You are here

Høringer af fysiske planer

Høringer og afgørelser om lokalplaner og andre fysiske planer offentliggøres her.

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

07.01.2021: Forslag til Kommuneplan 2021-32

Favrskov Byråd vedtog 15. december 2020 Forslag til Kommuneplan 2021-32. Forslaget blev vedtaget med en mindretalsudtalelse fra Venstre og Det konservative Folkeparti.

Byrådet fremlægger Forslag til Kommuneplan 2021-32 i offentlig høring indtil 5. marts 2021. Forslag til Kommuneplan 2021-32 kan ses på www.favrskov.dk/kommuneplan21 og på www.plandata.dk. 

Forslag til Kommuneplan 2021-32 er Byrådets bud på den fremtidig planlægning for de kommende 12 år. Kommuneplanen er grundlaget for Favrskov Kommunes planlægning og beskriver, hvilke mål Byrådet har for udviklingen og for den fysiske planlægning i hele kommunen.

”Forslag til Kommuneplan 2021-32” er udarbejdet med afsæt i den gældende ”Kommuneplan 2017-29”, ”Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2030+” samt de indkomne ideer og forslag, som er indkommet forud for planens udarbejdelse. Planforslaget er herudover opdateret i forhold til ny lovgivning og viden.

Med forslaget lægges der op til en række ændringer i forhold til gældende kommuneplan. Ændringerne er fokuseret på følgende emner.
•    Opbygningen af hovedstrukturen.
•    Reservationer for vej- og letbaneanlæg.
•    Udvidelse lavbundsarealer.
•    Indarbejdelse af nyt tema om vandløb.
•    Nye retningslinjer for solcelleanlæg.
•    Tilretning af en række øvrige temaer i overensstemmelse med statslige udmeldinger og vejledninger (naturtemaer, skovrejsning, oversvømmelsesområder).

Der er i planen udlagt flere nye rammeområder, hvorved der sikres mulighed for en mere varieret byudvikling i alle hoved- og centerbyer. Der er for en del af rammerne i de eksisterende byområder foretaget præcisering af, hvilke boligtyper, der ønskes i de enkelte boligområder – herunder, hvor der kan ske fortætning.
Der er fastlagt nye generelle bestemmelser for håndtering af overfladevand, udlæg af opholds- og friarealer i nye byområder samt foretaget justeringer af kravene til etablering af parkeringspladser.

Mindretalsudtalelse

Sammen med planforslaget offentliggøres en mindretalsudtalelse:
”Venstre og Det Konservative Folkeparti anbefaler Planudvalgets indstilling til Kommuneplan 2021-32 med den tilføjelse, at der skal der udlægges et areal til lokalisering af et privat plejecenter i den nordlige del af Hadsten, jf. forslag 1.”

Se dagsordenen på Favrskov Kommunes hjemmeside her: Dagsorden

Det betyder, at Venstre og Det konservative Folkeparti er enig i vedtagelsen af Forslag til Kommuneplan 2021-32, men med den tilføjelse, at de ønsker udlagt et område til et privat plejecenter i den nordlige del af Hadsten.

Offentlighedsperiode

Forslag til Kommuneplan 2021-32 inklusiv miljørapport fremlægges i offentlig høring i perioden 7. januar 2021 til 5. marts 2021. 

Favrskov Kommune inviterer dig til et digitalt borgermøde om Forslag til Kommuneplan 2021-32 torsdag den 5. februar 2021 kl. 19.00-21.00. Link til mødet vil være at finde på Kommuneplanens forside når borgermødet nærmere sig. 

Evt. skriftlige bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2021-32 skal være Favrskov Kommune i hænde senest 5. marts 2021. Bemærkninger kan sendes til plan@favrskov.dk eller Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Byrådet vil herefter tage stilling til Forslag til Kommuneplan 2021-32.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af planforslaget. Alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter vil indgå i den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger, som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig. 

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det. 

Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Midlertidige retsvirkninger

Der gøres opmærksom på de midlertidige retsvirkninger efter planlovens § 12, stk. 2 og 3. Byrådet skal, når planen er endeligt vedtaget virke for kommuneplanen.

Det betyder at Byrådet kan:
•    Modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.
•    Modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport af Forslag til Kommuneplan 2021-2033 i henhold til miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er gennemført af de planlagte ændringer i forhold til Kommuneplan 2017-29. Der er således ikke tale om en miljøvurdering af planforslagets samlede indhold, men alene af de ændringer som foretages i det gældende plangrundlag.

Kontakt

Plan og Byg
Teknik og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

07.01.2021
mthi