You are here

H-gruppen i Ellemose

H‐gruppen er en del af Børnehuset Ellemose

Børnehuset Ellemose er et integreret dagtilbud med plads til 45 vuggestuebørn, 82 børnehavebørn og et specialtilbud H‐gruppen til børn med særlige behov. Børnehuset Ellemose i  Hadsten er indrettet i to separate bygninger, Kærmose og Højmose. Højmose er indrettet i en ombygget fløj på Hadsten Skole og Kærmose i det gamle Ellebo.  Vores dejlige store legeplads binder de to afdelinger sammen.

I Børnehuset Ellemoses H –gruppe arbejder vi funktionsopdelt, hvilket betyder, at det enkelte barn ikke er tilknyttet en bestemt stue, men er tilknyttet en basisgruppe, ud fra legerelationer, venskaber og nærmeste udviklingszone. H‐gruppen har sit eget rum, som bruges til individuelle og specialpædagogiske aktiviteter. Der er tilknyttet to primær voksne til gruppen. De er en del af det faste personale i institutionen, og de har det primære ansvar for børnene i H‐gruppen. Den primære voksne er samtidig den medarbejder, som har det tætte samarbejde med barnets forældre og særlig fokus på barnets trivsel og udvikling. Den primære voksne laver udviklingsbeskrivelser, indkalder til halvårlige handleplansmøder og er ansvarlig for opfølgning på handleplan og fokusområder.

Overordnet pædagogik

Det overordnede mål for børnene i H‐gruppen er at blive inkluderet i den normale børnegruppe i Ellemose.

Hverdagen i Ellemose er præget af tydelig dagsrytme med faste, planlagte aktiviteter i en ugeplan. Børnene fra H‐gruppen deltager som udgangspunkt i de samme daglige aktiviteter som deres jævnaldrende. Der bliver dog taget store individuelle hensyn til det enkelte barns ressourcer og forudsætninger.  Børnene i H‐gruppen har ofte behov for at blive skærmet i mindre grupper, hvor der er tydeligere rammer med ro, tryghed, tid og forudsigelighed. I disse differentierede fællesskaber får børnene bedre mulighed for at være en aktiv deltager i gruppen. Personalet i H‐gruppen arbejder tæt sammen med det øvrige personale for at skabe rammerne, der er individuelt tilpasset børnene i H‐gruppen. Hele personalegruppen kender til børnenes individuelle behov og ressourcer for at kunne bidrage til inklusionen.

Differentierede fællesskaber kan bruges i forhold til alle former for aktiviteter og leg. Børnene deles ofte i små grupper, både ved spisning, kreative aktiviteter, i leg, til samling og motoriske aktiviteter.

Motoriske og fysiske aktiviteter bruges i høj grad til at fremme inklusionen. Pædagogisk idræt, musik, udeliv og legegrupper er en del af de aktiviteter, vi bruger i H‐gruppen til at inkludere børnene i fællesskabet. Børnene får mulighed for at deltage og bidrage på forskellige niveauer i samme aktiviteter som den store børnegruppe, og derved føler de sig som en del af fællesskabet.

Eksempler på planlagte aktiviteter:

 • Ture ud af huset (fast på tur hver uge)
 • Maddage
 • Kreative aktiviteter
 • Dialogisk læsning
 • Samling, sang og sanglege
 • Morgengymnastik
 • Pædagogisk idræt
 • Sprogaktiviteter
 • Svømning hver uge for børnene i H‐gruppen
 • Legegrupper
   

Individuel pædagogik

Med udgangspunkt i de fokusområder, vi aftaler på de halvårlige handleplansmøder, arbejder vi individuelt i hverdagen med det enkelte barn. Det kan både være 1 til 1 læring eller i mindre grupper. Her er det ofte sprog og spil/turtagning, der er i fokus. Børnene har også fysiske mål, som er aftalt med fysioterapeut og ergoterapeut. Det kan være finmotorisk træning, træning af styrke/udholdenhed eller udspænding af muskler. Ofte har børnene i H‐gruppen, i højere eller mindre grad, behov for visuel støtte i form af boardmaker‐symboler til at skabe forudsigelighed og tydeliggøre aktiviteter og skift mellem dem.   

Forældresamarbejde

Et tæt og tillidsfuldt forældresamarbejde er vigtigt for, at barnet trives og udvikler sig i vores specialgruppe. Forældrenes viden om barnet er betydningsfuldt for os at kende, da det giver os mulighed for pædagogisk at inddrage flere nuancerede beskrivelser af barnet ud fra de forskellige sammenhænge, barnet færdes i.

Når barnet starter i specialgruppen, er overleveringsmødet vigtigt, da vi her fra forældre, PPR og tidligere pasningstilbud får vigtig viden og erfaringer om det barn, som skal starte hos os.

Vi udarbejder handleplaner på det enkelte barn på baggrund af en tæt dialog mellem forældre og pædagoger. Handleplaner tager afsæt i den konkrete status på barnets udvikling og fokus på de mål, der skal arbejdes videre med.  

I hverdagen vægter vi den løbende dialog med forældrene, hvor vi drøfter status og næste skridt, og vi giver
gerne gode råd ved behov.

Flere af vores børn kører med taxa til specialgruppen, og i disse tilfælde benytter vi os i hverdagen af følgende kontaktformer til forældrene:

 • Barnets kontaktbog
 • Telefonisk kontakt
 • Skriver mails
 • Bruger SMS
 • Børnehavens intranet DayCare
 • Møder med forældre efter behov

Kontakt

Børnehuset Ellemose
Ellemosevej 46
8370 Hadsten
Mob 24 90 05 16

Senest opdateret

09.04.2019
tjoh