You are here

02.06.2020: Forslag til lokalplan nr. 402

Etageboliger på Ådalsvej i Hinnerup og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-29

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 402 Etageboliger på Ådalsvej i Hinnerup og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-29” i offentlig høring.

Lokalplanområdet, der har et areal på ca. 4.500 m², ligger centralt i Hinnerup og afgrænses af Ådalsvej, Fredensgade og Østergade.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at der kan opføres etageboliger og give mulighed for en fremtidig udbygning af hele karréen med en randbebyggelse i 2-5 etager samt indretning af det bagvedliggende gårdrum med i alt ca. 50 parkeringspladser.

I første omgang tænkes ejendommene på Ådalsvej 11, 13 og 15 nedrevet og erstattet af et alment boligprojekt med etageboliger i 2-5 etager med i alt 30-35 lejligheder indrettet på 3.000 etagekvadratmeter.

Det er ambitionen, at der sikres et område med høj arkitektonisk værdi og fokus på den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed.

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-29

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-29 overfører lokalplanområdet til centerområde, idet lokalplanen også giver mulighed for at indrette café, restaurant og publikumsorienterede servicefunktioner i bebyggelsens stueetage.

Kommuneplantillægget muliggør et maksimalt etageantal på fem og en maksimal bygningshøjde på 18 meter.

Parkeringskravet fastsættes til 1 parkeringsplads pr. 100 m² bolig, svarende til kravet i centerområder.

Miljøvurdering

Teknik og Miljø har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det vurderes, at de miljømæssige konsekvenser som følge af lokalplanens gennemførelse vil være af en sådan en karakter, at det er nødvendigt at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Miljøvurderingen omhandler emnerne: Påvirkning af omgivelserne/nærområdet for så vidt angår skyggekast, ændret udsigt og mulige indbliksgener.

Offentlighedsperiode

”Forslag til lokalplan nr. 402 Etageboliger på Ådalsvej i Hinnerup og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-29” er fremlagt i 10 uger i perioden fra 2. juni til 10. august 2020.

Forslag til lokalplaner og Kommuneplantillæg kan altid ses på:
www.plandata.dk og www.favrskov.dk  

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Evt. skriftlige bemærkninger til ”Forslag til lokalplan nr. 402 Etageboliger på Ådalsvej i Hinnerup og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-29” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 10. august 2020. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk
Byrådet vil herefter tage stilling til lokalplanforslaget.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af lokalplanforslaget. Alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter vil indgå i den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Senest opdateret

12.08.2020
mthi