You are here

Norske erfaringer inspirerer i Favrskov

Af dole
Børne- og Skoleudvalget har været på studietur til Ringsaker Kommune i Norge for at kigge nærmere på inkluderende fællesskaber.

Formålet med turen var at få inspiration til arbejdet med inkluderende fællesskaber for alle børn og unge, som er en af de bærende værdier i Favrskov Kommunes børne- og ungepolitik.

Thomas Nordahl, professor i pædagogik, fortalte sammen med repræsentanter fra Ringsaker Kommune om arbejdet med at skabe inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skoler til gavn for alle børn. Thomas Nordahl har stået i spidsen for en ekspertgruppe, der har vurderet de eksisterende tilbud i Norge til børn og unge med behov for specialpædagogisk støtte i dagtilbud og skole. Nogle af konklusionerne er:

  • Det specialpædagogiske system i Norge er ekskluderende, fordi børn med behov for støtte mister tilknytning til fællesskabet med andre børn og unge.
  • Der er for lave forventninger til børn og unge, som modtager specialpædagogisk hjælp eller –undervisning, og derved lærer de ikke nok.
  • Pædagogisk-psykologisk tjeneste (svarende til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Danmark) har for stor afstand til den daglige praksis i dagtilbud og skoler.

 

Derfor har ekspertgruppen anbefalet et mere helhedsorienteret system, hvor alle børn og unge - uafhængigt af behov - skal deltage i det lokale fællesskab i dagtilbud og skole med andre jævnaldrende.

I Norge besøgte Børne- og Skoleudvalget dagtilbud og skoler, hvor den inkluderende tankegang var gennemgående for børnenes trivsel, læring og udvikling. Der blev blandt andet arbejdet med fleksible og rummelige skoler, forældresamarbejde og lokale støttesystemer.

- Studieturen er helt i tråd med det arbejde, vi lige nu er i gang med i Favrskov Kommune. Vi er optagede af, hvordan vi i højere grad kan rette opmærksomheden mod fællesskabet og udvikling af miljøerne i dagtilbuddene og skolerne, så vi får tilbud, alle børn profiterer af, siger Birgit Liin (V), formand for Børne- og Skoleudvalget i Favrskov Kommune.

I Favrskov er Børn og Skole påbegyndt arbejdet med at vende udviklingen, så flere børn får den nødvendige støtte i deres lokale dagtilbud eller skole i tråd med byrådets børne- og ungepolitik, som slår fast, at alle børn og unge skal opleve at høre til i et fællesskab.

Hele Børne- og Skoleudvalget kvitterer for et stort udbytte af studieturen og udtaler:

- Studieturen gav mange inspirerende indspark til det videre arbejde med inkluderende fællesskaber i Favrskov Kommune, og jeg tænker, at det bliver helt centralt, at vi får inddraget medarbejderne i denne udvikling, siger Bodil Kvistgaard Olsen fra Enhedslisten.

- Det var interessant at se, hvordan de i Norge helt konkret arbejder med at skabe inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud og skoler. Det kræver både en ledelsesmæssig opbakning og støtte samt udvikling af flere specialpædagogiske kompetencer i almenområdet, siger Erik Særkjær fra Socialdemokratiet.

- Studieturen bekræftede på mange måder det arbejde, vi allerede er i gang med i Favrskov Kommune. Jeg tager blandt andet en vigtig pointe med fra Thomas Nordahl om, at faglig læring og social trivsel hænger tæt sammen. Det er forfejlet, når vi tror, at vi først må skabe trivsel og så læring. Alle børn skal mødes med passende krav og omsorg, lyder det fra Morten Bang fra Venstre.

- Jeg synes, studieturen giver anledning til, at vi får kigget på den støttestruktur, vi har i dag, så vi sikrer, at alle børn modtager et tilbud af høj kvalitet og oplever tilknytning i fællesskaber med andre børn og unge, siger næstformand i udvalget Isabell Friis Madsen fra Socialdemokratiet.

- Jeg tager nye og vigtige perspektiver med fra Norge. Det giver blandt andet anledning til at se på de værdier og den viden, som ligger til grund for de specialpædagogiske tilbud i Favrskov Kommune, lyder det fra Birgit Liin fra Venstre.

 

Dato: 16. december 2019

Senest opdateret:

18. december 2019