1. Baggrund

Favrskov Kommune har omkring 49.000 indbyggere og ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. Kommunen er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Ligeledes er kommunen en del af det østjyske vækstområde Business Region Aarhus. 

Den kommunale organisation er med sine ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i kommunen. Det årlige nettodriftsbudget er på over 2,7 mia. kr., mens anlægsbudgettet de seneste år har været på ca. 120 mio. kr. årligt.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Se visionen her

2. Politisk og administrativ organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg: 

 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget 
 • Plan- og Landdistriktsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget 
 • Kultur- og Fritidsudvalget 
 • Arbejdsmarkedsudvalget. 

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion. Forvaltningerne og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af forskellige tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it, HR og ejendomsservice m.v.

Den administrative organisation ser således ud:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Læs mere her på favrskov.dk om Favrskov Kommune

3. De overordnede ledelsesrammer

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar.

Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.

I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog.

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går direkte i dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Læs mere om ledelsesgrundlaget

4. Social og Sundhed

Social og Sundhed er en forvaltning, som ud over ældreområdet består af handicap- og psykiatri-området, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat med hver deres chef.

På tværs af driftsområderne har vi stort fokus på at udvikle og udnytte de faglige synergier. I efteråret er der gennemført et forløb, hvor vi i forvaltningens samlede ledergruppe har udfoldet forvaltningens vision: ”Sammen om et sundt og værdigt liv”. Udover at give sammenhæng på tværs, skal vi sammen sikre at visionen giver et fælles fundament og pejlemærker for det fremadrettede arbejde i Social og Sundhed.
Social og Sundhed beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere, fordelt på ca. 1.190 årsværk.

Nedenfor vises organisationsdiagram for Social og Sundhed:

Organisationsdiagram viser Social og Sundhed i Favrskov Kommune

4.1 Ældreområdet

Ældreområdet i Favrskov Kommune er organiseret som vist i nedenstående diagram.

Ældreområdet er opdelt i to distrikter – Øst og Vest. I hvert distrikt er der plejecentre og hjemme- og sygepleje. Derudover har området en fælles visitation og hjælpemiddeldepot.

Organisationsdiagram Ældreområdet

I Favrskov Kommune er der i alt syv plejecentre, som samlet har 272 plejeboliger. Hjemme- og sygeplejen betjener cirka 1.100 borgere om ugen, og ældreområdet har samlet set omkring 800 medarbejdere. I alt er der 27 korttidspladser – syv på Plejecentret Hinneruplund og 20 på Plejecentret Solhøj.

Vi er på Ældreområdet i Favrskov Kommune altid optaget af kvalitet og værdighed - for og med kommunens borgere, og arbejder ud fra den lokalt vedtagne værdighedspolitik. Læs værdighedspolitikken her

5. Plejecentrene Favrskov Øst

Plejecentrene Favrskov Øst består af fire plejecentre i Hammel (Tinghøj), Hadsten (Møllegården), Hinnerup (Hinneruplund) og Voldum (Plejecenter Voldum). Distriktet har i alt 148 plejeboliger heraf 71 skærmede boliger for borgere med demenssygdom. Derudover har distriktet 7 korttidspladser primært til borgere med demenssygdom. I distriktet er også Favrskov Kommunes demensteam, som består af tre dagtilbud, kommunens demenskonsulenter og en undervisnings-/formidlingsdel. Vi er i distriktet optaget af at udvikle fagligheden og medarbejdernes indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og udvikling.

Se nedenstående diagram for organiseringen af Plejecentrene i Favrskov Øst:

Plejecenter Voldum ligger i en lille landsby, Voldum, i Favrskov Kommune. Plejecenter Voldum er et lille hyggeligt plejecenter med 20 boliger. Lejlighederne er egnet til, at ægtefæller kan bo sammen. Alle lejlighederne er kontinuerligt beboet.

Vores aktiviteter arrangeres og planlægges af borgerne, bruger/pårørenderådet og medarbejderne. Vi har flere forskellige former for aktiviteter hver uge, og vi afholder forskellige arrangementer og fester, der hører sig til årstiden.

I et samarbejde mellem pårørende, beboere, medarbejdere og ledelse har vi lavet en pjece, der siger en masse om vores hverdag.

Personalet er meget opmærksomme på at samarbejde med pårørende. Der er oprettet bruger/pårørende råd, hvor medlemmerne er med til at have indflydelse på overordnede ting.

Vi udvikler løbende vores kerneopgave og kulturen på arbejdspladsen, og vi forventer, at du arbejder målrettet på, at de mål vi sætter os, bliver implementeret i hverdagen. Vi skal det kommende år blandt andet arbejde med implementering af systematiske pårørendesamtaler, opkvalificering af medarbejderne, og fortsætte udviklingen af den attraktive arbejdsplads. Når der skal implementeres nyt, spørger vi altid os selv – hvad betyder det for beboernes hverdag, og hvad tænker beboerne og de pårørende - og hvad er det gode liv på et plejecenter?

