You are here

Favrskovruten

Favrskovruten er et afsluttet projekt fra 2010

Projektet blev igangsat af LAG Favrskov i samarbejde med Favrskov Kommune, Landsbyrådet, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening samt repræsentanter i landsbyerne i Favrskov Kommune. Projektet fik økonomisk tilskud fra Fødevareministeriet, EU, LAG Favrskov og den budgetramme, som LAG Favrskov har til rådighed fra Favrskov Kommune.

Formålet med projektet var at højne kvaliteten af landsbyerne i form af bedre adgang til omkringliggende natur og herved gøre det mere attraktivt at bosætte sig i kommunen. Hovedtanken var, at det rekreative liv fremmes, når kendskabet til stiforløb ud i naturen gøres tilgængelig, og dermed vil det blandt andet fremme folkesundhed og trivsel. Projektet gik ud på at få kortlagt kommunens nuværende stier og udarbejde forslag til, hvordan de kan suppleres og bindes sammen i et stinet kaldet Favrskovruten.

Det er de lokale beboere i kommunens landsbyer og landdistrikter, som med deres viden har været med til at udpege stiforløbet i deres område, og som resultat heraf er der kommet 7 hovedruter: Banestien, Gudenåstien, Lilleåstien, Øst-sporet, Vest-sporet, Skivholme-Voer Mølle og Søbyvad-Hinnerup samt et katalog med forslag til en række nye, lokale ruter. 

Hovedruterne kan ses på nedenstående kortudsnit. De lokale ruter offentliggøres løbende på Favrskov Kommunes hjemmeside, når der er indhentet de nødvendige tilladelser hos lodsejerne i landsbysamfundene.

 

Senest opdateret

06.04.2018
toi