You are here

Ankestyrelsen klar med rapport for børnehandicapområdet

Styrelsen står i spidsen for et læringsforløb for Børnehandicaprådgivningen.

Favrskov Kommune har på eget initiativ startet et samarbejde med Ankestyrelsen for præcist at finde ud af, hvor der er udfordringer i sagsbehandlingen, så kommunen fremadrettet kan styrke sagsbehandlingen og øge andelen af korrekte afgørelser. Det skal medvirke til, at der i de kommende år sker et fald i andelen af sager, der hjemvises eller ændres af Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har set nærmere på 25 sager fra Børnehandicaprådgivningen i Favrskov Kommune.

Gennemgangen peger på flere styrker i forbindelse med den juridiske behandling af sagerne:

  • Forældreinddragelse og løbende dialog
  • Hurtig iværksættelse af rådgivnings- og vejledningsforløb til forældrene
  • Gode klagevejledninger i de skriftlige afgørelser

Ankestyrelsen peger også på udfordringer:

  • Om der er indhentet nok oplysninger i en sag
  • Om der er tilstrækkelig begrundelse for den afgørelse, der træffes, hvis den er til ugunst for borgeren
  • Vejledning om muligheder for hjælp og støtte efter anden lovgivning eller andre bestemmelser inden for serviceloven.
  • Manglende dokumentation i sagerne - om der er foretaget partshøring af oplysninger
  • Overholdelse af de kommunale sagsbehandlingsfrister


Helle Støve, chef for Børn og Familie i Favrskov Kommune, har nærlæst rapporten:

- I rapporten adresserer de vores udfordringer og peger på det, vi kan gøre anderledes, så vi fremadrettet ikke får så mange hjemviste eller ændrede sager fra Ankestyrelsen. I 2018 har Ankestyrelsen inden for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter ændret syv afgørelser og hjemvist 11. Det tal skal ses i forhold til, at der i 2018 blev truffet i alt 652 afgørelser i Børnehandicaprådgivningen. Vi er blevet bekræftet i, at det er et komplekst område, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi har igangsat dette læringsforløbet med Ankestyrelsen, og at medarbejderne har taget så godt imod forløbet. Ankestyrelsen kigger os grundigt efter i sømmene og peger helt håndgribeligt på, hvad vi kan gøre bedre, og samtidig får vi ti undervisningsdage, hvor medarbejderne lærer, hvad de skal gøre anderledes. Derudover får medarbejderne mulighed for at sparre med Ankestyrelsens eksperter.
 

Statusrapporten fra Ankestyrelsen markerer, at de første to faser af læringsforløbet nu er ved at være afsluttet. Forude venter tredje og sidste fase, hvor 25 nye sager bliver gennemgået, og det munder ud i en ny rapport og tjekliste til de involverede medarbejdere, som kan anvendes fremadrettet.


Birgit Liin, formand for Børne- og Skoleudvalget, siger:

- Hele forløbet er med til at opkvalificere vores medarbejdere på børnehandicapområdet. Det sker med stor grundighed og høj juridisk faglighed fra Ankestyrelsen, så det er de helt rette at samarbejde med. Forvaltningen venter ikke bare på den næste rapport, før de ændrer noget. De justerer løbende i læringsforløbet med Ankestyrelsen, som afsluttes primo 2020. Samtidig er juristen i Børn og Skole mere direkte involveret i afgørelser fra Ankestyrelsen og i genvurderingerne, når borgerne klager. Vi har selvfølgelig en forpligtelse til også at være dygtige og præcise på dette område, så borgerne bliver behandlet korrekt og får det, de har krav på.

Læs rapporten

Læs dagsordenpunktet fra byrådsmødet 25. juni 2019
 

  

Dato: 29. maj 2019

Senest opdateret:

02. juli 2019