You are here

Tilsyn med flydelag i gyllebeholdere

Favrskov Kommune gennemfører forskellige indsatser i løbet af året for at sikre, at landbrug og virksomheder passer på naturen og miljøet.

Ligesom sidste år fokuserer en af kampagnerne i år på flydelag i gyllebeholdere, og den indeholder kontrol af flydelag på gyllebeholdere uden fast overdækning. Tilsynet har fokus på, om flydelaget er tæt, om der løbende føres logbog over flydelagets tilstand og tæthed, og om den lovpligtige beholderkontrol er gennemført.

Vil du undgå at blive præsenteret for et krav om at etablere fast overdækning på din gyllebeholder, så gælder det om at have godt styr på flydelaget.

Formålet med tæt overdækning, som eksempelvis flydelag, er at reducere ammoniakfordampningen til et minimum og at reducere lugtgenerne for naboer.

Læs mere om emnet i Miljøstyrelsens vejledning i føring af logbog

Har du spørgsmål om flydelag eller tilsynet generelt, kan du henvende dig til landbrugsgruppen på landbrug@favrskov.dk eller på 89 64 10 10.

Dato: 08. maj 2019

Senest opdateret:

08. maj 2019