You are here

Information om coronasituationen

Her kan du finde information og seneste nyt om situationen i Favrskov Kommune i forbindelse med udbruddet af corona.

Opdateret 30. marts 2020 kl. 09:31

---------------------------------------------------------

Initiativerne for at inddæmme coronasmitten i Danmark betyder, at en stor del af kommunens service påvirkes. Favrskov Kommune har aktiveret sit kriseberedskab, som består af direktionen og cheferne for kommunens forvaltninger. Kriseberedskabet har siden Regeringens udmelding om lukning af blandt andet skoler og institutioner arbejdet med at planlægge opretholdelsen af de samfundskritiske opgaver i Favrskov, som skal udføres, selv om mange af kommunens medarbejdere nu bliver bedt om at arbejde hjemmefra.
 

Nødberedskab

Nedenfor kan du se en oversigt over, hvad der er lukket og aflyst i kommunen, og hvor der er mulighed for nødpasning og online undervisning. Foreløbigt gælder lukningerne til og med 13. april 2020.

Mere om coronasituationen i Favrskov

 • Borgerservice, Jobcenter og byrådsmøder

  Du kan kontakte Borgerservice telefonisk på  89 64 10 10, hvis din henvendelse vedrører nød-vielser, akut-kørekort eller afhentning af akut-pas, der allerede er bestilt. Det samme gælder, hvis du har mistet dit nøglekort til NemID og skal have et nyt.

  Du kan kontakte Jobcentret telefonisk på 89 64 10 10 og via sikker post. Alle borgere med en aktiv sag i Jobcentret har modtaget information fra Jobcentret via eBoks. Alle forsørgerydelser vil blive udbetalt som sædvanligt.

  Byrådsmødet 24. marts 2020 bliver afviklet via Skype, og det er ikke muligt at møde op i byrådssalen, Torvegade 7 i Hammel. I stedet kan byrådsmødet som altid følges via streaming på din computer. Læs mere om byrådsmødet via Skype.

 • Nødpasning - Lukninger på skole-/børneområdet

  Opdateret 25. marts 2020 kl. 10.45

  Dagtilbud, skoler, SFO’er og fritidsklubber er lukket fra og med mandag 16. marts. Det gælder også Ungdomsskolens aktiviteter og ungdomsklubberne. Perioden er med statsministeren seneste udmelding 23. marts nu forlænget indtil 13. april 2020. Det gælder derfor også, at der ikke er feriepasning i dagtilbud og SFO i dagene op til påske.

   

  Alle forældre opfordres til at holde deres børn hjemme. Mange forældre er i en svær situation i forhold til fortsat at kunne varetage deres arbejde, når dagtilbud og skoler er lukkede. Det er afgørende, at vi gør mest muligt for at mindske smittespredningen, og Favrskov Kommune følger pasningsbehovet og regeringens udmeldinger løbende. Der er etableret nødpasning i dagtilbud og skoler for de børn, som ikke kan passes hjemme, jf. kriterierne i bekendtgørelsen om lukning og nødpasning. Det er disse kriterier, som dagtilbud og skoler forholder sig til og går i dialog med forældrene om:
   

  1) 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

   

  2) 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

   

  3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

   

  Hvis kommunen på grund af personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke kan stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunen prioritere børn og unge omfattet af nr. 1 og 3.


  Der kan komme nye udmeldinger senere, og i så fald forholder dagtilbud og skoler sig hertil. 

   

  Forældrebetaling i dagtilbud, SFO og klub

  Der vil forsat skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads. Dette gælder også for forældrebetalte frokostordninger. Favrskov Kommune følger løbende Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer herfor. Læs mere her: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19 


  Organisering af nødpasning

  Forældrene i Favrskov Kommune har taget stort ansvar, og langt de fleste holder deres børn hjemme. Kun en lille del benytter sig af nødpasningstilbuddet, og det er helt afgørende for, at vi kan bryde smittekæderne. Ledere og medarbejdere i dagtilbud og skoler har organiseret trygge rammer for børn i nødpasning. Nødpasning for børn i dagplejen organiseres i vuggestuerne.

