You are here

Handicappolitik 2020-23

Favrskov Byråd godkendte 28. januar 2020 kommunens handicappolitik for 2020-2023. Læs politikken her

Indledning

Det er et fælles ansvar, at Favrskov Kommune er et godt sted at arbejde, bo og leve for alle. 

Her skal enhver have mulighed for at udvikle og udfolde sig – både som individ, i samfundet og i livet generelt. 

Med denne handicappolitik for 2020-2023 sætter Byrådet retning for, hvordan mennesker med et fysisk eller psykisk handicap får mulighed for at leve et så almindeligt liv som muligt. 

Det vil sige et liv med rettigheder og muligheder som alle andre. 

Politikken danner også grundlag for at sikre den bedst mulige kvalitet i kommunens tilbud på handicap- og psykiatriområdet. 

Endeligt er politikken et fælles fundament for dialog og samarbejde mellem borgere, politikere, organisationer, virksomheder og kommunens ansatte. 

Politikkens fundament

Favrskov Kommunes handicappolitik bygger på FN’s handicapkonvention og dansk handicappolitik.

Konventionen har til formål at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. 

Principperne i konventionen stemmer overens med grundprincipperne i dansk handicappolitik. Disse er kompensation, sektoransvarlighed, solidaritet og ligebehandling. 

Handicapkonventionens definition af et handicap:

Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. 

Definitionen tager udgangspunkt i samfundets indretning frem for den enkelte person.

Det er denne definition og disse principper, som udgør fundamentet for Favrskov Kommunes handicappolitik.

Temaer i politikken 

Favrskov Kommune vil være et godt sted at leve for alle. 

Derfor har Favrskov Kommune i denne politik fokus på følgende temaer: 

 • Selvstændighed og troen på muligheder
 • Et godt hverdagsliv for alle børn og unge
 • Mulighed for uddannelse og job
 • Aktivt fritidsliv og fællesskaber
 • Tilgængelighed til at bevæge sig frit 


Favrskov Kommune sætter ind på disse fem temaer ved blandt andet at skabe, tilpasse og ændre i omgivelserne samt ved at hjælpe og understøtte den enkelte. 

Politikkens elementer skal gøres til en naturlig del af det daglige arbejde på tværs af kommunens fagområder – fx på fritidsområdet, dagtilbudsområdet, skoleområdet, handicap- og psykiatriområdet og beskæftigelsesområdet. 

I fold-ud-teksterne nedenfor kan du læse mere om hvert tema.

Temaer i Handicappolitik 2020-2023

 • TEMA 1: Selvstændighed og troen på muligheder

  Favrskov Kommune tager udgangspunkt i, at alle – uanset et fysisk eller psykisk handicap – ønsker at tage ansvar for sin egen hverdag og leve et så sundt og selvstændigt liv som muligt. 

  Derfor lægger Favrskov Kommune stor vægt på at støtte det enkelte menneske i sunde vaner og i troen på egne evner. 

  Fokus er på muligheder frem for begrænsninger. 

  Med mere selvstændighed og mere tro på egne muligheder kan et menneske med handicap opleve større livskvalitet. Dét vil for nogle være et mål i sig selv, mens målet for andre vil være at opnå et liv med egen bolig, uddannelse og beskæftigelse. 

  Derfor tager Favrskov Kommune afsæt i det enkelte menneskes håb, drømme og ambitioner. 

  Det er den enkeltes behov og ønsker, der skaber udgangspunktet for, hvordan støtte, hjælp og samarbejde i videst muligt omfang kan ske på rette måde, på rette tidspunkt og i rette mængde. 

  Denne tilgang og indsats kræver, at samarbejdet med og omkring det enkelte menneske er i fokus. Et samarbejde, hvor der er fokus på den enkeltes ressourcer og interesser, og hvor pårørende, netværk og civilsamfundet bidrager til udvikling og livskvalitet for den enkelte gennem værdifulde relationer og fællesskaber. 

