1. Baggrund

Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 48.500 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune er også en del af Business Region Aarhus, hvor der bl.a. samarbejdes om forskellige arbejdsmarkedsrelaterede initiativer.

Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sæt-ter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Se visionen for Favrskov Kommune

2. Organisation

Den politiske organisation omfatter ud over Byrådet og Økonomiudvalget seks stående udvalg:

 • Plan- og Landdistriktsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget.

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

2.1. Administrativ organisation

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. De fire forvaltninger og de mange decentrale arbejds-pladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, per-sonale, it, bygnings- og ejendomsservice samt HR. Sammen med kommu-naldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion.  

Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram: 

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Der henvises til Favrskov Kommunes hjemmeside – www.favrskov.dk – for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed.

2.2. Job og Økonomi

Job og Økonomi er en forvaltning, som ud over arbejdsmarkedsområdet og økonomiområdet også rummer de tværgående funktioner løn og it samt Borgerservice. Her-udover har Job og Økonomi, ligesom de øvrige forvaltninger, et sekretariat, der understøtter de øvrige fagområder inden for Job og Økonomi med forskellige administrative opgavefunktioner, herunder dagsordensproduktion, forskellige analyseopgaver samt projektledelse og -styring. Sekretariatet varetager endvidere opgaven med bekæmpelse af socialt snyd og forebyggelse af fejludbetalinger, risikostyring og forsikringsadministration samt den fælles kommunale udbuds- og indkøbsfunktion i Favrskov Kommune, jf. nedenfor. 

Job og Økonomi beskæftiger ca. 250 medarbejdere.

Job og Økonomi er bygget op om fire selvstændige afdelinger jf. nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Job og Økonomi i Favrskov Kommune

Du bliver en del af Sekretariatet for Job og Økonomi, der har 12 medarbejdere.

Sekretariatet for Job og Økonomi har følgende centrale hovedopgaver i Favrskov Kommune:

 • Betjening af Arbejdsmarkedsudvalget og andre samarbejdsfora på arbejdsmarkedsområdet
 • Opfølgning på og analyse af udviklingen blandt forskellige målgrupper på arbejdsmarkedsområdet
 • Tværgående kommunal udbuds- og indkøbsfunktion
 • Bekæmpelse af socialt snyd og forebyggelse af fejludbetalinger
 • Juridisk rådgivning
 • Risikostyring og forsikringsadministration
 • Administration, drift og udvikling af en række tværorganisatoriske opgaver, herunder legater 
 • Fundraising
 • Sekretariatsfunktion for de øvrige afdelinger i Job og Økonomi.

3. Opgaver som jurist i Job og Økonomi

Dine primære opgaver bliver:

 • Projektledelse og sagsbehandling i forbindelse med den tværgående kommu-nale indsats med forebyggelse og bekæmpelse af socialt bedrageri (kontrolarbejdet)
 • Videreudvikling af indsatsen med forebyggelse og bekæmpelse af socialt bedrageri (kontrolarbejdet) i tæt samarbejde med bl.a. sekretariatschefen 
 • Juridisk rådgivning som husjurist for ledere og medarbejdere for afdelingerne Økonomi, Løn og Borgerservice, IT samt i Sekretariatet for Job og Økonomi indenfor bl.a. offentligret, forvaltningsret, GDPR mv 
 • Undervisning i relevante juridiske emner inden for offentligret, forvaltningsret og kontrolområdet
 • Tværgående koordinering og sagsbehandling af aktindsigter (efter offentlighedsloven og forvaltningsloven) samt indsigter (efter persondataretten) 
 • At deltage i Favrskov Kommunes juristnetværk og bidrage aktivt til løsningen af tværgående problemstillinger 
 • At være repræsentant for Job og Økonomi i ”Arbejdsgruppen om Informationssikkerhed” som beskæftiger sig med databeskyttelse og informationssikkerhed
 • Skrive politiske sagsfremstillinger, notater og lave oplæg om diverse emner.

Du skal være indstillet på fleksibilitet i forhold til din opgaveportefølje, da dine opgaver kan ændre sig over tid. 

4. Referenceforhold

Du refererer - som de øvrige medarbejdere i Sekretariatet for Job og Økonomi - til sekretariatschef Camilla Sonne. 