   

  Private grundskoler, friskoler og private dagtilbud skal etablere nødpasning for egne børn, der er optaget i dagtilbuddet/skolen og opfylder kriterierne for nødpasning.

   

  De private pasningsordninger er lukkede for almindelig pasning. Den enkelte private pasningsordning skal stå til rådighed for nødpasning for egne børn, som er optaget i tilbuddet og opfylder kriterierne for nødpasning. Kan den enkelte private pasningsordning ikke stå til rådighed, fx pga. sygdom, er børnene omfattet af nødpasningen i kommunen.
   

  Nødpasningen er tilrettelagt med henblik på at undgå smittespredning mest muligt. Det betyder bl.a., at nødpasningen organiseres sådan, at ikke flere end fem børn leger, spiser eller arbejder sammen, og at dagen i det hele taget tilrettelægges på en sådan måde, at der ikke er for stor tæthed mellem børnene. Dagtilbud og skoler er bemandet efter forældrenes foreløbige tilkendegivelse af pasningsbehov med udgangspunkt i, at færrest mulige medarbejdere skal møde på arbejde i henhold til smitteinddæmningen.

   

  Er der børn, hvor der er behov for, at der bliver taget særlige hensyn, opfordres forældre til at tage kontakt til skolelederen, områdelederen eller lederen af dagplejen og gå i dialog om, hvordan disse særlige hensyn kan imødekommes i nødpasningstilbuddet.


  Ændrer dit behov for nødpasning sig?

  Hvis jeres behov for nødpasning ændrer sig, så kontakt områdeleder i dagtilbudsområdet eller skoleleder.


  Øvrige informationer om nødpasning


  Åbningstider

  Dagtilbud og skoler holder som udgangspunkt åbent for nødpasning i den almindelige åbningstid. Der kan være forældre, der har brug for fleksible åbningstider for at kunne løse samfundskritiske funktioner. Dette håndteres af de lokale ledere i dagtilbud og skoler.
   

  Mad, mv.

  Børn i nødpasning skal selv medbringe madpakker til hele dagen. Der vil ikke være frokostordning, kantine eller lignende tilgængeligt i dagtilbud eller skoler. 
   

  For blebørn i nødpasning i dagtilbud skal der selv medbringes bleer.
   

  Transport

  Alle skolebusser er aflyst, så forældre skal selv hente og bringe deres barn ved nødpasning. Specialklasseelever med taxabevilling vil så vidt muligt kunne tilbydes taxakørsel.


  Kontakt

  Har du som forælde spørgsmål til nødpasning, skal du kontakte områdelederen i dagstilbudsområdet, skolelederen eller leder af dagplejen, Dorte Mørk. I kan finde kontaktoplysninger via linkene og på de enkelte skolers hjemmeside. 


  Løbende information fra dagtilbud og skoler kommunikeres ud via vanlige kommunikationskanaler.

 • Hjælp og støtte på børne- og familieområdet

  Opdateret 18. marts kl. 18.00

  Børn og Familie består af Børnehandicaprådgivningen, Familierådgivningen, Udførerområdet, PPR-Specialrådgivningen og PPR-Psykologrådgivningen. 

   

  Telefonerne er åbne

  PPR-Specialrådgivningen og PPR-psykologrådgivningens medarbejdere arbejder i den kommende tid hjemmefra, og det vil alene være muligt med telefonisk kontakt.

   

  Familierådgivningens og Børnehandicaprådgivningens kontakt til familier og samarbejdspartnere vil også foregå telefonisk og skriftligt. Socialrådgiverne arbejder hjemmefra og vil bestræbe sig på tilgængelighed i den normale telefontid fra kl. 9.00-10.00. Hvis telefonen ikke besvares, så indtal en besked, og så vil du blive ringet op.

   

  Akutte henvendelser og underretninger om børn og unge vil fortsat blive håndteret i Favrskov Kommune. Underretninger kan sendes via https://favrskov.dk/borger/familie-og-boern/underretning. Familierådgivningen vil fortsat vurdere alle underretninger inden for 24 timer, og om der er behov for at iværksætte en akut indsats.

   

  Ny bekendtgørelse håndtering af COVID-19 på det sociale område

  Social- og Indenrigsministeriet har onsdag 18. marts 2020 udstedt en bekendtgørelse om håndtering af COVID-19 på socialområdet.

