1. Baggrund

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.800 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Læs mere om visionen for Favrskov Kommune

Denne job- og personprofil beskriver de overordnede rammer for jobbet samt forventningerne til kandidaterne.

2. Politisk og administrativ organisation

Den politiske organisation i Favrskov Kommune består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Plan- og Landdistriktsudvalget

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Du kan læse mere om Favrskov Kommune her på  favrskov.dk.

I Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går direkte i dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du kan læse mere om ledelsesgrundlaget her:

3. Social og Sundhed

Social og Sundhed er delt op i Handicap og Psykiatri, Ældre, Sundhed samt Sekretariatet. Organisatorisk er fagområderne og sekretariatet sidestillede direkte under direktøren for Social og Sundhed, jævnfør nedenstående diagram: 

Organisationsdiagram viser Social og Sundhed i Favrskov Kommune

I Social og Sundhed arbejder vi efter visionen ”Sammen om et sundt og værdigt liv”. Visionen skal guide leder og medarbejdere gennem det daglige arbejde, og være et fælles pejlemærke, som alle arbejder efter at nå.

3.1 Sekretariatet for Social og Sundhed

Du bliver en del af sekretariatet for Social og Sundhed. Vi er i alt 13 medarbejdere med en alsidig opgaveportefølje og en bred uddannelsesmæssig baggrund. 

Sekretariatets opgaver i overskrifter:

 • Sekretariatsbetjening af Social- og Sundhedsudvalget, herunder udarbejdelse af udvalgsdagsordener
 • Sekretariatsbetjening af social- og sundhedsdirektøren og de tre fagchefer
 • Sekretariatsbetjening af Ældreråd, Handicapråd og Frivilligråd
 • Besvarelse af borgerhenvendelser 
 • Tværsektorielt samarbejde med bl.a. praktiserende læger, hospitaler og psykiatri
 • Sekretariatsbistand til social- og sundhedsområdet.

3.2 Referenceforhold

Du refererer til sekretariatschef John René Keller Lauritzen. 

3.3 Hovedopgaver

Opgaverne som jurist er bl.a. at: 

•    Give juridisk sparring og bistand til ledere og medarbejdere på social- og sundhedsområdet
•    Videreformidle og understøtte implementering af ny lovgivning og retspraksis
•    Behandle indstillinger og indberetninger om magtanvendelse
•    Gennemføre intern undervisning og kompetenceudvikling i juridiske emner
•    Behandle sager om mellemkommunal refusion 
•    Behandle borgerhenvendelser på vegne af ledelsen
•    Understøtte efterlevelse af persondatalovgivning i Social og Sundhed
•    Deltage i betjeningen af det politiske udvalg, herunder bidrage til udarbejdelse af dagsordener. 

3.4 Kvalifikationer

Du har en uddannelse som cand.jur., viden om social- og sundhedsområdet og relevant erfaring fra kommune, region eller anden offentlig forvaltning.

Vi forventer, at du:

 • Leverer opgaveløsninger på et højt fagligt niveau, er løsningsorienteret og har god organisatorisk forståelse.
 • Kan arbejde selvstændigt og finder det naturligt at rådgive og vejlede i en form, så det ses som en hjælp og en styrke for medarbejdere og ledere
 • Er proaktiv i forhold til at sikre løbende udvikling af praksis med afsæt i lovgivning og ankeafgørelser
 • Selvstændigt kan vurdere, hvilke sager, der skal prioriteres hvornår
 • Har nemt ved at indgå i netværk og kan samarbejde med mange forskellige faggrupper 
 • Har gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt
 • Har en oprigtig interesse i social- og sundhedsområdet og ambitioner for udviklingen af området til gavn for borgerne.

Favrskov Kommune tilbyder et job med: 

 • Personlige og faglige udviklingsmuligheder – med et selvstændigt ansvarsområde
 • Et tæt samarbejde med chefgruppen om opgaveløsningen
 • Gode kolleger og en arbejdsplads præget af høj faglig kompetence og en uformel omgangstone
 • Fleksible arbejdsforhold.

3.5 Arbejdssted

Det primære arbejdssted er administrationsbygningen i Hammel, Torvegade 7, 8450 Hammel. En til to dage om ugen forventes du at arbejde fra Favrskov Sundhedscenter på Hovvej 76, 8370 Hadsten, som bl.a. huser myndighedsafdelingerne på social- og sundhedsområdet.

3.6 Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er på fuldtid. 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst, herunder principperne om Ny Løn. For den rette kandidat er der mulighed for ansættelse som specialkonsulent. 

Vi kan tilbyde fleksible og familievenlige arbejdsvilkår.

4. Ansættelsesprocedure

Ansøgningsfristen er 3. juni 2022. Send din ansøgning, cv, eksamensbevis og evt. øvrige relevante dokumenter via favrskov.dk/job.

Ansættelsesprocessen forventes at foregå efter følgende plan:

 • Vi indkalder til samtale 7. juni 2022
 • Første samtale med ansættelsesudvalget er 15. juni 2022
 • Anden samtale med ansættelsesudvalget er 22. juni 2022

Forud for 2. samtale vil der være en test, som sendes til kandidaterne, som udvælges til 2. samtale, tirsdag 21. juni 2022 kl. 19.00, og som skal afleveres inden kl. 20.00 samme aften. 

Herudover vil der på dagen for 2. samtale være en case, som skal forberedes og præsenteres til samtalen.

Ansættelsesudvalget består af:

 • Sekretariatschef John René Keller Lauritzen
 • Sekretariatskonsulent Jeanette O. Vestergård
 • Afdelingsleder i Handicap og Psykiatrirådgivningen Jeanette Schjællerup
 • Jurist og chefkonsulent Jane Mia Hesselgart
 • Handicap- og psykiatrichef Janus Hans Hedemann 

Favrskov Kommune indhenter referencer efter nærmere aftale inden endelig aftale om ansættelse.

Tiltrædelse forventes per 1. august 2022.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som tilbydes ansættelse ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen. Den kandidat, som får stillingen tilbudt, skal fremvise ren straffeattest. 

4.1 Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til sekretariatschef John René Keller Lauritzen på tlf. 20 16 76 15 efter 17. maj.

Har du brug for oplysninger inden 17. maj kan du kontakte leder af Handicap- og  Psykiatrirådgivningen, Jeanette Schjællerup på tlf. 29 77 42 63.