1. Baggrund

Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 48.800 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. Den kommunale organisation er med cirka 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Se visionen for Favrskov Kommune

Denne job- og personprofil beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold og udførelse samt forventningerne til den kommende fritids- og idrætskonsulent.

2. Organisation

Den politiske organisation omfatter ud over Byrådet og Økonomiudvalget seks stående udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget.
 • Plan- og Landdistriktsudvalget

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

2.1. Administrativ organisation

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. De fire forvaltninger og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it, bygnings- og ejendomsservice samt HR. Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion.  

Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram: 

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Læs mere på favrskov.dk for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed.

2.2. Børn og Kultur

Børn og Kultur består af fire fagområder og et tværgående sekretariat med hver deres chef. Direktøren for Børn og Kultur udgør sammen med de fire fagchefer og sekretariatschefen forvaltningens chefgruppe, som arbejder tæt sammen. Tilgangen til arbejdet i chefgruppen er præget af åbenhed og rettet mod at se fælles muligheder i opgaveløsningen. Børn og Kultur beskæftiger ca. 1.700 medarbejdere.

Nedenfor vises organisationsdiagram for Børn og Kultur:

Organisationsdiagram viser Børn og Kultur

3. Sekretariatet i Børn og Kultur

Sekretariatet varetager en række forskellige administrative og styringsmæssige opgaver i forhold til Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, direktøren for Børn og Kultur samt de forskellige fagområder i Børn og Kultur. 

Sekretariatets arbejdsopgaver omfatter også en række andre mere fagspecifikke områder såsom pladsanvisning på dagtilbudsområdet, juridisk rådgivning, digitalisringsprojekter, drift af befordring på det specialiserede område samt økonomistyring og opfølgning i samarbejde med den fælles økonomifunktion i Job og økonomi.  

Kultur og Fritid er en del af sekretariatet i Børn- og kulturforvaltningen og varetager opgaver inden for kultur- og fritidsområdet. Du vil blive en del af Kultur- og Fritidsteamet og vil fagligt og ledelsesmæssigt referere til kultur- og fritidschefen. Herudover vil du blive en del af et stærkt tværfagligt team, der skal binde strategiske projekter sammen på tværs af Børn og Kultur.

Kultur og Fritid beskæftiger sig blandt andet med følgende opgaver:

 • Foreninger, haller og idrætsanlæg
 • Folkeoplysning
 • Friluftsliv
 • Frivilligområdet
 • Kulturhuse, biblioteker og musikskole
 • Kunst og kultur
 • Forskellige anlægs- og udviklingsprojekter

4. Opgaver

Du skal selvstændigt og med ansvarlighed varetage funktioner inden for en bred vifte af opgaver på fritids- og idrætsområdet. Der vil både være administrative driftsopgaver og projekt- og udviklingsopgaver.

Du skal varetage forskellige opgaver i forbindelse med kommunens fodboldbaner og idrætsanlæg. Du skal være kontaktperson til fodboldklubber, tennisklubber og interne samarbejdspartnere i forbindelse med den daglige vedligeholdelse af anlæggene. Hvert år foretages kontrol af lysanlæg, der skal indkøbes banemaling, mål og net til alle klubber, og du skal deltage i møder med fodboldklubberne og lignende. 

Du bliver primær ansvarlig for kommunens udendørs fritids- og idrætsfaciliteter, som omfatter blandt andet MTB-spor, fitnessanlæg, parkouranlæg og beachbaner. I samarbejde med Favrskov Kommunes MTB-sporlaug skal du stå for den løbende koordinering og udvikling af sporene. 

Du bliver hovedansvarlig for Kultur og Fritids opgaver i de kommunale haller. Det vil sige administrative opgaver i forbindelse med den årlige sæsonfordeling i haller, skolehaller og gymnastiksale, og du skal stå for gebyropkrævning i haller. Du vil være de kommunale hallers kontaktperson og skal sørge for indkøb af inventar og andet.

