You are here

Høringer af fysiske planer

Høringer og afgørelser om lokalplaner og andre fysiske planer offentliggøres her.

25 juni 2020:

Byrådet vedtog 24. juni 2020 ”Lokalplan nr. 400 – Boligområde ved Navervej i Hinnerup og tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-29”.

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i perioden 5. februar til 2. april 2020.

Formålet med lokalplanen er, at skabe mulighed for et nyt akitektonisk sammenhængende tæt-lav boligområde med gode fælles opholdsarealer på Navervej 1 i Hinnerup. For at muliggøre dette omfatter lokalplanen herudover ejendommene Navervej 2, 3 og 4, der udlægges til lettere erhverv som en bufferzone mellem boligerne på Navervej 1 og det øvrige erhvervsområde.

Lokalplanområdet udgør en mindre del af et eksisterende erhvervsområde ved Navervej i Hinnerup og udgør et areal på ca. 2,2 hektar. Ejendommen på Navervej 1 udgør et areal på 4.665 m². Hele lokalplanområdet er privatejet.

Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige ende af erhvervsområdet ved Navervej, i umiddelbar nærhed af boligområdet ved Lupinvej og i forlængelse af boligområdet Rønvangen. Lokalplanen skaber de planmæssige rammer for udvikling af et nyt tæt-lav boligområde med 14 boliger i to etager på Navervej 1.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres et boligetageareal på ca. 1.750 m² på Navervej 1. Herudover kan der etableres en carport og et skur pr. bolig. Boligprojektet indeholder to typer boliger. Boligtype A på 112/116 m² og boligtype B på 126/130 m². Centralt i bebyggelsen udlægges der et fælles opholdsareal.

Lokalplanområdet er i sin helhed omfattet af rammeområderne 2.ER.2 i Kommuneplan 2017-29, og der er derfor udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2017-29, som muliggør boligbebyggelse på Navervej 1.

Der er i perioden indkommet fire høringssvar. Høringssvarene omhandler fremtidige udbygningsmuligheder for eksisterende virksomheder inden for lokalplanområdet, udformningen af den muliggjorte boligbebyggelse og samspillet med den omkringliggende bebyggelse, sti og legeplads, udformning af belægninger og eksisterende beplantning på arealet. Efter en nærmere vurdering gav tre af høringssvarende anledning til ændringer i den endelige udgave af lokalplanen.

Bestemmelse om videst mulig bevaring af eksisterende birketræer på grunden er udtaget af lokalplanen, idet der er gjort opmærksom på, at træerne giver gener for naboerne i form af pollen og løvfald. Herudover er der tilføjet en bestemmelse om at værn på terrasser i 1.sals højde mod skel ved sti langs Rønvangen skal etableres i en højde på minimum 1,8 meter over terrasseniveau, således indbliksgener for de nærmeste naboer begrænses mest muligt og endelig er teksten i afsnittet ’Lokalplanens indhold’ i lokalplanens redegørelse side 8 ændret i det stien langs Rønvangen ikke er offentlig som anført i lokalplanforslaget, men ejes af Rønvangens Grundejerforening.

Retsvirkning og klagemuligheder

Efter den endelige vedtagelse af ”Lokalplan nr. 400 - Boligområde ved Navervej i Hinnerup og tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-29” må ejendommene, der er omfattet af planerne, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planernes bestemmelser, jf. Planlovens § 18.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planerne medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planerne.

Planerne er vedtaget i henhold til Lov om planlægning.

Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planernes lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planernes tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planernes indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er Miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde inden fire uger fra 25. juni 2020, hvor planerne offentliggøres og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Kontakt

Plan og Byg
Teknisk Forvaltning
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

30.06.2020
mthi