1. Baggrund

Favrskov Kommune har omkring 48.500 indbyggere og ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. Kommunen er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Ligeledes er kommunen en del af det østjyske vækstområde Business Region Aarhus. 

Den kommunale organisation er med sine ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i kommunen. Det årlige nettodriftsbudget er på over 2,7 mia. kr., mens anlægsbudgettet de seneste år har været på ca. 120 mio. kr. årligt.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø

Se visionen for Favrskov Kommune

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Plan- og landdistriktsudvalget.

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør.

Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion. Forvaltningerne og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af forskellige tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it, HR og ejendomsservice m.v.

Den administrative organisation ser således ud

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Læs mere om Favrskov Kommune her på hjemmesiden

3. De overordnede ledelsesrammer

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar.

Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.

I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog.

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går direkte i dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Læs hele ledelsesgrundlaget her

4. Social og Sundhed

Social og Sundhed er en forvaltning, som ud over ældreområdet består af handicap- og psykiatri-området, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat med hver deres chef.

På tværs af driftsområderne har vi stort fokus på at udvikle og udnytte de faglige synergier.

I efteråret er der gennemført et forløb, hvor vi i forvaltningens samlede ledergruppe har udfoldet forvaltningens vision: ”Sammen om et sundt og værdigt liv”. Udover at give sammenhæng på tværs skal vi sammen sikre, at visionen giver et fælles fundament og pejlemærker for det fremadrettede arbejde i Social og Sundhed.

Social og Sundhed beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere, fordelt på ca. 1.190 årsværk.

Nedenfor vises organisationsdiagram for Social og Sundhed:

Organisationsdiagram viser Social og Sundhed i Favrskov Kommune

4.1 Ældreområdet

Ældreområdet i Favrskov Kommune er organiseret som vist i nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser ældreområdet i

Ældreområdet er opdelt i to distrikter – Øst og Vest. I hvert distrikt er der plejecentre og hjemme- og sygepleje. Derudover har området en fælles visitation og hjælpemiddeldepot.

I Favrskov Kommune er der i alt syv plejecentre, som samlet har 272 plejeboliger. Hjemme- og sygeplejen betjener cirka 1.100 borgere om ugen, og ældreområdet har samlet set omkring 800 medarbejdere. I alt er der 27 korttidspladser – syv på Plejecentret Hinneruplund og 20 på Plejecentret Solhøj.

Se nedenstående diagram for organiseringen af Plejecentrene i Favrskov Øst:
 

Organisationsdiagram viser ældreområde øst i Favrskov Kommune

5. Plejecentrene Favrskov Øst

Plejecentrene Favrskov Øst består af fire plejecentre beliggende i Hammel (Tinghøj), Hadsten (Møllegården), Hinnerup (Hinneruplund) og Voldum (Voldumcentret). Distriktet har i alt 148 plejeboliger, heraf 71 skærmede boliger for borgere med demenssygdom. Derudover har distriktet 7 korttidspladser primært til borgere med demenssygdom. I distriktet er også Favrskov Kommunes demensteam, som består af tre dagtilbud, kommunens demenskonsulenter og en undervisnings-/formidlingsdel. Vi er i distriktet optaget af at udvikle fagligheden og medarbejdernes indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og udvikling.

Hinneruplund i Hinnerup er et af Favrskovs største plejecentre, og plejecentret er centralt beliggende i Hinnerup. Det er et levende hus med mange brugere af huset, og ud over plejeboligerne er der sundhedscenter, træningsafdeling, produktionskøkken og korttidsafsnit. Der er stor kontakt til det omliggende samfund, der skaber masser af liv i huset. 

Plejecentret har velindrettede klynger, og borgerne er glade for at bo på Hinneruplund. Der bor 63 borgere på plejecentret i mindre klynger af 9 boliger. Der er udgang til udearealer fra alle boliger, og mulighed for fællesskab på tværs. Omkring plejecentrets demensklynger er der en sansehave, som i år vil blive renoveret og give rum for nye oplevelser. Det er vigtigt, at plejecentret er et attraktivt hjem for beboerne og deres familier, og at de pårørende indgår som en naturlig del af hverdagen i beboernes hjem. 

Plejecenter Hinneruplund har ca. 60 fastansatte, og mellem 15-30 tilknyttede vikarer, og der lægges stor vægt på en høj faglighed. Det betyder, at vi har mange fagligt kompetente medarbejdere, der i dagligdagen har et tæt og koordinerende samarbejde med bl.a. praksislæger, sygehuse, genoptræning m.m. Vi arbejder lige nu særligt på at udvikle dokumentationen af vores indsats, og det forventes, at alle medarbejdere har fokus på og interesse for dokumentation i omsorgssystemet Cura med henblik på at kvalificere behandlingen og hverdagen for beboerne. 

Plejecenter Hinneruplund har brug for en leder, der er sundheds- eller sygeplejefagligt velfunderet og gerne med demenserfaring. Du bliver ansvarlig for at udøve synlig ledelse til de 60-90 medarbejdere med forskellige fagligheder, og du skal sammen med den assisterende leder på plejecentret udgøre et åbent og dialogbaseret lederteam.  

Vi udvikler løbende vores kerneopgave og kulturen på arbejdspladsen, og vi forventer, at du arbejder målrettet på, at de mål vi sætter os, også bliver implementeret i hverdagen. 