Du indgår i en tæt arbejdsmæssig forbindelse med de øvrige medarbejdere i Sekretariatet for Job og Økonomi. Derudover vil opgaveløsningen foregå i tæt samarbejde med afdelingsledere og medarbejdere i Job og Økonomi. Du får samtidig en tæt samarbejdsrelation til kommunens øvrige jurister, som har deres arbejdssted i kommunens forskellige forvaltninger. 

Du skal derfor kunne håndtere at arbejde selvstændigt og samtidig fungere i et tæt og koordineret samarbejde med andre om opgaver med mange snitflader.  

5. Dine kompetencer 

Du har en relevant juridisk uddannelse og nogle års erfaring fx fra kommune, region, styrelse eller staten. Du forventes at have et indgående kendskab til offentligret og forvaltningsret. Det er en fordel, hvis du også har et forudgående kendskab til arbejdsmarkedsområdet og eller kontrolarbejdet. Det er også en fordel, hvis du har erfaring fra arbejdet i en politisk ledet organisation.

Vi forventer også, at:

 • Du er en faglig dygtig jurist med et udpræget servicegen
 • Du kan lide at få ansvar, er resultatorienteret og arbejder meget selvstændigt 
 • Du er effektiv og arbejder struktureret med dine opgaver
 • Du er god til at samarbejde og er opmærksom på, at juristens rolle i en kommunal sammenhæng er at anvise handlemuligheder
 • Du motiveres af at have ansvar for at videreudvikle, tænke nyt og gøre tingene på en smartere måde, end du selv eller andre har gjort det tidligere. 
 • Du kan lide, at der er høje forventninger til dig og formår at sikre fremdrift og levere opgaveløsninger på et højt fagligt niveau
 • Du har gode kommunikative evner – såvel skriftligt som mundtligt. 
 • Du motiveres af borgerkontakt – også når sagen eller situationen er svær for borgeren.

6. Løn- og ansættelsesforhold

Vi tilbyder et job med:

 • Faglige udfordringer og et højt ambitionsniveau
 • En bred kontaktflade i organisationen og med eksterne samarbejdspartnere
 • Et selvstændigt arbejdsområde med mange relationer
 • Løbende kompetenceudvikling
 • Engagerede og kompetente kolleger
 • En arbejdsplads præget af en god og uformel omgangstone.

Der er tale om en fuldtidsstilling til besættelse hurtigst muligt. Stillingen er på overenskomstvilkår som specialkonsulent, og lønnen fastsættes efter forhandling med den faglige organisation med udgangspunkt i dine faglige kompetencer.

Arbejdsstedet er administrationsbygningen, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Der vil jævnligt være en ugentlig arbejdsdag i administrationsbygningen i Hadsten, hvor Arbejdsmarkedsområdet hører til. 

Her vil din rolle være at yde rådgivning til de personer, som du aktuelt har opgaver sammen med og få indsigt i deres fagområde og udbygge dit netværk i relation til kontrolarbejdet. Du må derfor påregne en vis kørsel. 

7. Ansættelsesproces

Der er ansøgningsfrist 28. januar 2022. 

Vi indkalder til samtale 31. januar 2022.

Vi holder 1. samtale 3. februar 2022 og 2. samtale 8. februar 2022. 

Som led i ansættelsesprocessen bliver der mellem 1. og 2. samtale udarbejdet en personprofil på baggrund af en personlighedstest. Du skal herefter deltage i en tilbagemelding på personprofilen 7. februar 2022.

Ansættelsesudvalget består af:

 • Sekretariatschef Camilla Sonne (formand)
 • Jurist på arbejdsmarkedsområdet Michelle Louise Bunk
 • Medarbejder på kontrolområdet i sekretariatet Louise Leth
 • Jurist på udbuds- og indkøbsområdet i sekretariatet Hans-Henrik Stovgaard

Ved tilbagemeldingen på personprofilen og 2. samtalerunde deltager rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen. Sekretariatschef for Job og Økonomi Camilla Sonne vil være til stede ved testtilbagemeldingen, som finder sted 7. februar 2022. 

I forbindelse med 2. samtale vil du blive præsenteret for en case, som du gennemgår til samtalen.

Vi indhenter referencer efter nærmere aftale inden endelig aftale om ansættelse. 

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, der tilbydes ansættelse ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen. Der vil blive indhentet straffeattest på den person, som tilbydes ansættelse i stillingen. 

Tiltrædelse forventes 1. april 2022 – eller tidligere, hvis muligt.

8. Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Camilla Sonne på tlf. 23 84 62 80 eller cson@favrskov.dk

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Søg jobbet via favrskov.dk/job