1. Baggrund

Vi søger en ny leder til hjemmeplejen i Hadsten i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommune har omkring 48.500 indbyggere og ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Ligeledes er kommunen en del af det østjyske vækstområde Business Region Aarhus.  

Den kommunale organisation er med sine ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i kommunen. Det årlige nettodriftsbudget er på over 2,7 mia. kr., mens anlægsbudgettet de seneste år har været på ca. 120 mio. kr. årligt. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens kendetegn og udvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Du finder den samlede vision her. 

2. Politisk og administrativ organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks stående udvalg:

 • Plan- og landdistriktsudvalget 
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget.

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder. 

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion.

Forvaltningerne og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af forskellige tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, IT, HR og ejendomsservice m.v. 

Den administrative organisation ser således ud: 

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Der henvises til Favrskov Kommunes hjemmeside – www.favrskov.dk – for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed.

3. De overordnede ledelsesrammer       

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar. 

Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.

I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog. 

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog 
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback.

Du finder hele ledelsesgrundlaget her.

4. Social og Sundhed

Social og Sundhed er en forvaltning, som udover ældreområdet består af handicap- og psykiatri-området, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat med hver deres chef. 

På tværs af driftsområderne har vi stort fokus på at udvikle og udnytte de faglige synergier. Forvaltningens samlede ledergruppe er i gang med at udfolde forvaltningens vision: ”Sammen om et sundt og værdigt liv”. Udover at give sammenhæng på tværs skal vi sammen sikre, at visionen giver et fælles fundament og pejlemærker for det fremadrettede arbejde i Social og Sundhed.

Social og Sundhed beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere, fordelt på ca. 1.190 årsværk. 

Neden for vises organisationsdiagram for Social og Sundhed:

4.1 Ældreområdet

Ældreområdet i Favrskov Kommune er organiseret som vist i nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser ældreområdet i

Ældreområdet er opdelt i to distrikter: Øst og Vest. I hvert distrikt er der plejecentre og hjemme- og sygepleje. Derudover har området en fælles visitation og hjælpemiddeldepot. I Favrskov Kommune er der i alt syv plejecentre, som samlet har 272 plejeboliger. Hjemme- og sygeplejen plejen betjener ca. 1.100 borgere om ugen, og området har samlet ca. 800 medarbejdere.

5. Hjemmeplejen Øst

Hjemmeplejen Favrskov Øst har ind-mødested på Hovvej 76, Hadsten.

Hjemmeplejen Øst - Organisationsdiagram

Hovedindsatsen i 2022 og 2023 er, at du i samarbejde med lederen for sygeplejen medvirker til, at vi får etableret teams og et stærkt fagligt samarbejde mellem medarbejderne i hjemmeplejen og sygeplejen.  

Det bliver din særlige opgave at udvikle fagligheden inden for rehabilitering, ensomhedsforebyggelse samt anvendelsen af velfærdsteknologi blandt medarbejderne i hjemmeplejen og få det indarbejdet som en naturlig del af den tværfaglige tilgang i de etablerede teams. 

Medarbejderne cykler eller kører i bil ud til borgerne i eget hjem, hvor de leverer de visiterede ydelser. §83-ydelserne er visiteret af Visitationen. Der er omkring 35 medarbejdere i Hinnerup fordelt på SOSU-hjælpere, rengøringsassistenter, SOSU-assistenter. 

Lederen af Hjemmeplejen indgår i den lokale ledergruppe med 3 lederkolleger, og distriktslederen. Derudover indgår man som leder i de 2 tværgående ledergrupper, hhv. ledergruppen på ude-området og den fælles ledergruppe for alle ældreområdets ledere samt ældrechefen. 

6. Overordnede opgaver

Som gruppeleder i hjemmeplejen har du det overordnede (med)ansvar for:

 • Personaleledelse 
 • Den daglige planlægning 
 • Økonomi- og ressourcestyring inden for den aftalte ramme
 • Det faglige niveau i opgaveløsningen 
 • Kontinuerlig kompetenceudvikling for personalet
 • At være ”primus motor” for de forskellige projekter, der iværksættes lokalt og på tværs af kommunen
 • At medvirke til kvalitetssikring og udvikling heraf

6.1    Nøgleopgaver for lederen:

 • Deltage i og bidrage aktivt til udviklingen af den faglige kvalitet
 • Udøve god personaleledelse, hvor du skaber medindflydelse og er tillidsfuld
 • Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Sikre kvalitet i dokumentation

7. Personprofil

7.1 Uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du kan dokumentere flest mulige af følgende kvalifikationer:

 • Sundhedsfaglig uddannelse 
 • Ledelseserfaring fra fagområdet
 • Lederuddannelse på diplomniveau eller tilsvarende. 
 • Hvis ikke du har lederuddannelse, at du har lyst til og mod på dette
 • Gode kommunikative evner både mundtlig og skriftlig
 • Erfaring med mål- og værdiarbejde 
 • Evne til at inspirere og motivere på alle samarbejdsniveauer
 • Viden om it som redskab for rationelle og faglige løsninger i hverdagen.

7.2 Personlige kompetencer

Vi forventer, at du: 

 • Er forandringsparat og nytænkende  
 • Kan agere i en omskiftelig hverdag 
 • Er omhyggelig og har blik for detaljer 
 • Lytter og har nemt ved at forstå og sætte dig ind i andre menneskers følelser og adfærd
 • Inviterer til dialog og samarbejde og inddrager dine medarbejdere 
 • Er åben, imødekommende og tillidsfuld
 • Tager initiativ og bidrager med dine ideer og synspunkter
 • Er synlig og søger indflydelse 

8. Yderligere oplysninger

Der vil være mødeaktiviteter rundt om i kommunen, hvorfor kørekort er en forudsætning.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet, eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du velkommen til at kontakte distriktsleder Mette F. Petersen mpet@favrskov.dk. Tlf. 30 16 74 78

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Stillingen er omfattet af løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst, herunder principperne om Ny Løn. 

9. Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget består af nærmeste lederkollegaer, to medarbejderrepræsentanter samt distriktslederen.

Desuden deltager intern rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen ved testtilbagemelding og 2. samtale og Ældrechef Jeanette Rokbøl ligeså ved 2. samtale. 

Ansøgningsfristen er 22. august 2022, og vi beder dig om at sende din ansøgning vedlagt CV og relevante bilag sendes via favrskov.dk/job.

Den 23. august 2022 udvælger ansættelsesudvalget kandidater til 1. samtale. Indkaldelse sker telefonisk og på mail samme dag.

1. samtale afholdes 26. august. De kandidater, der går videre til 2. samtale, skal gennemføre en personlighedstest mellem 1. og 2. samtale. Der er testtilbagemelding 29. august og 2. samtale 31. august 2022. 

Forventet tiltrædelse: 1. oktober 2022