  Favrskov Kommune arbejder med dette i form af fx: 

  • Tidlig forebyggende indsats
  • Individuelle aftaler med den enkelte om udviklingsmål 
  • Understøttende velfærdsteknologi
 • TEMA 2: Et godt hverdagsliv for alle børn og unge

  Favrskov Kommune ønsker, at alle børn og unge har gode muligheder for et godt hverdagsliv. Derfor skal børn og unge med et fysisk eller psykisk handicap have adgang til fællesskaber, hvor de oplever at høre til og har mulighed for at udvikle sig.

  Det kræver, at Favrskov Kommune skaber lærings­miljøer, hvor børnenes styrker og interesser aner­kendes og bruges. Undervisning og legemiljøer skal tilrettelægges, så de danner det bedste grundlag for læring og trivsel – både for den enkelte og for den brede børne- og ungegruppe, blandt andet ved at skabe tydelig sammenhæng i barnets hverdagsliv med forudsigelige og trygge fysiske miljøer.

  Samtidig skal de familier, hvor der kan være brug for en særlig støtte og indsats, opleve en tidlig, koordi­neret og helhedsorienteret indsats med barnets og familiens perspektiv i centrum.

  Det kræver et tæt samarbejde mellem familier og medarbejdere, hvor gensidig respekt og tillid er en forudsætning for at lykkes.

  For at finde de bedste løsninger for barnet, vil der altid være en konkret vurdering af det enkelte barns behov for særlige indsatser og støtte. Indsatserne skal være tæt på barnet, så de understøtter udvikling og trivsel i barnets hverdagsliv.

  Favrskov Kommune arbejder med dette i form af fx:

  • Tæt forældresamarbejde
  • Hjælp og støtte i barnets hverdag
  • Indsatser fra eksempelvis ergo- og fysioterapeut, specialpædagoger og psykologer
 • TEMA 3: Mulighed for job og uddannelse

  I Favrskov Kommune skal alle have mulighed for ud­dannelse og beskæftigelse. Uddannelse og beskæf­tigelse er en af de vigtigste veje til inklusion i sam­fundet og på arbejdsmarkedet.

  Favrskov Kommune har det udgangspunkt, at mennesker med et fysisk eller psykisk handicap har noget at bidrage med på arbejdsmarkedet. Det giver mulighed for at være en del af et arbejdsfællesskab og få glæde af alt det, der kan følge med et job, fx et bedre liv og helbred.

  Derfor er ambitionen, at alle – i så høj grad som muligt – bliver helt eller delvist selvforsørgende. Favrskov Kommune vil med afsæt i den enkelte sikre, at flest mulige mennesker med et handicap kommer i ordinært job eller uddannelse. Og hvis ikke det er muligt, at de så får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet via fx et fleksjob.

  Forudsætningen for dette er et godt samarbejde med virksomhederne.

  Favrskov Kommune bidrager til at skabe jobåbninger og hjælper virksomheder med at fastholde mennesker med et fysisk eller psykisk handicap i job, så der gives mulighed for at indgå i og bidrage til fællesskabet.

  For de mennesker, hvor uddannelse eller beskæfti­gelse på det ordinære arbejdsmarked ikke er en mu­lighed, tilbyder Favrskov Kommune en hverdag, der er værdiskabende igennem udviklende aktiviteter.

  Favrskov Kommune arbejder med dette i form af fx:

  • Individuelt og tæt samarbejde med borgeren
  • Styrke den virksomhedsrettede indsats
  • Benytte relevante hjælpemidler, personlig assistance mv.
 • TEMA 4: Aktivt fritidsliv og fællesskaber

  Favrskov Kommune ønsker, at alle har mulighed for at opleve og deltage aktivt i de forskellige tilbud og aktiviteter i kommunen.

