Vi søger en gruppeleder til hjemme- og sygeplejen i Favrskov Vest Hammel.

1. Baggrund

Favrskov Kommune har omkring 48.500 indbyggere og ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Ligeledes er kommunen en del af det østjyske vækstområde Business Region Aarhus. 

Den kommunale organisation er med sine ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i kommunen. Det årlige nettodriftsbudget er på over 2,7 mia. kr., mens anlægsbudgettet de seneste år har været på ca. 120 mio. kr. årligt.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens kendetegn og udvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

 Du finder den samlede vision her

2. Politisk og administrativ organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks stående udvalg:

 • Plan - og Landdistriktsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget.

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion. Forvaltningerne og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af forskellige tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it, HR og ejendomsservice m.v.

Den administrative organisation ser således ud:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Læs mere her om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed.

3. De overordnede ledelsesrammer      

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar.

Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.

I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog.

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du finder hele ledelsesgrundlaget her. 

4. Social og Sundhed

Social og Sundhed er en forvaltning, som ud over ældreområdet består af handicap- og psykiatri-området, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat med hver deres chef.

På tværs af driftsområderne har vi stort fokus på at udvikle og udnytte de faglige synergier. I efteråret er der gennemført et forløb, hvor vi i forvaltningens samlede ledergruppe har udfoldet forvaltningens vision: ”Sammen om et sundt og værdigt liv”. Udover at give sammenhæng på tværs, skal vi sammen sikre, at visionen giver et fælles fundament og pejlemærker for det fremadrettede arbejde i Social og Sundhed.

Social og Sundhed beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere, fordelt på ca. 1.190 årsværk.

Nedenfor vises organisationsdiagram for Social og Sundhed:

Organisationsdiagram viser organisering i Social og Sundhed

4.1 Ældreområdet

Ældreområdet i Favrskov Kommune er organiseret som vist i nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser ældreområdet

Ældreområdet er opdelt i to distrikter – Øst og Vest. I hvert distrikt er der plejecentre og hjemme- og sygepleje. Derudover har området en fælles visitation og hjælpemiddeldepot. I Favrskov Kommune er der i alt syv plejecentre, som samlet har 272 plejeboliger. Hjemme- og sygeplejen plejen betjener ca. 1.100 borgere om ugen, og området har samlet ca. 800 medarbejdere. 

5. Hjemmeplejen Favrskov Vest

Se nedenstående diagram for organiseringen af Hjemmeplejen Favrskov Vest:

Organisationsdiagram viser Hjemmeplejen Favrskov Vest

Hjemme- og sygeplejen Favrskov Vest har indmødested på det nedlagte Plejecenter Skaghøj, Elmevej 37, Hammel. Medarbejderne cykler eller kører i bil ud til borgerne i eget hjem, hvor de leverer de visiterede ydelser. §83-ydelserne er visiteret af Visitationen, og ydelserne til den kommunale sygepleje visiteres af de sygeplejefaglige koordinatorer.

Der er omkring 83 medarbejdere i Hammel fordelt på SOSU-hjælpere, rengøringsassistenter, SOSU-assistenter og sygeplejersker. Der er blandt andet fokus på at have en rehabiliterende tilgang i alle ydelser samt fokus på træning i eget hjem med en trænings-app (DIGIrehab). Der er ansat dag- og aftenvagter. Herudover arbejdes der på tværs af forskellige faggrupper i mindre teams for at opnå en større kontinuitet i borgerforløbende.

Lederen af Hjemme- og sygeplejen Favrskov Vest, Hammel indgår i den lokale ledergruppe med 3 gruppelederkolleger og distriktslederen. Gruppelederne for Hjemmeplejen Favrskov Vest refererer til distriktslederen. Derudover indgår man som gruppeleder i de 2 tværgående ledergrupper, hhv. ledergruppen på ude-området og den fælles ledergruppe for alle ældreområdets gruppe- og distriktsledere samt ældrechefen. 

6. Overordnede opgaver

Som gruppeleder i hjemme- og sygeplejen Favrskov Vest, Hammel har du det overordnede (med)ansvar for:

 • Personaleledelse 
 • Den daglige planlægning 
 • Økonomi- og ressourcestyring inden for den aftalte ramme
 • Det faglige niveau i opgaveløsningen 
 • Kontinuerlig kompetenceudvikling for personalet
 • At være ”primus motor” for de forskellige projekter, der iværksættes lokalt og på tværs af kommunen
 • At medvirke til kvalitetssikring og udvikling heraf
 • At den kommunale sygepleje og akutteam er et attraktivt og veldrevet område for borgere og medarbejdere i tæt samarbejde med den øvrige ledelse.

6.1    Nøgleopgaver for gruppelederen:

 • Deltage i og bidrage aktivt til udviklingen af den faglige kvalitet
 • Udøve god personaleledelse, hvor du skaber medindflydelse og er tillidsfuld
 • Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Sikre den sundheds- og plejefaglige dokumentation

7. Personprofil

7.1 Uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du kan dokumentere flest mulige af følgende kvalifikationer:

 • Sundhedsfaglig uddannelse på bachelor niveau
 • Ledelseserfaring fra fagområdet
 • Lederuddannelse på diplom niveau eller tilsvarende. 
 • Hvis ikke du har lederuddannelse, at du har lyst til og mod på dette
 • Gode kommunikative evner både mundtlig og skriftlig
 • Erfaring med mål- og værdiarbejde 
 • Evne til at inspirere og motivere på alle samarbejdsniveauer
 • Viden om it som redskab for rationelle og faglige løsninger i hverdagen.

7.2 Personlige kompetencer 

Vi forventer, at du: 

 • Er forandringsparat og nytænkende  
 • Kan agere i en omskiftelig hverdag 
 • Er omhyggelig og har blik for detaljer 
 • Lytter og har nemt ved at forstå og sætte dig ind i andre menneskers følelser og adfærd
 • Inviterer til dialog og samarbejde og inddrager dine medarbejdere 
 • Er åben, imødekommende og tillidsfuld
 • Tager initiativ og bidrager med dine ideer og synspunkter
 • Er synlig og søger indflydelse  

8. Yderligere oplysninger

Dit arbejdssted bliver Elmevej 37, Hammel. Der vil dog være mødeaktiviteter rundt om i kommunen, og derfor er kørekort en forudsætning.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet, eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du velkommen til at kontakte distriktsleder Lene Gravgaard på tlf. 23 30 24 45 eller lgra@favrskov.dk

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Stillingen er omfattet af løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst,
herunder principperne om Ny Løn. 

9. Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget består af:

 • Distriktsleder Lene Gravgaard
 • Gruppeleder Bente Jørgensen
 • Gruppeleder Mia Nørgaard
 • Medarbejder TR Marianne Fogh
 • Medarbejder AMR Mette Bendtsen

Desuden deltager intern rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen ved testtilbagemelding og 2. samtale og ældrechef Henriette H. Rasmussen ligeså ved 2. samtale. 

Ansøgningsfristen er 9. februar 2022, og vi beder dig om at sende din ansøgning vedlagt CV og relevante bilag via favrskov.dk/job.

Den 14. februar udvælger ansættelsesudvalget kandidater til 1. samtale. Indkaldelse sker telefonisk og på mail samme dag.

1. samtale afholdes 18. februar, og de kandidater, der går videre til 2. samtale, skal gennemføre en personlighedstest mellem 1. og 2. samtale. Der er testtilbagemelding 24. februar, og 2. samtale 25. februar 2021.

Forventet tiltrædelse: 1. april 2022