Bedre vandløbsnatur med vådområdeprojektet Kollerup Enge

19.08.2021
Kollerup å genslynget

En af de mange fordele ved det kommende vådområde Kollerup Enge er, at der skabes bedre betingelser for dyrelivet i Lilleåen.

Kollerup Enge er et synergiprojekt, hvor der opnås mange fordele i ét samlet projekt. 

Det er dels et vådområdeprojekt, der fjerner kvælstof fra vandmiljøet, dels et klimaprojekt, der tilbageholder vand ved store regnhændelser, og så er det et rekreativt projekt, der skaber nye naturoplevelser for borgerne.

Sidst men ikke mindst er det dog også et biodiversitetsprojekt, som skaber bedre betingelser for dyrelivet i Lilleåen, som er det vandløb, der løber gennem projektområdet.

Sådan hjælper vi biodiversiteten

I den sydøstlige del af vådområdeprojektet Kollerup Enge laves der en genslyngning af Lilleåens forløb på cirka en kilometers længde.

I dag er forløbet af Lilleåen præget af at være indrettet til tidligere tiders afvanding af de ånære arealer. Selvom den intensive landbrugsdrift allerede i dag er ophørt, har vandløbet stadig ikke optimale forhold.

Projektet vil medføre at Lilleåen får et langt mere varieret forløb med både brede stryg og mere langsomt flydende dybe partier. Brinkerne bliver stejle i ydersving, men flade i indersvingene. Der vil blive udlagt både store sten og træstammer i vandløbet, men også gydegrus på strygene. Vandløbsbunden vil blive hævet og komme nærmere terrænet.

Alt denne variation vil medføre langt flere levesteder for planter, fisk, smådyr og anden vandløbsfauna, og på den måde øges biodiversiteten i området.