You are here

Kan man have tillid til indgåede aftaler?

Byrådet i Favrskov har netop sendt dette åbne brev til Transport- og Boligministeren og transportordførerne for forligskredsen bag ’Aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik’. Brevet omhandler Byrådets forundring over, at forligskredsen vil droppe den aftalte genåbning af stationen i Laurbjerg.

Kan man have tillid til indgåede aftaler?

- Det spørgsmål stiller vi os i Favrskov Kommune efter udmeldingen om at droppe etableringen af en ny station i Laurbjerg.

Det er med meget stor forundring og skuffelse, at Byrådet i Favrskov Kommune via en pressemeddelelse fra Transport- og Boligministeriet erfarer, at kredsen bag ’Aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik’ nu vil droppe den planlagte og aftalte genåbning af stationen i Laurbjerg.

Favrskov Kommune har i flere år sammen med Banedanmark, Arriva og borgerne i Laurbjerg forberedt den genåbning, som er besluttet i Folketinget. Hvis den aftale nu brydes, vil det være en svækkelse af den kollektive trafik, som vi er enige om, er et vigtigt element i løsningen af de fremtidige trængselsproblemer og samtidig et vigtigt bidrag til den grønne transportdagsorden.

Hertil kommer, at der gennem en årrække vil være spildt rigtig mange statslige og kommunale resurser på ingenting. Formodentligt et samlet beløb på flere millioner kroner til analyser, udarbejdelse af beslutningsgrundlag, projektering og udbudsmateriale.

Et samlet byråd vil derfor på det kraftigste anmode aftalekredsen om at revurdere udmeldingen om at droppe den planlagte og aftalte genåbning af stationen i Laurbjerg.

De begrundelser, som nu bruges til at bryde aftalen, er ikke nye, men de bliver ikke mere sande af at blive gentaget. Siden februar 2017 har man kendt til de beregnede passagereffekter, og med den viden indgik man først en bred politisk aftale om genudbud af togtrafikken med en klar formulering om, at der var nye stationer på vej, og derefter indgik man selve aftalen om etablering af stationen i Laurbjerg.

Det tidstab, der nu fremhæves som argument for ikke at standse i Laurbjerg, er gentagne gange blevet afvist. Som led i beslutningen om genåbning af stationen blev det således anført, at genåbningen kun vil medføre en forsinkelse for de regionale tog på 1 minut og 43 sekunder.

For IC- og lyntogene, som ikke standser ved den genåbnede station, vil genåbningen ikke skabe forsinkelser. Det tidsmæssige argument for at løbe fra aftalen om etableringen af en ny station i Laurbjerg er derfor helt ude af proportioner!  

I den forbindelsen bemærkes også, at Arriva skriftligt har givet tilsagn om, at de gerne vil trafikbetjene strækningen, så deres vurdering må jo være, at der er en fornuftig forretning i at betjene yderligere en station på strækningen.

Favrskov Kommune har sideløbende med de statslige tiltag i forhold til genåbningen af stationen taget forskellige planlægningsmæssige initiativer, der skal understøtte den fremtidige byudvikling i Laurbjerg – herunder udlægning af et nyt boligområde og udarbejdelsen af en helhedsplan for Laurbjerg.

Disse initiativer er løbende koordineret med Banedanmark og Transportministeriets departement. Placeringen af perroner og adgangsforhold til disse har siden 2017 været forberedt gennem en række møder med Banedanmark. Hertil kommer, at Byrådet netop har frigivet en anlægsbevilling på hele 5,5 mio. kr. til opkøb af ejendomme og etablering af en ny forplads ved stationen. Alt sammen i tillid til, at de overordnede politiske aftaler og beslutninger, der er taget, bliver overholdt. 

Ligeledes er arbejdet med genåbningen gennem en årrække koordineret med Banedanmarks planlægning af hastighedsopgraderingen og elektrificeringen af banestrækningen gennem Laurbjerg. Denne koordinering sikrer, at stationen med perroner mv. kan etableres i det tidsrum, hvor der alligevel er lukket for togtrafik i påsken 2021.

Det betyder også, at genåbningen af stationen IKKE vil medføre gener og forsinkelser for passagererne. Så planen for og aftalen om genåbningen af stationen i Laurbjerg i 2021 er på alle måder en ansvarlig og fornuftig beslutning – som vi betragter som ”rettidig omhu” og en velovervejet disponering af borgernes penge.

Det skal også nævnes, at Favrskov Kommune i hele planlægningsperioden har stillet sig positiv over for at medfinansiere de nødvendige anlæg omkring genetableringen af perronerne for dermed at bidrage positivt til realiseringen af Folketingets beslutning om en genåbning.

Der er altså INGEN NYE ARGUMENTER fremkommet til at ændre den tidligere beslutning. En beslutning om at droppe genetableringen af stationen i Laurbjerg vil derfor være et usagligt løftebrud over for borgerne i vores kommune, og samtidig vil det være et alvorligt bidrag til at svække borgernes tillid til vores fælles demokratiske folkestyre. Det finder vi meget bekymrende og helt unødvendigt i den konkrete sag.

Vi har på den baggrund et håb og en begrundet forventning om, at I vil trække jeres udmeldte beslutning tilbage og holde fast i beslutningen om at genåbne stationen i Laurbjerg. 

Som led heri håber vi, at forligskredsens parter vil være interesserede i en direkte dialog med os i Favrskov og med andre direkte involverede aktører.

I den anledning vil vi anmode om et møde med Transport- og Boligminister Benny Engelbrecht og transportordførerne i forligskredsen – enten på Christiansborg eller endnu bedre som led i en besigtigelse af den planlagte nye station i Laurbjerg.

Kun ved at tale og arbejde sammen om løsningerne kan vi bidrage til at genoprette tilliden til vores fælles politiske system.

 

På vegne af byrådet i Favrskov Kommune.

Nils Borring, borgmester (A)    Flemming Nørgaard, 1. viceborgmester (V)

Lars Storgaard, 2. viceborgmester (C)      Anders G. Christensen (V)

Birgit Liin (V)                                              Bodil Kvistgaard Olsen (Ø)

Charlotte Green (C)                                   Dorte Winther (V)

Erik Øster Særkjær (A)                              Erling Kvist Andersen (A)

Gitte Lynderup Lauritsen (A)                      Grethe Villadsen (A)

Hanne Smedegaard (V)                             Isabell Friis Madsen (A)

Kurt Andreassen (V)                                   Lone Boye (A)

Lone Glarbo (V)                                          Morten Bang (V)

Niels Flade Nielsen (A)                               Niels Kallehave (O)

Rikke Randrup Skåning (A)                        Steen Thomasen (A)

Søren Frandsen (F)                                    Søren Gade (A)

Thomas Storm (V)

Dato: 01. november 2019

Senest opdateret:

01. november 2019