmeside.

Du kan også møde personligt hos Borgerservicecentret på Skovvej 20 i Hinnerup.

Registrering af tilflytning fra udlandet kan kun ske, hvis opholdet i Danmark er over 3 måneder.

 • Medbring dit pas
 • Opholdstilladelse (gyldig opholdstilladelse eller bevis for ret til ophold, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger)
 • Borgere fra Norden, EU-lande, EØS-lande eller Schweiz skal melde flytning og registreres, hvis opholdet i Danmark varer seks måneder eller mere. Hvis du indrejser fra et andet nordisk land, skal du medbringe dokumentation for dit personnummer, der er udstedt i det land du kommer fra (uanset statsborgerskab)
 • Borgere fra andre lande skal søge opholdstilladelse, registreres og melde flytning, hvis opholdet i Danmark varer mere end tre måneder
 • Dokumentation for civilstand (ægteskab, skilsmisse eller enke/enkemand)*
 • Fødselsattest for medfølgende barn/børn. Hvis forældrene ikke er gift, skal du medbringe afgørelse om forældremyndighed*
 • Det er en god ide at undersøge dine skatteforhold og forsikringer, når du skal indrejse til Danmark


For punkt 5 og 6 gælder:
Kommunen kan kræve, at udenlandske dokumenter skal være legaliseret eller apostille påtegnet afhængig af, i hvilket land hændelsen er sket. På Familieretshusets hjemmeside kan du læse mere om anerkendelse af udenlandske dokumenter.

Personoplysninger og mere om flytning til Danmark

 • Behandling af personoplysninger

  Sådan behandler vi dine personoplysninger

  Favrskov Kommune behandler oplysninger om dig, når du foretager ændringer i fx din adresse, navne-, civilstands-, lægevalgsoplysninger mv.
   

  Behandlingen af oplysninger

  Kommunen skal registrere oplysninger i CPR (Det Centrale Personregister). Herudover håndteres bestilling af nyt sundhedskort, lægevalg og –skift, og vi vil i visse tilfælde være forpligtet til at videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder eller private virksomheder.
   

  Vi videregiver kun oplysninger, såfremt vi er lovmæssigt forpligtet til det.
   

  Hjemlen til at behandle oplysninger findes i CPR-loven, jf. lovbekendtgørelse om Det Centrale Personregister, lovbekendtgørelse nr. 646 af 2. juni 2017, som ændret ved L 2018-05-23 nr. 503 (ændringer som følge af ikrafttræden af forordning om databeskyttelse) samt sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 med tilhørende forskrifter.
   

  Dine rettigheder

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan i særlige tilfælde kræve oplysninger berigtiget og/eller slettet.
   

  For indsigt i oplysninger fra CPR skal du benytte den digitale selvbetjeningsløsning, som du kan finde på Borger.dk, søg under registerindsigt.
   

  Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver

  Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan kommunens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på dbr@favrskov.dk eller tlf. 89 64 60 95.


  Læs mere om databeskyttelse ved at klikke på linket.
   

  Klage

  Du kan klage til Datatilsynet over Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.
   

  Datatilsynet kan kontaktes på:
  Borgergade 28,5                                                          
  DK-1300 København K.
  E-mail: dt@datatilsynet.dk
  Tlf. 33 19 32 00

 • Ny i Danmark

  Ny i Danmark kan du finde uddybende informationer om blandt andet:

  • Opholdstilladelse
  • Visum
  • Au pair
  • Studieophold
  • Humanitært ophold
  • Familiesammenføring

  In order to view this site in English, please visit New to Denmark


  You can also find information about the Municipality of Favrskov in English on New Citizen.dk

Hvis jeg flytter til Danmark

Du har ret til at blive bopælsregistreret i CPR, hvis du skal være i Danmark mere end tre måneder og har et sted at bo eller et fast opholdssted. Du skal også have lovligt ophold i Danmark. Det betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse for at blive bopælsregistreret i Danmark.

Kommunen kan kræve, at du møder personligt op hos kommunen og anmelder din indrejse. Du skal medbringe din opholdstilladelse og anden relevant dokumentation. Det kan fx være lejekontrakt, andelsbevis, skøde eller logiværtserklæring.