  Det gælder naturligvis også for både børn, unge, voksne og ældre med et handicap. Derfor har Favrskov Kommune fokus på at udbrede mulig­hederne for at deltage i de mange kultur- og fritidstilbud og frivillige fællesskaber.

  Gennem fælles interesser og fællesskaber er der gode muligheder for at møde andre jævnaldrende og danne relationer og netværk.

  Favrskov Kommune tror på, at valgfrihed og ople­velsen af både at være noget for andre og at være sammen med andre kan styrke troen på egne evner.

  Derfor ønsker Favrskov Kommune, at flere men­nesker med et handicap bliver en del af kulturelle, sociale, frivillige eller andre typer af fællesskaber, de selv vælger.

  Forudsætningen for dette er, at frivillige foreninger, aftenskoler og lignende støttes i at tilbyde et alsidigt og varieret udbud af aktiviteter, der tager hensyn til mennesker med et fysisk eller psykisk handicap.

  Favrskov Kommune arbejder med dette i form af fx:

  • Støtte til frivillige foreninger, aftenskoler mv.
  • Information om og synlighed af de forskellige tilbud
  • Dialog med borgeren om ønsker til fritidsliv
 • TEMA 5: Tilgængelighed til at bevæge sig frit

  Favrskov Kommune ønsker, at alle har mulighed for at benytte de mange forskellige tilbud i kommunen – uanset om man har et fysisk eller psykisk handicap.

  Derfor er det altafgørende, at samfundet indrettes med tanke på tilgængelighed, så det tilstræbes, at barrierer for deltagelse undgås.

  Favrskov Kommune ønsker at styrke bevægelses­friheden, så flest mulige får adgang til fx natur, veje og bygninger.

  En forudsætning for dette er, at der ved byplan­lægningen af det offentlige rum er særligt fokus på tilgængelighed i forhold til placering af veje, parke­ringspladser, torve, parker, anlæg, skove og lignende.

  På samme måde har tilgængelighed et særligt fokus, når nye offentlige byggerier opføres, og når eksiste­rende bygninger ombygges.

  Favrskov Kommune ønsker også at forbedre til­gængeligheden i trafikken, så alle så vidt muligt kan komme nemt frem og færdes uhindret og sikkert. Det kræver udbygning af et sammenhængende og attraktivt net af stiforbindelser.

  Favrskov Kommune arbejder med dette i form af fx:

  • Fokus ved ombygning, renovering og opførelse af byggeri
  • Fokus i byplanlægningen af det offentlige rum, herunder veje, skov, torve, trafik mv.
  • Går i dialog om løsninger, når tilgængeligheden er udfordret
 • Dansk Handicappolitiks Grundprincipper

  Kompensationsprincippet

  Kompensation gives for at overkomme barrierer, som forhindrer børn, unge og voksne med handicap i at deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. Det kan fx være i form af kørestol, social­pædagogisk støtte, hjemmehjælp mv.

  Sektoransvarlighedsprincippet

  Sektoransvarlighed betyder, at alle offentlige myn­digheder har et ansvar for, at det handicappolitiske aspekt tænkes ind i tilbud og i udviklingen på alle områder.

  Solidaritetsprincippet

  Solidaritet er et generelt velfærdspolitisk princip om, at de feste sociale ydelser – også på handicapområdet – betales over skatterne, og som udgangspunkt stilles gratis til rådighed for de borgere, der har behov for hjælp.

  Ligebehandlingsprincippet

  Ligebehandling handler om, at alle skal have lige mu­ligheder for at realisere drømme og potentialer samt udvikle og nyttiggøre færdigheder i overensstem­melse med den enkeltes evner. Det betyder ikke, at alle skal behandles ens, men at der skal tages højde for, at handicappede har andre forudsætninger end ikke-handicappede, lige såvel som handicappede er vidt forskellige indbyrdes.  

Publikationer

Senest opdateret

13.01.2021
anoa