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og lægger vægt på, at medarbejderne har indflydelse på både arbejdstilrettelæggelsen og udviklingen af arbejdspladsen – til gavn for arbejdsfællesskabet og dermed borgernes behov.

6. Overordnede opgaver

Vi arbejder teamorganiseret, og vi er optaget af, at ansvar for forskellige opgaver uddelegeres til medarbejderne for at styrke arbejdsfællesskabet og opgaveløsningen. Vi skal kunne se de enkelte fagligheder til gavn for borgerne og deres livskvalitet.

Som leder har du et ansvar for:

 • At plejecentret fortsat fremstår som et attraktivt hjem for beboere og pårørende.
 • At medvirke til kvalitetssikring og udvikling heraf
 • Personaleledelse, MUS-samtaler og teamudvikling
 • Sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med et højt fagligt niveau i opgaveløsningen
 • Kontinuerlig kompetenceudvikling for og med medarbejderne
 • At ”Visionen for Social og Sundhed" implementeres på plejecenteret
 • At igangsætte og implementere de forskellige projekter, der iværksættes lokalt og på tværs af kommunen
 • Et stadigt fokus på forbedringer jævnfør Favrskov Kommunes særlige indsats ”Nye veje til forbedringer”.
 • Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
 • Fokus på at både kvalitet, ressourcer og økonomi hænger sammen

7. Personprofil

Vi har brug for en leder, der har en sundheds- eller sygeplejefaglig uddannelse og erfaring fra ældreområdet. Vi ser gerne, at du har haft ledelsesansvar i nuværende eller tidligere job. 

Du skal have flair for formidling, relationer og kunne give medarbejderne sparring i komplekse forløb. Derudover skal du kunne sætte retning og udvikle medarbejdernes kompetencer, ligesom du prioriterer et godt arbejdsmiljø for alle.
 
Du har blik for både de små deltaljer og de store linjer i god personaleledelse. Det er vigtigt, at du både kan give og modtage feedback, og at du har lyst til at være en del af en organisation, hvor vi er optaget af, at vi altid kan gøre det endnu bedre. 

7.1 Uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du kan dokumentere flest mulige af følgende kvalifikationer:

 • Relevant sundheds eller sygeplejefaglig uddannelse
 • Erfaring fra arbejdet på et plejecenter
 • Erfaring med ledelse eller lyst til at prøve ledelse
 • Har du en lederuddannelse er det en fordel - alternativt skal du have lyst til at gå i gang med en.

7.2 Personlige kompetencer

Vi lægger vægt på at du:

 • Har overblik og kan sætte retning
 • Er forandringsparat og nytænkende 
 • Er nærværende, og kan agere i en omskiftelig hverdag
 • Lytter og har nemt ved at forstå og sætte dig ind i andre menneskers følelser og adfærd
 • Inviterer til dialog og samarbejde og inddrager dine medarbejdere
 • Har evner så du kan inspirere og motivere på alle samarbejdsniveauer
 • Delegerer opgaver i tillid til, at medarbejdere yder deres bedste.
 • Har gode kommunikative evner både skriftligt og mundtligt
 • Er udviklingsorienteret, struktureret og ordentlig 
 • Tager initiativer og sætter ting i værk, der kan virke i praksis

8. Yderligere oplysninger

Stillingen er omfattet af løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for dit fagområde, og lokalaftalen for ledere på ældreområdet i Favrskov Kommune. Det er nødvendigt, at du har kørekort, da lederne i distriktet understøtter hinanden i opgaverne.

Hvis du har brug for en fortrolig drøftelse af stillingen, så kontakt distriktsleder Pia Hedegaard på tlf. 40 24 00 80 eller på phe@favrskov.dk  Alle henvendelser behandles fortroligt.

Se også gerne mere om Voldumcentret på Facebook

9. Ansættelsesprocedure

Ansættelsesudvalget består af cirka tre medarbejdere fra plejen, en administrativ medarbejder, to ledere samt distriktsleder Pia Hedegaard.

Ældrechef Jeanette Rokbøl og ekstern rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen, deltager i 2. samtale. 

Ansøgningsfristen er 2. februar 2023, hvor ansøgningerne skal være modtaget via vores hjemmeside.

Der afholdes første samtale tirsdag 7. februar 2023, og anden samtale 21. februar 2023. De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest. Testtilbagemeldingen foretages af rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen og finder sted i uge 7 – der vil her være mulighed for virtuel tilbagemelding grundet vinterferie. Der vil blive indhentet referencer efter aftale med kandidaterne 

Tiltrædelse pr. 1. april 2023.