You are here

Høringer af fysiske planer

Lokalplaner og andre fysiske planer

5. juni 2019: Byrådet vedtog 30. april 2019 ”Lokalplan nr. 378 - Lecaværket og tillæg nr. 5 til kommuneplan 2017-2029”.

Lokalplan nr. 378 - Lecaværket og tillæg nr. 5 til kommuneplan 2017-2029” har været fremlagt i offentlig høring perioden 7. november 2018 til 2. januar 2019.

I høringsperioden indkommet 14 høringssvar. I de indsendte høringssvar berøres i særlig grad temaerne: røggassen, transport og ønske om borgermøde.

Høringssvarene har givet anledning til enkelte ændringer af planforslagene, det har dog ikke været af et omfang som har givet anledning til en fornyet høring. Ændringerne omfatter i hovedtræk, at der ved næste revision af kommuneplanen foretages rettelser i udpegningen af potentielle naturområder og Grønt Danmarkskort ved Lecaværket. Herudover er der i tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-29 tilføjet et afsnit om generel beskyttelse af habitatdirektivets bilag IV-arter. Endelig er der foretaget tekniske præciseringer i forslag til Lokalplan nr. 378. For nærmere information om ændringerne henvises til dagsordner og referater fra byrådets behandling af sag nr. 67 Vedtagelse af lokalplan nr. 378 og tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-29 Lecaværket, herunder bilag – ”Vurdering af høringssvarene”. 

Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at skabe et samlet administrationsgrundlag for den fremtidige fysiske udvikling af området og virksomhedens fremtidige byggeprojekter. Planforslagene er aktualiseret af virksomhedens behov for nye bygningsanlæg og den driftsmæssige omlægning fra fossile brændsler til diverse brændbart affald fra andre virksomheder. Det eksisterende byggeri og den nuværende arealanvendelse er etableret på grundlag af enkeltstående landzonetilladelser.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en række anlæg og bygninger til brug for sigtning, pakning og læsning af Leca-klinker, samt modtagelse og håndtering af fossilfrie brændsler og restprodukter. I kommuneplantillægget er der angivet et område, hvor der er mulighed for en bygningshøjde på 46 meter. Herudover er der en mindre udvidelse af rammeområdet, der skal give mulighed for at flytte en tilkørsel til Randersvej.

Byrådets behandling og sagen kan ses på www.Favrskov.dk under fanebladet Kommune, Dagsordner og referater fra Byrådets behandling af sag nr. 67.

Retsvirkning og klagemuligheder

Efter den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 378 Lecaværket og tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2029 må ejendommene, der er omfattet af planen, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Planlovens §18.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Planerne er vedtaget i henhold til Lov om planlægning.

Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er Miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde inden fire uger fra 5. juni  2019, hvor planen offentliggøres og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Kontakt

Plan og Byg
Teknisk Forvaltning
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

05.06.2019
mthi