You are here

Høringer af fysiske planer

Lokalplaner og andre fysiske planer

1. april 2020:

Byrådet vedtog 24. marts 2020 Lokalplan nr. 393 – Boligområde ved Th. Nielsensvej i Grundfør.

Forslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 6. november 2019 til 2. januar 2020.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at ny boligbebyggelse placeres og udformes, så den tilpasses landsbykarakteren i Grundfør. Lokalplanen sikrer desuden, at der anlægges grønne områder og stiforbindelser. Lokalplanen skaber de planmæssige rammer for udvikling af et nyt tæt-lav boligområde med 9 boliger.

Der blev i høringsperioden indsendt fem høringssvar. Høringssvarene omhandler de trafikale forhold på Th. Nielsensvej, disponering og udformning af den nye boligbebyggelse og arealet omkring, bevarelse af den eksisterende gård, nedrivnings-/byggeperioden og brug af pesticider inden for lokalplanområdet. Efter en nærmere vurdering gav fire af høringssvarende anledning til ændringer i den endelige udgave af lokalplanen.

Retsvirkning og klagemuligheder

Efter den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 393 - Boligområde ved Th. Nielsensvej i Grundfør må ejendommene, der er omfattet af planerne, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planernes bestemmelser, jf. Planlovens § 18.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planerne medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planerne.

Planerne er vedtaget i henhold til Lov om planlægning.

Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planernes lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planernes tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planernes indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er Miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde inden fire uger fra 1. april 2020, hvor planerne offentliggøres og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Kontakt

Plan og Byg
Teknisk Forvaltning
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

01.04.2020
mthi