I Kultur og Fritid er der forskellige projekt- og udviklingsopgaver, som indebærer tværgående arbejde i den kommunale organisation og et samarbejde med foreninger, organisationer og flere andre aktører. Det betyder, at du vil være projektleder med ansvar for at styre projekter, analysearbejde og faglige notater og sagsfremstillinger. Du skal kunne arbejde på tværs både indenfor og udenfor den kommunale organisation, og du skal kunne se muligheder i at indgå i nye samarbejder på eksempelvis sundheds- og ældreområdet. 

Du skal selvstændigt kunne udarbejde sagsfremstillinger, notater m.v. til det politiske niveau. Du skal være lydhør over for signalerne fra både foreningslivet og det politiske niveau, og du skal være i stand til at omsætte disse til konkrete resultater. 

Ud over de ovenfor nævnte opgaver vil du også skulle varetage følgende opgaver:

 • Forfølge de målsætninger, som kommunen har på fritids- og idrætsområdet
 • Selvstændigt varetage anlægs- og udviklingsopgaver inden for området
 • Udarbejdelse af aftaler, rådgivning og sparring til foreninger og andre aktører inden for fritids- og idrætsområdet

5. Din profil

Som fritids- og idrætskonsulent forventer vi, at du har erfaring fra en lignende stilling inden for den kommunale verden. Du skal være udadvendt og god til at kommunikere med de mange aktører på fritids- og idrætsområdet. Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, og du er god til at formulere dig skriftligt. Du har ordenssans og kan arbejde struktureret. Du skal kunne lide at arbejde selvstændigt og veksle mellem arbejdsopgaver af både administrativ og praktisk karakter. Vi vægter den rette personlighed højt, idet stillingen fordrer et vidt spænd af kompetencer og en robust personlighed i en travl stilling.

Personlige kompetencer 

 • Du er udadvendt og god til at opbygge relationer og kan samarbejde med foreninger og andre samarbejdspartnere
 • Du er serviceminded og løsningsorienteret
 • Du er engageret, tager initiativ og er fleksibel
 • Du er god til at skabe og bevare overblik
 • Du har stærke kommunikationsevner i både skrift og tale
 • Du har sans for at organisere og varetage administrative og praktiske opgaver
 • Du er en interesseret og nærværende kollega, som ønsker at deltage aktivt i det sociale fællesskab i sekretariatet.

6. Favrskov Kommune tilbyder

Favrskov Kommune tilbyder en stilling med gode udviklingsmuligheder i et godt arbejdsklima med en god omgangstone og fællesskab. 

Der er tale om en fast stilling som fritids- og idrætskonsulent. Stillingen er på fuld tid (37 timer) med forventning om fleksibilitet i forhold til placering af arbejdstid ved møder, arrangementer og lignende med foreninger, haller og andre samarbejdspartnere.

Favrskov Kommune arbejder løbende med at udvikle kommunen som en attraktiv og effektiv arbejdsplads. Læs mere om kommunen som arbejdsplads på vores hjemmeside

Arbejdsstedet for fritids- og idrætskonsulenten i Kultur og Fritid er Administrationsbygningen i Hammel. Der kan forekomme møder i andre administrationsbygninger, særligt i administrationsbygningen i Hvorslev. Der er gode muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet.

Stillingen er på fuld tid (37 timer). Løn efter gældende overenskomst med tiltrædelse 1. oktober 2022 eller gerne tidligere.

Den endelige lønindplacering sker efter nærmere forhandling og på baggrund af kompetencer og erfaring.

7. Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, kan du kontakte kultur- og fritidschef Ulla Egeberg på 28 10 13 69.

Alle henvendelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

8. Ansættelsesprocedure

Favrskov Kommune har nedsat et ansættelsesudvalg bestående af:

 • Ulla Egeberg, kultur- og fritidschef
 • Hanne B. Honoré, kultur- og fritidskonsulent
 • Gitte H. Steengaard, administrativ medarbejder

Ansøgningsfristen er søndag 14. august 2022. 

Søg jobbet via favrskov.dk/job

Vi forventer at holde samtaler fredag 19. august 2022. En eventuel 2. samtale afholdes tirsdag 23. august 2022. Vi indhenter referencer efter nærmere aftale inden endelig ansættelse.