Regulering af rågeunger i kommunale skove

08.03.2023

Som i de foregående år bliver der også i år reguleret rågeunger i rågekolonierne i de kommunale skove. Det sker i perioden 1. maj til 15. juni.

I år har Favrskov Kommune lavet en indsatsplan vedrørende rågeregulering. Planen strækker sig over 2 år og kan ses her 

Favrskov Kommune indhenter de reguleringstilladelser på kommunale arealer, som det er muligt inden for lovgivningens rammer. Det er Naturstyrelsen, der er myndighed på området. Når tilladelserne er indhentet, bliver de lokale jagtforeninger bemyndiget til at foretage reguleringen. Det sker ved frivilligt arbejde og er en stor og påskønnet hjælp til kommunen.

Fredet fugl

Rågen er en fredet fugl, der på europæisk plan er truet/sårbar, og derfor er der et behov for at beskytte arten (på EU-plan). I Danmark (og specielt her i Østjylland) har vi dog en solid bestand af råger. Men grundet dens truede status er der derfor ikke jagttid på fuglen, men kun reguleringsmuligheder.

Rågen er faktisk ganske smart, da den søger beskyttelse i byerne. Rågens naturlige fjender som eksempelvis stor hornugle, duehøg og vandrefalk er alle sky fugle, der ikke kommer tæt på byerne. Det har rågen fundet ud af. Derfor findes kolonierne ikke ude i de nærliggende skove, hvor der er fred og ro, for der holder rovfuglene til. Men det betyder så, at beboere tæt på kolonierne oplever larm og store mængder af fugleklatter fra rågerne. Larmen fra rågerne er værst i perioden fra marts til juli, hvor ynglesæsonen er i gang.

For at reducere de gener, som rågekolonierne giver, bliver der altså reguleret i bestanden ved at skyde ungerne, når de forlader reden. Reguleringen vil ikke fjerne rågekolonien, men kun forhindre, at bestanden/kolonien ikke vokser eksplosivt.

Kommunen ønsker generelt ikke, at der bliver lavet larm for at skræmme rågerne væk i større og mere etablerede kolonier. Dels har det en stor uheldig effekt på det øvrige dyreliv i skoven og på beboerne, der bor tæt ved skoven. Dels er det ikke hensigtsmæssigt i forhold til rågerne, da man risikerer at udskyde eller forlænge deres ynglesæson. Så kommer de senere ud af reden, og så er det sværere at ramme dem, da der så er løv på træerne. Derfor forværrer man blot udfordringerne med larmen fra rågekolonien ved selv at larme.

Bortskræmning ved larm og andre skræmmemetoder er kun hensigtsmæssig i de nyetablerede og mindre kolonier, hvor der faktisk kan være en chance i forhold til at få fjernet kolonierne inden de vokser sig for store.

Egern og Bird-alert kan også hjælpe

I år har kommunen sat redekasser til egern op i træer i de større kolonier. Dette er gjort med henblik på at bruge egern til at regulere bestanden af råger. 

Derudover er kommunen ved at købe en Bird-alert, der kan udlånes til borgere med henblik på at forsøge at skræmme råger væk i de små kolonier. Henvendelser vedrørende lån af Bird-alert kan ske på vandlob@favrskov.dk.  Brugen af Bird-alert er på forsøgsbasis, og vi håber, at den kan være medvirkende til at afhjælpe enkelte af de gener, som borgerne oplever. Kommunen har også i vinteren 2023 foranlediget, at en del reder er blevet taget ned i mindre, mere nyetablerede kolonier for at forhindre rågerne i at etablere sig nye steder.

Som en lille kuriøs oplysning er det værd at bemærke, at rågeunger smager fantastisk, og tilbage i tiden indgik rågeunge-jagten (det var tidligere jagt, men i dag er det blot regulering) som en del af ejendomshandlen ved flere ejendomme, hvor der var rågekolonier. Så det var, og er stadig, en delikatesse på spisebordet.
 

Rågefugle i toppen af et træ

Indsatsplan for rågeregulering

Favrskov Kommune har lavet en indsatsplan vedrørende rågeregulering. Planen strækker sig over 2 år.

Se indsatsplan for rågeregulering