You are here

Kompetenceplan

Formålet med planen er, at medarbejdere og ledere er kompetente til de opgaver, der fremadrettet skal arbejdes med på skolerne.

Kompetenceudviklingsplanen for det pædagogiske personale på skolerne skal understøtte de politikker og strategier, der er gældende for skolerne i Favrskov Kommune samt intentionen bag folkeskolereformen:

  • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
     
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
     
  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.
     

Mange veje til læring og udvikling af kompetencer
 

Kompetenceudviklingsindsatserne skal matche behovene i kommunen og tage udgangspunkt i skolernes virkelighed. Den betyder, at kompetenceudvikling skal være anvendelsesorienteret og forstås bredt. Den kan både tilpasses en gruppe af medarbejdere eller individuelle behov. Det kan udbydes som formel kompetencegivende efter- og videreuddannelse, korte kursusaktiviteter, konsulent- og coachingaktiviteter og deltagelse i netværk. Der vil indgå elementer som afprøvning, træning og refleksion over det lærte i praksis undervejs i forløbene.

Organisering
 

Indsatserne, fx kompetenceudvikling i nogle undervisningsfag samt fælles lederudviklingsforløb igangsættes og drives af arbejdsgrupper, som er nedsat af Børn og Skole. Det drejer sig om indsatser, hvor der er et fælles behov på tværs af skolerne. Andre indsatser igangsættes lokalt på skolerne og følger lokale behov.

Økonomi
 

På nationalt plan er der afsat midler til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen i årene frem til 2020. Af disse modtager Favrskov Kommune ca. 9,6 millioner kroner i årene 2014-2020. Dertil har Børn og Skole en central uddannelsespulje, og skolerne har fået tilført decentrale midler til kompetenceudvikling.

Foreløbige indsatser
 

Kompetenceudviklingen følger Undervisningsministeriets prioriterede områder for lærerne, pædagogerne og lederne i folkeskolen og er i overensstemmelse med beslutningerne i ”Læring, samarbejde og trivsel – folkeskolereformen i Favrskov Kommune”.

Nedenstående skema giver et overblik over de indsatser, der er iværksat og status for dem. De grå rækker er Undervisningsministeriets prioriterede områder, som Favrskov Kommune følger op på med kompetenceudvikling. Under hvert område præsenteres Favrskov Kommunes indsatser, som relaterer til de enkelte områder.

Kompetenceudviklingsplan for det pædagogiske personale på skolerne

Ud over de nævnte indsatser kan skolerne selv igangsætte kompetenceudviklingsforløb for enkelte medarbejdere eller grupper af medarbejdere alt efter behov og økonomi. Planen revideres løbende.

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

 

 

Kontakt

Børn og Kultur
Danstrupvej 4
Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

11.08.2020
riz