   

  Bekendtgørelsen muliggør, at myndigheder, tilbud og andre aktører i særlige tilfælde kan prioritere ressourcer og kapacitet, hvis det skulle blive nødvendigt. 

   

  Børn og Familie følger løbende ministeriets udmeldinger. Berørte familier vil blive direkte kontaktet såfremt, der sker ændringer, der har betydning for konkrete indsatser med henblik på at vurdere situationen i den konkrete sag. 

   

  Alle indsatser og samvær, som afvikles i den kommende periode, vil som udgangspunkt foregå virtuelt, telefonisk eller udendørs, hvis muligt. Dette med henblik på at minimere smittespredningen. Hvis indsatser i perioden ikke opretholdes på grund af manglende personalekapacitet, vil det ske ud fra en konkret og individuel vurdering ud fra ministeriets nyeste bekendtgørelse. 

   

  I løbet af onsdag 18. marts og til fredag 20. marts vil de familier, der har en visiteret indsats fra Familierådgivningen eller Børnehandicaprådgivningen, blive kontaktet igen i forhold til en fornyet dialog omkring de konkrete løsninger på baggrund af den nye bekendtgørelse.   


  Kontaktoplysninger:

  Socialrådgiverne i Børn og Familie
  tlf. 8964 3427 eller 8964 3406

  Alle dage mellem kl. 9 - 10.
   
  I akutte tilfælde inden for kontortid
  tlf. 2671 1564

   

  Aften, nat, weekend
  kontakt Østjyllands Politi
  tlf. 8731 1448 eller 114

 • Lukninger af biblioteker, kulturhuse, idrætsanlæg m.m.

  Biblioteker (også det selvbetjente bibliotek) og kulturhuse er lukkede. Alle arrangementer og lokalebookinger er aflyst. Man pålægges ikke gebyr for materiale, der skulle have været afleveret i løbet af de næste uger. Læs mere på bibliotekernes hjemmeside

  Idrætsanlæg, Fælleshuset i Ulstrup, haller og musikskolen er lukkede. Musikskolen underviser dog online på forskellig vis.

  Lokalarkiver, svømmebade og biografer er lukkede. 

 • Lukninger på ældreområdet

  For at beskytte ældre og svage borgere bedst muligt minimeres adgangen til kommunens plejecentre og træningssteder.
   

  Kun de nærmeste pårørende kan besøge beboere på kommunens plejecentre, og besøgene skal foregå i beboernes egne boliger og ikke på fællesarealerne. Øvrige borgere kan ikke komme på plejecentrene.


  Alle aktiviteter, som har deltagelse af borgere, der ikke bor på plejecentrene, aflyses.


  Selvtræning, hvor borgere fra nærområdet kommer og bruger træningsfaciliteterne på plejecentrene Hinneruplund, Thorshøj og Anlægget, lukkes. Der lukkes også for selvtræning i InSide i Hammel og i Sundhedscentret i Hadsten.


  Adgangen til daghjemmet på Tinghøj samt kolonihavetilbuddet Lykkebo lukkes.


  Alt andet igangsat træning er aflyst og erstattet af hjemmetræningsprogrammer med telefonisk opfølgning. Alle nye henvendelser fra sygehuse, læger, plejecentre mv. håndteres, og det vurderes fra sag til sag, om der kræves fremmøde ved terapeut eller om rådgivning over telefon er nok. Det gælder også Favrskov Hjerneteam.
  Alle aktivitetstilbud er aflyst, men der arbejdes med telefonisk opfølgning og samtale med borgerne.


  Hørecenter Midt har lukket foreløbig de næste to uger. Det samme gælder for hørevejledernes træffesteder i Favrskov Kommune. 


  Gudstjenester på plejecentrene opretholdes, men kun med deltagelse af plejecentrets beboere.


  Visitationen på Hovvej i Hadsten lukker for personlig betjening, men telefonerne er fortsat åbne: Mandag-fredag kl. 9-11 på 89 64 25 05.


  Kvikservice på hjælpemiddeldepotet i Hadsten lukker for personlig betjening.

