You are here

18.12.2019: Forslag til lokalplan nr. 396

Etageboliger på Østergade 24C samt tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-29

Byrådet fremlægger forslag til lokalplan nr. 396 – Etageboliger på Østergade 24C med tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2019-29 i offentlig høring.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at Østergade 24C i Hammel kan omdannes til etageejendom med mulighed for beboelse og erhverv samt parkering.

Lokalplanområdet er i dag bebygget med en bygning fra 1888, som indtil for få år siden har været anvendt til samlingssted, dansested og beværtning.

Lokalplanområdets afgrænsning er placeret umiddelbart op ad bygningen, således, at kun en begrænset del af området udgøres af parkerings- og opholdsarealer på terræn.

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af bebyggelse på Østergade – Sikabygningen og mod vest af en baggårdspassage -Sika passagen, som fortsat vil være en offentlig forbindelse mellem Østergade og parkeringspladsen. Mod syd og øst afgrænses området af offentligt ejede parkeringsarealer og den nordligste del af den østlige afgrænsning grænser op til en baggårdsbebyggelse. Lokalplanområdet er placeret i et generelt tæt bebygget centerområde.

I henhold til Planlovens § 17 gælder, at så snart et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.


Miljøvurdering

Teknik og Kultur har foretaget en screening af lokalplanen efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det vurderes på baggrund heraf, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentligt miljøvurdering. Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 18. december 2019 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.


Offentlighedsperiode

Forslag til lokalplan nr. 396 – Etageboliger på Østergade 24C’ er fremlagt i otte uger i perioden fra 18.december 2019 til 18. februar 2020.

Forslaget kan også ses på:  www.plandata.dk og kommunes biblioteker

Evt. skriftlige bemærkninger til ’Forslag til lokalplan nr. 396 – Etageboliger på Østergade 24’ skal være Favrskov Kommune, Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 18. februar 2020. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk. Byrådet vil herefter tage stilling til planforslaget.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af lokalplanforslaget. Alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter vil indgå i den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Senest opdateret

18.12.2019
mthi