Godkendt regnskab for 2021

04.05.2022

Favrskov Kommune kom ud af 2021 med et positivt regnskabsresultat, der primært kan henføres til salget af mange flere boliggrunde end forventet. 

Borgmester Lars Storgaard glæder sig over resultatet og udtaler:

- Det er meget positivt, at vi kan sende så flot et regnskab til revisionen. Jeg hæfter mig særligt ved, at salget af boliggrunde i 2021 var rekordhøjt, og at vi har haft en befolkningstilvækst på 344 nye indbyggere. Samlet set er jeg meget tilfreds med resultatet, og Byrådet skylder en stor tak til ledere og medarbejdere på tværs af organisationen, der har arbejdet hårdt for og bidraget aktivt til at holde styr på pengene.

Regnskab 2021 har på mange måder været præget af Corona-krisen, men resultatet for 2021 viser, at det på trods heraf er lykkedes at levere et samlet resultat, der har gjort det muligt at fastholde det nuværende serviceniveau over for borgerne. 

Der har i 2021 været færre udgifter til overførselsindkomster (dagpenge, førtidspensioner, kontanthjælp m.v.), mens der modsat har været stigende udgifter til et stort pres på det specialiserede område for børn og voksne. 

På anlægsområdet er der anvendt 121 mio. kr. til omfattende vedligeholdelse og renovering af kommunale bygninger og veje – herunder bedre indeklima i daginstitutioner og skoler, udvidelse af antal vuggestuepladser, en række investeringer i klimatiltag, skovrejsning, miljøvenlig transport og CO2-reduktioner. 

Grundsalget har sat rekord i 2021 og bidraget med betydelige ekstra indtægter på 76 mio. kr. Det resultat er et væsentligt bidrag til, at den samlede kassebeholdning er forbedret med 30 mio. kr., således at kassebeholdningen med udgangen af 2021 var på 521 mio. kr. 

En meget stor del af kassebeholdningen er dog disponeret til planlagte anlægsinvesteringer, herunder opkøb og udvikling af bolig- og erhvervsområder i 2022, mens andre er bundet til institutionernes opsparing. Det har stor betydning i forhold til budgettet for 2022-25, hvor der er budgetteret med et kassetræk på 181 mio. kr. Det betyder samlet set, at der ikke er fri likviditet i kassen til rådighed i de kommende år, medmindre udgifterne reduceres. 

- Selv med det positive regnskabsresultat og den relativt store kassebeholdning er der grund til særlig opmærksomhed på de kommende års budgetlægning, hvor vi ser ind i et årligt behov for at reducere driftsudgifterne med omkring 25 mio. kr. årligt for at sikre et godt og solidt fundament for økonomien i Favrskov Kommune fremover. Byrådet har i den forbindelse inviteret til borgermøde den 10. maj 2022 om de kommende års budgetlægning, og jeg håber, mange borgere vil deltage og komme med ind i ”værkstedet” og gerne bidrage med forslag til, hvordan de samlede kommunale udgifter kan reduceres i de kommende år, siger borgmesteren.