1. Baggrund

Vi søger en gruppeleder til sygeplejen i Favrskov Øst, Hadsten samt til Natteam.

Favrskov Kommune har omkring 49.000 indbyggere og ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Ligeledes er kommunen en del af det østjyske vækstområde Business Region Aarhus. 

Den kommunale organisation er med sine ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i kommunen. Det årlige nettodriftsbudget er på over 2,7 mia. kr., mens anlægsbudgettet de seneste år har været på ca. 120 mio. kr. årligt.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Du finder den samlede vision her

2. Politisk og administrativ organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks stående udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Plan - og Landdistriktsudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget.

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion.

Forvaltningerne og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af forskellige tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, IT, HR og ejendomsservice m.v. 

Den administrative organisation ser således ud:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Der henvises til Favrskov Kommunes hjemmeside favrskov.dk for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed.

3. De overordnede ledelsesrammer      

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar.

Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.

I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog.

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du finder hele ledelsesgrundlaget her. 

4. Social og Sundhed

Social og Sundhed er en forvaltning, som ud over ældreområdet består af handicap- og psykiatri-området, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat med hver deres chef.

På tværs af driftsområderne har vi et vedholdende fokus på at udvikle og udnytte de faglige synergier. Den samlede ledergruppe har udarbejdet den fælles vision: ”Sammen om et sundt og værdigt liv”. Udover at give sammenhæng på tværs skal vi sammen sikre, at visionen giver et fælles fundament og pejlemærker for det fremadrettede arbejde i Social og Sundhed.

Social og Sundhed beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere, fordelt på ca. 1.190 årsværk. 

Neden for vises organisationsdiagram for Social og Sundhed:

Organisationsdiagram viser Social og Sundhed i Favrskov Kommune

4.1 Ældreområdet

Ældreområdet i Favrskov Kommune er organiseret som vist i nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommunes organisering på ældreområdet

Ældreområdet er opdelt i to distrikter – Øst og Vest. I hvert distrikt er der plejecentre og hjemme- og sygepleje. Derudover har området en fælles visitation og hjælpemiddeldepot. 

I Favrskov Kommune er der i alt syv plejecentre, som samlet har 272 plejeboliger. Hjemme- og sygeplejen betjener cirka 1.100 borgere om ugen, og ældreområdet har samlet set omkring 800 medarbejdere.

Se nedenstående diagram for organiseringen af Hjemmeplejen Favrskov Øst

5. Hjemmeplejen Favrskov Øst

Sygeplejen Favrskov Øst, Hadsten har indmødested på Sundhedscentret i Hadsten, Hovvej 76. Borgerne kommer i vores sygeplejeklinikker, men de borgere som ikke kan komme der, besøger vi i deres eget hjem, hvortil vi enten cykler eller kører i kommunens biler. Kommunens Natteam har også indmødested på Hovvej 76, Hadsten. Ydelserne til den kommunale sygepleje visiteres af de sygeplejefaglige koordinatorer, hvorimod ydelserne til Natteamet visiteres af kommunens visitation. Der arbejdes på tværs af forskellige faggrupper i mindre faste teams for at opnå en større kontinuitet i borgerforløbende, hvilket der sammen med vores fælles vision i Social og Sundhed: ”Sammen om et sundt og værdigt liv” er sat stor fokus på de kommende år.

Lederen af Sygeplejen Favrskov Øst, Hadsten og Natteamet indgår i den lokale ledergruppe med 3 lederkolleger og områdelederen, som lederne for Hjemmeplejen Favrskov Øst referere til. Derudover indgår man som leder i flere tværgående ledergrupper, ledergruppen på ude-området og den fælles ledergruppe for alle ældreområdets ledere og områdeledere samt ældrechefen og ledernetværk på tværs af organisationen. 

6. Overordnede opgaver

Som leder af Sygeplejen Favrskov Øst, Hadsten og Natteamet har du det overordnede (med)ansvar for:

 • Personaleledelse 
 • Den daglige planlægning
 • Økonomi- og ressourcestyring inden for den aftalte ramme
 • Det faglige niveau i opgaveløsningen 
 • Kontinuerlig kompetenceudvikling for personalet
 • At være ”primus motor” for de forskellige projekter, der iværksættes lokalt og på tværs af kommunen
 • At medvirke til kvalitetssikring og udvikling heraf
 • At sygeplejen og Natteamet er attraktive og vel drevede områder for borgere og medarbejdere i tæt samarbejde med den øvrige ledelse.

6.1    Nøgleopgaver for gruppelederen:

 • Deltage i og bidrage aktivt til udviklingen af den faglige kvalitet
 • Udøve god personaleledelse, hvor du skaber medindflydelse og er tillidsfuld
 • Tæt samarbejde med leder af hjemmeplejen
 • Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Sikre den sundheds- og plejefaglige dokumentation

7. Personprofil

7.1 Uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du kan dokumentere flest mulige af følgende kvalifikationer:

 • Sygeplejefaglig uddannelse 
 • Ledelseserfaring fra fagområdet
 • Lederuddannelse på diplom niveau eller tilsvarende – hvis ikke du har lederuddannelse, at du har lyst til og mod på dette
 • Gode kommunikative evner både mundtlig og skriftlig
 • Erfaring med mål- og værdiarbejde 
 • Evne til at inspirere og motivere på alle samarbejdsniveauer
 • Viden om it som redskab for rationelle og faglige løsninger i hverdagen.

7.2 Personlige kompetencer

Vi forventer, at du: 

•    Er forandringsparat og nytænkende  
•    Kan agere i en omskiftelig hverdag 
•    Er omhyggelig og har blik for detaljer 
•    Lytter og har nemt ved at forstå og sætte dig ind i andre menneskers følelser og adfærd
•    Inviterer til dialog og samarbejde og inddrager dine medarbejdere 
•    Er åben, imødekommende og tillidsfuld
•    Tager initiativ og bidrager med dine ideer og synspunkter
•    Er synlig og søger indflydelse 

8. Yderligere oplysninger

Dit arbejdssted vil primært være på Sundhedscentret i Hadsten, Hovvej 76. Der vil dog være mødeaktiviteter rundt om i hele kommunen, hvorfor kørekort er en forudsætning.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet, eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Mette F. Petersen på tlf. 3016 7478 eller mpet@favrskov.dk

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Stillingen er omfattet af løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst,
herunder principperne om Ny Løn. 

9. Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget består af:

 • Områdeleder Mette F. Petersen
 • Leder Rikke Andersen
 • Leder Mette Olsen
 • Medarbejder TR DSR Anne Shadwell
 • Medarbejder Sygeplejen
 • Medarbejder Natteamet

Desuden deltager intern rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen ved testtilbagemelding og 2. samtale og ældrechef Jeanette Rokbøl ligeså ved 2. samtale. 

Ansøgningsfristen er 6. februar 2023 og vi beder dig om at sende din ansøgning vedlagt CV og relevante bilag sendes via favrskov.dk/job.

Den 7. februar udvælger ansættelsesudvalget kandidater til 1. samtale. Indkaldelse sker telefonisk og på mail samme dag.

1. samtale afholdes 10. februar, og de kandidater, der går videre til 2. samtale, skal gennemføre en personlighedstest mellem 1. og 2. samtale. Der er testtilbagemelding i uge 7, men grundet vinterferie vil det være muligt at tilbagemeldingen kan foregå virtuelt. 2. samtale afholdes 23. februar 2023 

Forventet tiltrædelse: 1. april 2023