Favrskov Kommune har i foråret 2021 vedtaget en ny demenspolitik, og her vil alle ledere på plejecentrene få en rolle i implementeringen af politikken, og de deraf følgende handleplaner. Læs demenspolitikken her

I efteråret indgår ledelsen på Hinneruplund sammen med 9 andre arbejdspladser på ældreområdet i Sundhedsstyrelsens forløb ”Implementering og læringsforløb ved Social og Sundhedsstyrelsen - Udadreagerende adfærd”.

6. Overordnede opgaver

Vi arbejder teamorganiseret, og vi er optaget af, at ansvar for forskellige opgaver uddelegeres til medarbejderne med henblik på at styrke arbejdsfællesskabet og opgaveløsningen. Vi skal kunne se de enkelte fagligheder til gavn for borgerne og deres livskvalitet.

Som leder har du et ansvar for:

 • At plejecentret fortsat fremstår som et attraktivt hjem for beboere og pårørende
 • At medvirke til kvalitetssikring og udvikling heraf
 • Personaleledelse, MUS-samtaler og teamudvikling
 • Sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med et højt fagligt niveau i opgaveløsningen
 • Kontinuerlig kompetenceudvikling for personalet
 • At ”Strategi for ældreområdet” implementeres på plejecenteret
 • Tovholder og koordinator for ”Hus-udvalget” på Hinneruplund
 • At igangsætte og implementere de forskellige projekter, der iværksættes lokalt og på tværs af kommunen
 • Et stadigt fokus på forbedringer jævnfør Favrskov Kommunes særlige indsats ”Nye veje til forbedringer” 
 • Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
 • Fokus på at både kvalitet, ressourcer og økonomi hænger sammen

7. Personprofil

Vi har brug for en leder, der brænder for ledelse af en stor medarbejdergruppe med fokus på løbende forandringer og forbedringer, og som sammen med den assisterende leder på plejecentret kan udgøre et åbent og dialogbaseret lederteam. Du bliver ansvarlig for at udøve nærværende og mærkbar ledelse til alle medarbejdere med forskellige fagligheder. 

Du skal have flair for formidling og relationer og kunne give medarbejderne sparring i komplekse forløb. Derudover skal du sammen med den assisterende leder kunne sætte retning og udvikle medarbejdernes kompetencer, ligesom du prioriterer et godt arbejdsmiljø for alle. 
 
Du har blik for både de små deltaljer og de store linjer i god personaleledelse. Det er vigtigt, at du både kan give og modtage feedback, og at du har lyst til at være en del af en organisation, hvor vi er optaget af, at vi altid kan gøre det endnu bedre. 

7.1 Uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du kan dokumentere flest mulige af følgende kvalifikationer:

 • Erfaring fra arbejdet på et plejecenter
 • Erfaring med ledelse eller lyst til at prøve ledelse
 • Har du en lederuddannelse er det en fordel - alternativt skal du have lyst til at gå i gang med en.
 • Relevant sygeplejefaglig uddannelse
 • Gerne erfaring fra ældreområdet generelt eller demensfaglig baggrund

7.2 Personlige kompetencer

Vi lægger vægt på, at du:  

 • Har overblik og kan sætte retning
 • Er forandringsparat og nytænkende 
 • Er nærværende og kan agere i en omskiftelig hverdag
 • Lytter og har nemt ved at forstå og sætte dig ind i andre menneskers følelser og adfærd
 • Inviterer til dialog og samarbejde og inddrager dine medarbejdere
 • Evner at inspirere og motivere på alle samarbejdsniveauer
 • Delegerer opgaver i tillid til, at medarbejdere yder deres bedste.
 • Kommunikerer godt både skriftligt og mundtligt
 • Er udviklingsorienteret, struktureret og ordentlig 
 • Tager initiativer og sætter ting i værk, der kan virke i praksis

8. Yderligere oplysninger

Stillingen er omfattet af løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for dit fagområde, og lokalaftalen for ledere på ældreområdet i Favrskov Kommune. Det er en nødvendighed i jobbet, at du har kørekort, da lederne i distriktet understøtter hinanden i opgaverne.

Hvis du har brug for en fortrolig drøftelse af stillingen, så kontakt distriktsleder Pia Hedegaard på tlf. 40 24 00 80 eller på phe@favrskov.dk  Alle henvendelser behandles fortroligt.

9. Ansættelsesprocedure

Ansættelsesudvalget består af:

 • Majken Hansen Centersygeplejerske
 • Marianne Reimer Olsen Social og sundhedsassistent AMR
 • Susanne Bjørn Mosel Social og sundhedsassistent FTR
 • Randi Norup Administrativ medarbejder
 • Assisterende leder Anne-Mette Jensen
 • Gruppeleder Rikke Moesgaard Skjødt 
 • Distriktsleder Pia Hedegaard

Ældrechef Jeanette Rokbøl, og ekstern rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen, deltager i 2. samtale. 

Ansøgningsfristen er 16. august 2022, hvor ansøgningerne skal være modtaget via vores hjemmeside.

Der afholdes første samtale fredag 19.august 2022 og anden samtale torsdag 25. august 2022 om eftermiddagen.

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest. Testtilbagemeldingen foretages af rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen, og finder sted den enten 23. august. Der vil blive indhentet referencer efter aftale med kandidaterne 

Tiltrædelse pr. 1. oktober 2022.