Forslag til budget 2022-25 på plads i Favrskov

08.09.2021
Politikere foran administrationsbygning i Hinnerup

Favrskov Kommunes budgetforslag for 2022-25 indeholder driftsudvidelser på 30,4 mio. kr., reduktioner på 5,3 mio. kr. samt et anlægsbudget på 110 mio. kr. årligt.

Det fremgår af det budgetforslag, som 24 ud af 25 byrådsmedlemmer står bag.

Det er især det specialiserede socialområde, der får gavn af udvidelserne – det vil sige tilbuddene til sårbare børn og unge samt til voksne inden for handicap- og psykiatriområdet.

Området for sårbare børn og unge tilføres 14 mio. kr. fra 2022 og frem til at håndtere flere og dyrere anbringelser af børn og unge, mens handicap- og psykiatriområdet tilføres 16 mio. kr. årligt som følge af et stigende aktivitetsniveau og flere borgere i målgruppen.

- Umiddelbart er der tale om meget store driftsudvidelser, men i virkeligheden er de 30 mio. kr. et udtryk for, hvad der skal til for, at vi kan leve op til det serviceniveau, som vi har i dag. Der er med andre ord tale om en nødvendig udvidelse, som vi for størstedelens vedkommende finansierer via vores kassebeholdning. Det kan vi kun gøre, fordi vi igennem en årrække har haft rigtig godt styr på vores økonomi, siger Nils Borring.

Med hensyn til de foreslåede reduktioner, så har kun få af dem direkte konsekvenser for servicen over for borgerne. Flere af besparelserne realiseres nemlig via omlægninger, effektiviseringer samt nye og smartere måder at løse opgaverne på. Eksempelvis reduceres budgettet med 0,7 mio. kr. som følge af øget brug af videomøder.

På anlægssiden er der som noget nyt afsat en pulje til nybyggeri og større renoveringsprojekter. Puljen indeholder over den fireårige budgetperiode godt 165 mio. kr., og partierne bag budgetforslaget har aftalt, at de mødes på en anlægskonference i foråret 2022 for at drøfte udmøntningen af puljen. 

Puljen er primært lavet som følge af stærkt stigende byggepriser, der betyder, at det bliver meget dyrere at gennemføre en række anlægsprojekter. Hertil kommer, at antallet af helt små børn er steget noget mere i 2021 end forventet. Det kan medføre et pres på vuggestuer og børnehaver. De to ting lagt sammen betyder, at der fremadrettet vil være behov for en stram prioritering af allerede planlagte og kommende anlægsprojekter. I den sammenhæng kan oplyses, at partierne bag budgetforslaget er enige om, at der vil være særlig fokus på de projekter, der kan bidrage til varige driftsbesparelser og optimering af kommunale faciliteter.   

Blandt de projekter, der indgår i den nye pulje, er en udvidelse af botilbuddet Harebakken i Hammel, opgradering af faglokaler på skolerne, renovering og ombygning af Tungelundskolen i Thorsø, renovering af Korsholm Skole, flere nye daginstitutioner, et nyt plejecenter i Hadsten samt etablering af en ny ungdomsklub ved Sløjfen i Hadsten.

I anlægsbudgettet er der i 2022 afsat beløb til en række forskellige klimatiltag, flere vådområde- og vandløbsprojekter, indsatser i forhold til grundvandsbeskyttelse samt penge til yderligere skovrejsning. Budgettet omfatter herudover beløb til renoveringer og ombygninger af kommunale bygninger, investeringer i ventilationsanlæg og indeklimaforbedringer samt renovering og etablering af nye toiletter på skoleområdet.

Der er også afsat penge til en udvidelse af antallet af plejeboliger på plejecenter Solhøj i Hammel, nyt hjælpemiddeldepot i Hadsten, udvidelse af vejanlæg som led i byudviklingsplanerne nord for Søften, trafiksikkerhedsprojekter med fokus på skolerne samt renovering af legepladser og genopretning af fodboldbaner.

- Budgetprocessen har været præget af en meget positiv og konstruktiv tilgang til at løse de økonomiske udfordringer, vi kigger ind i fremadrettet. Det har blandt andet givet sig udtryk i, at der kun er meget få rene partipolitiske fingeraftryk på budgetforslaget. Man kunne sige, at der er tale om ”et fælles budget”, der efter min mening vidner om meget stor økonomisk ansvarlighed hos de 24 byrådsmedlemmer, der står bag budgetforslaget, siger Nils Borring.

Fakta om budgetforslag 2022:

Budgetforslaget er i offentlig høring 8.-21. september 2021, og der er borgermøde om budgetforslaget 15. september 2021 kl. 19-21 i Hinnerup Bibliotek & Kulturhus, Skovvej 18, Hinnerup.

Læs mere om budgetforslag 2022-25

Yderligere oplysninger om Budgetforslag 2022-25:

  • Nils Borring (A), borgmester: 30 30 82 24
  • Isabell Friis Madsen (A): 20 46 64 28
  • Birgit Liin (V): 41 40 15 42
  • Lars Storgaard (C): 40 25 83 20
  • Eva Damsgaard (O): 81 61 80 33
  • Søren Frandsen (F): 24 23 43 71