 • Lukninger på sundhedsområdet - tandpleje og sundhedspleje

  De kommunale tandklinikker er lukket fra 12. marts. Ved behov for uopsættelig nødvendig tandbehandling er der mulighed for dette på en af tandplejens klinikker. Ring 89 64 46 60 mellem kl. 8-12 
   

  Læs mere på tandplejens hjemmeside favrskovtandpleje.dk


  Sundhedsplejen lukker ned for aktiviteter og konsultationer på alle skoler. Hjemmebesøg til småbørnsfamilier aflyses som udgangspunkt, men forældrene vejledes telefonisk. Som nybagt familie vil I blive kontaktet af sundhedsplejen, når I er kommet hjem fra hospitalet. Vi kan tilbyde råd og vejledning, og i særlige tilfælde vil vi kunne aflægge et hjemmebesøg. Vi vil være tilgængelige alle ugens dage. 

 • Lukninger på socialområdet

  Bostøtte tilbydes kun fysisk i nødvendigt omfang. Ellers tilbydes det telefonisk eller via video.
   

  Favrskov Rusmiddelcenter er lukket for fysiske besøg fra 12. marts. Der tilbydes fortsat behandlingssamtaler via telefon eller video.


  STU Stationsstræde er lukket fra 12. marts. Alle elever tilbydes dagligt en samtale telefonisk eller via video.


  Elbæktoften lukkes 16. marts for alle borgere. Enkelte borgere, der ikke tåler lukningen, vil fortsat modtage et aktivitetstilbud på stedet.


  Naturværket lukkes 16. marts for alle borgere. Enkelte borgere, der ikke tåler lukningen, vil fortsat modtage et aktivitetstilbud på stedet.


  Væresteder er lukket fra 12. marts.


  Cafe AG er lukket fra 12. marts.


  Ungeklub er aflyst.


  ADHD Cafe er aflyst.


  Alle fællesarrangementer i botilbud ophører fra 12. marts - ellers normal drift/nødberedskab.


  Der er ikke mulighed for fysisk kontakt til Handicap- og Psykiatrirådgivningen (myndighed) fra 12. marts.

 • Social Indsats - telefontid er åben 8-17 på hverdage

  Social Indsats i Favrskov Kommune har udvidet sin åbningstid for telefoniske henvendelser for imødekomme behovet for at skabe tryghed i denne særlige situation. Telefonen er fortrinsvis henvendt til voksne med psykisk sårbarhed eller sociale problemer.
   
  Social Indsats yder telefonisk råd og vejledning på tlf. 89642017. 
   
  Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 08.00 - 17.00. 
   
  Uden for åbningstiden kan akutte henvendelser rettes til det socialpsykiatri botilbud Harebakkens akuttelefon på tlf. 21441546.
   

  Social Indsats er lukket for fysiske besøg. Der tilbydes fortsat samtaler via telefon eller video, såfremt borgeren ønsker det.

 • Borgerrådgiveren

  Favrskov Kommunes borgerrådgiverfunktion følger Regeringens vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus i vores samfund.

   
  Borgerrådgiverfunktionen er ikke en af de kritiske funktioner, som bør forblive åbne for personlige møder med borgerne. Derfor vil der indtil videre ikke være mulighed for at mødes personligt med en Borgerrådgiver I Favrskov Kommune. Såfremt du ønsker at tale med en Borgerrådgiver, kan du kontakte os via telefon og mail og anmode om, at vi tager kontakt til dig.

 • Favrskov Forsyning

  Alle kritiske funktioner opretholdes, men du kan som kunde opleve længere svartid på dine henvendelser. Dagrenovationen og genbrugsbeholderne tømmes som planlagt. Fra fredag 13. marts holder genbrugspladserne lukket. Hadsten genbrugsplads vil dog være åben for erhverv fra kl. 9-17 i hverdagene.
   

  Læs mere på forsyningens side om coronasituationen.

 • Aflysninger

 • Hjælp fra frivillige

  FrivilligCenter Favrskov har samlet en oversigt over frivillige tiltag her i corona-tiden.

  Se oversigten på FrivilligCenter Favrskovs hjemmeside her

 • Information til virksomheder

Senest opdateret

31.03.2020
tjoh