You are here

Høringer af fysiske planer

Lokalplaner og andre fysiske planer

6. november 2019:

Byrådet fremlægger ’Forslag til lokalplan nr. 393 – Boligområde ved Th. Nielsensvej i Grundfør’ i offentlig høring.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at ny boligbebyggelse placeres og udformes, så den tilpasses landsbykarakteren i Grundfør. Lokalplanen skal desuden sikrer, at der anlægges grønne områder og stiforbindelser.

Lokalplanområdet er beliggende i den centrale og ældste del af Grundfør. Lokalplanområdet er privat ejet og omfatter Th. Nielsensvej 8, matrikel nr. 8a, Grundfør By, Grundfør. Grunden er på i alt ca. 4791 m².

Lokalplanen skaber de planmæssige rammer for udvikling af et nyt boligområde med tæt-lav bebyggelse med 9 boliger. Boligerne opføres som sokkeludstykninger på 110 m² med mulighed for udlæg af terrasse på 20 m². Det resterende areal udlægges til fælles opholdsareal, der drives og vedligeholdes af grundejerforeningen. Lokalplanen fastlægger desuden placeringen af områdets veje, stier og fælles friarealer.

I henhold til Planlovens § 17 gælder, at så snart et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Miljøvurdering

Teknik og Kultur har foretaget en screening af lokalplanen efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det vurderes på baggrund heraf, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentligt miljøvurdering. Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 6. november 2019 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

’Forslag til lokalplan nr. 393 – Boligområde ved Th. Nielsensvej’ er fremlagt i otte uger i perioden fra 6.november 2019 til 2.januar 2020.

’Forslag til lokalplan nr. 393 – Boligområde ved Th. Nielsensvej’ kan også ses på:  www.plandata.dk og kommunes biblioteker

Evt. skriftlige bemærkninger til ’Forslag til lokalplan nr. 393 – Boligområde ved Th. Nielsensvej’ skal være Favrskov Kommune, Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 2. januar 2020. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk
Byrådet vil herefter tage stilling til planforslaget.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af lokalplanforslaget. Alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter vil indgå i den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Kontakt

Plan og Byg
Teknisk Forvaltning
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

12.11.2019
mthi