Du skal anmelde din tilflytning senest fem dage efter, du opfylder betingelserne for at blive registreret som tilflytter i Danmark.

Flytter du til Danmark fra et land inden for Norden, eller er du statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz, har du ret til at opholde dig her i landet i op til seks måneder uden at blive bopælsregisteret i CPR. Du har pligt til at tilmelde dig, hvis du finder ud af, at opholdet kommer til at vare mere end seks måneder.

Alle andre har pligt til at lade sig bopælsregistrere ved ophold på over tre måneder.

Når du møder personligt i Favrskov Kommune for at anmelde indrejse til Danmark, skal du være opmærksom på, at du ikke kan møde personligt på ét af kommunens biblioteker med henblik på at indrejse. Du skal anmelde din indrejse ved at møde personligt op hos folkeregisteret i kommunens borgerservicecenter.

Hvis jeg flytter til Danmark fra et EU-land

Flytter du til Danmark fra et EU-land eller et EØS-land, skal du anmelde flytningen til tilflytningskommunen. Du har ret til at blive bopælsregistreret i CPR, hvis du skal være i Danmark mere end tre måneder. Du har pligt til at lade dig registrere, hvis dit ophold varer mere end seks måneder.

Ophold ud over tre eller seks måneder

Hvis du er ikke-nordisk EU-borger og vil opholde dig i Danmark i mere end tre måneder (eller seks måneder som jobsøgende), skal du have et registreringsbevis.

Hvis jeg flytter fra ét nordisk land til et andet

Flytter du fra ét nordisk land til et andet, skal du altid melde det til bopælskommunen/skatteverket i det land, du flytter til.

Du skal medbringe legitimation, herunder dokumentation for dit statsborgerskab (pas), dokumentation for dit personnummer fra det nordiske fraflytningsland samt dokumentation for din bopæl – fx din lejekontrakt.

Nordiske lande:

 • Danmark
 • Finland
 • Færøerne
 • Island
 • Norge
 • Sverige

Hvis du flytter fra Danmark til et andet nordisk land, skal du anmelde det til din danske fraflytningskommune inden udrejsen.

Hvis jeg flytter til Danmark fra et land, der ligger uden for Norden, EU eller EØS

Flytter du til Danmark fra et land, der ligger uden for Norden, EU eller EØS, skal du anmelde flytningen til tilflytningskommunen, hvis opholdet varer mere end tre måneder. Du skal også have lovligt ophold i Danmark. Det betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse for at blive bopælsregistreret i Danmark.

Kommunen kan kræve, at du møder personligt op hos kommunen og anmelder din indrejse. Du skal medbringe din opholdstilladelse, når du møder op på kommunen. Du skal anmelde din tilflytning senest fem dage efter, du opfylder betingelserne for at blive registreret som tilflytter i Danmark.

Notification of change of address to the national registration office

To notify change of address to the national registration office, please use the self service 'Change of Address - when living in Denmark'

For more information about changing of address and housing in Denmark:

Oplys om sygesikringsland

Du skal oplyse om dit sygesikringsland, hvis du er over 18 år og flyttet til Danmark, og du:

 • er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz
 • har boet i et EU/EØS-land eller Schweiz, lige før du kom til Danmark

Du skal oplyse om dit sygesikringsland, selvom du er dansk statsborger, hvis du er flyttet til Danmark fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

Du skal give oplysningerne, for at Udbetaling Danmark kan afklare, hvilket land der skal betale, når du bruger det danske sundhedsvæsen. EU-regler betyder, at det i nogle tilfælde er et andet europæisk land end Danmark, der skal betale. Det land kaldes dit sygesikringsland.

Du skal oplyse om dit sygesikringsland, selvom du mangler oplysninger eller dokumentation. Du kan eftersende dokumentationen til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Hvis du vil klage

Du kan klage til Social- og Indenrigsministeriet over kommunens afgørelse om din registrering af bopæl i CPR, hvis du mener, at kommunen har truffet en forkert afgørelse. Klagen skal sendes til kommunen.

Kontakt

Borgerservicecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

04.02.2020
akl