Her kan du læse job- og personprofilen til stillingen som gruppeleder i Hjemmeplejen Øst i Favrskov Kommune

1. Baggrund

Vi søger en gruppeleder til hjemmeplejen i den østlige del af Favrskov Kommune.

Favrskov Kommune har omkring 48.500 indbyggere og ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Ligeledes er kommunen en del af det østjyske vækstområde Business Region Aarhus.

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i kommunen. Det årlige nettodriftsbudget er på over 2,7 mia. kroner, og anlægsbudgettet er på ca.120 mio. kroner årligt.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens kendetegn og videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.


Du finder den samlede vision her.

2. Politisk og administrativ organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks stående udvalg:

 • Planudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget.


Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

Den administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion. Forvaltningerne og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it, HR og ejendomsservice.

Den administrative organisation ser således ud:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommunes organisering

3. De overordnede ledelsesrammer

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar.

Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og er samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.

I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog.

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokus områder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

4. Social og Sundhed

Social og Sundhed er en forvaltning, som udover ældreområdet består af handicap- og psykiatri-området, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat med hver deres chef.

På tværs af driftsområderne har vi et vedholdende fokus på at udvikle og udnytte de faglige synergier. I sensommeren er der planlagt et forløb, hvor forvaltningens samlede ledergruppe skal udfolde forvaltningens vision: ”Sammen om et sundt og værdigt liv”. Udover at give sammenhæng på tværs, skal vi sammen sikre, at visionen giver et fælles fundament og pejlemærke for det fremadrettede arbejde i Social og Sundhed.

Social og Sundhed beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere, fordelt på ca. 1.190 årsværk.

Neden for vises organisationsdiagram for Social og Sundhed:

Organisationsdiagram viser organisering i Social og Sundhed

4.1 Ældreområdet

Ældreområdet i Favrskov Kommune er organiseret som vist i nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser ældreområdets organisering

Ældreområdet er opdelt i to distrikter – Øst og Vest. I hvert distrikt er der plejecentre og hjemme- og sygepleje. Derudover har området en fælles visitation og hjælpemiddeldepot. I Favrskov Kommune er der i alt syv plejecentre, som samlet har 272 plejeboliger. Hjemme- og sygeplejen plejen betjener ca. 1.100 borgere om ugen, og området har samlet ca. 800 medarbejdere.

Se nedenstående diagram for organiseringen af Hjemmeplejen Favrskov Øst:

Organisationsdiagram viser Hjemmeplejen Favrskov Øst

5. Hjemmeplejen Favrskov Øst

Hjemme- og sygeplejen Favrskov Øst, Hinnerup har indmødested på Plejecenter Hinneruplund i Hinnerup. Medarbejderne cykler eller kører ud til borgerne i eget hjem, hvor de leverer de visiterede ydelser. §83-ydelserne er visiteret af Visitationen, og ydelserne til den kommunale sygepleje visiteres af de sygeplejefaglige koordinatorer. Der er omkring 50 medarbejdere i Hinnerup fordelt på SOSU-hjælpere, rengøringsassistenter, SOSU-assistenter og sygeplejersker. Der er bl.a. fokus på at have en rehabiliterende tilgang i alle ydelser samt fokus på træning i eget hjem med en trænings-app (DIGIrehab). Der er ansat dag- og aftenvagter. Herudover arbejdes der på tværs af forskellige faggrupper i mindre teams for at opnå en større kontinuitet i borgerforløbene.

Lederen af Hjemme- og sygeplejen Favrskov Øst, Hinnerup indgår i den lokale ledergruppe med 3 gruppelederkolleger og distriktslederen, som gruppelederne for Hjemmeplejen Favrskov Øst refererer til. Derudover indgår man som gruppeleder i de to tværgående ledergrupper, hhv. ledergruppen på ude-området og den fælles ledergruppe for alle ældreområdets gruppe- og distriktsledere samt ældrechefen.

6. Overordnede opgaver

Som gruppeleder i hjemme- og sygeplejen Favrskov Øst, Hinnerup har du det overordnede (med)ansvar for:

 • Personaleledelse
 • Den daglige planlægning
 • Økonomi- og ressourcestyring inden for den aftalte ramme
 • Det faglige niveau i opgaveløsningen
 • Kontinuerlig kompetenceudvikling for personalet
 • At være ”primus motor” for de forskellige projekter, der iværksættes lokalt og på tværs af kommunen
 • At medvirke til kvalitetssikring og udvikling heraf
 • At hjemmeplejen er et attraktivt og veldrevet område for borgere og medarbejdere i tæt samarbejde med den øvrige ledelse.

6.1 Nøgleopgaver for gruppelederen:

 • Deltage i og bidrage aktivt til udviklingen af den faglige kvalitet
 • Udøve god personaleledelse, hvor du skaber medindflydelse og er tillidsfuld
 • Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Sikre den sundheds- og plejefaglige dokumentation

7. Personprofil

7.1 Uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du kan dokumentere flest mulige af følgende kvalifikationer:

 • Sundhedsfaglig uddannelse på bachelorniveau
 • Ledelseserfaring fra fagområdet
 • Lederuddannelse på diplomniveau eller tilsvarende.
 • Hvis ikke du har lederuddannelse, at du har lyst til og mod på dette
 • Gode kommunikative evner både mundtlig og skriftlig
 • Erfaring med mål- og værdiarbejde
 • Evne til at inspirere og motivere på alle samarbejdsniveauer
 • Viden om it som redskab for rationelle og faglige løsninger i hverdagen.

7.2 Personlige kompetencer

Vi forventer, at du:

 • Er forandringsparat og nytænkende 
 • Kan agere i en omskiftelig hverdag
 • Er omhyggelig og har blik for detaljer
 • Lytter og har nemt ved at forstå og sætte dig ind i andre menneskers følelser og adfærd
 • Inviterer til dialog og samarbejde og inddrager dine medarbejdere
 • Er åben, imødekommende og tillidsfuld
 • Tager initiativ og bidrager med dine ideer og synspunkter
 • Er synlig og søger indflydelse

8. Yderligere oplysninger

Dit arbejdssted vil være på plejecenteret Hinneruplund i Hinnerup. Der vil dog være mødeaktiviteter rundt om i kommunen, hvorfor kørekort er en forudsætning.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du velkommen til at kontakte distriktsleder Mette F. Petersen 89 64 12 06 eller mpet@favrskov.dk

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Stillingen er omfattet af løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst, herunder principperne om Ny Løn.

9. Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget består af:

 • Distriktsleder Mette F. Petersen
 • Gruppeleder Tove Frederiksen
 • Gruppeleder Lotte Frandsen
 • Medarbejder TR FOA Dorthe Danielsen
 • Medarbejder Dorte Brix

Desuden deltager intern rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen ved testtilbagemelding og 2. samtale og ældrechef Henriette H. Rasmussen ligeså ved 2. samtale.

Ansøgningsfristen er 1. oktober, og vi beder dig om at sende din ansøgning vedlagt CV og relevante bilag via favrskov.dk/job.

Den 4. oktober udvælger ansættelsesudvalget kandidater til 1. samtale. Indkaldelse sker telefonisk og på mail samme dag.

1. samtale afholdes 7. oktober, og de kandidater, der går videre til 2. samtale, skal gennemføre en personlighedstest mellem 1. og 2. samtale. Der er testtilbagemelding 12. oktober, og 2. samtale 15. oktober 2021

Forventet tiltrædelse: 1. december 2021