You are here

Natur og vandløb: Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser for natur og vandløb offentliggøres her i kronologisk rækkefølge. Afgørelser er tilgængelige i 6 måneder.

Afgørelse om midlertidig tilladelse til vandindvinding fra Borre Å.
Klagefristen er 4 uger og udløber 16. april 2020

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse Aidt Bæk, Borre Å og Aldrup Bæk med en biogasledning. Krydsningen sker ved styret underboring.
Klagefristen er 4 uger og udløber den 13. april 2020.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til projekt om etablering af et minivådområde på matrikel nr. 14h, Skjoldelev By, Lading og 10a, Folby By, Folby, tilhørende ejendommen Thyrasbrøndvej 2, 8382 Hinnerup.
Klagefristen er 4 uger og udløber den 8. april 2020.

Afgørelse om tilladelse til etablering af opholdsfaciliteter ved Nørreå.
Klagefrist 26. marts 2020.

Favrskov Kommune meddeler tilladelse til at regulere Anbæk Grøft på mat. nr. 1x, Hedehusene, Søby.
Klagefristen er 4 uger og udløber den 25. marts 2020.

Tilladelse til vandingssted i Tjærbæk
Der ønskes etableret et vandingssted med henblik på at sikre afgræsning af arealer tæt ved Tjærbæk.

Tilladelsen er givet 20. februar 2020 med 4 ugers klagefrist.

Ønsker du at klage over afgørelsen, så fremgår proceduren af tilladelsens klagevejledning.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø, ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39.

Favrskov kommune meddeler tilladelse til regulering af vandløb på matr. nr. 1s Tinning by, Foldby
Klagefristen er 4 uger. Klagefristen udløber den 19. marts 2020.

Favrskov kommune har modtaget en ansøgning om gennemførelse af et projekt vedrørende etablering af et vådområde med tilhørende synergiprojekt ”Kollerup Enge”.

Favrskov Kommune sender hermed projekt om etablering af vådområde og synergiprojekt ”Kollerup Enge” i høring i 8 uger. Vedlagt denne høring er de relevante bilag om projektet.

Favrskov Kommune er sindet, at meddele tilladelse til det ansøgte projekt. Inden der kan meddeles tilladelse til projektet skal det sendes i høring.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal sendes til Favrskov Kommune på mail vandlob@favrskov.dk senest den 6. april 2020.  Indkomne bemærkninger vil indgå i kommunens overvejelser om at meddele en endelig tilladelse.

BILAG:
Høringsbrev Projekt Kollerup Enge
Projektbeskrivelse Kollerup Enge - resumé - med bilag
Forundersøgelse vådområde Kollerup Enge
Notater om Klimatilpasningsprojektet og detailprojektet
Detailprojekt Vådområde- og Synergiprojekt Kollerup Enge

Favrskov Kommune afgør hermed at projekt vedrørende rørlægning af en strækning af Anbæk grøft ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 5. marts 2020.

Favrskov Kommune sender hermed projekt om regulering af privat vandløb på mat. nr.1s, Tinning by, Foldby i høring i henhold til vandløbsloven.
Eventuelle bemærkninger til projektet sendes til Favrskov Kommune senest den 19. februar 2020. Bemærkninger sendes til Vandlob@favrskov.dk.

Høring i henhold til vandløbsloven af projekt om rørlægning af en strækning af Anbæk Grøft på mat. Nr. 1x, Hedehusene, Søby. 
Eventuelle bemærkninger til projektet sendes til Favrskov kommune senest den 18. februar 2020. Bemærkninger sendes til Vandlob@favrskov.dk.

Favrskov Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af et minivådområde beliggende på matr. nr. 14h, Skjoldelev By, Lading og 10a, Folby By, Folby, tilhørende ejendommen Thyrasbrøndvej 2, 8382 Hinnerup. 
Projektet sendes hermed i Høring i 4 uger i henhold til Vandløbsloven.
Eventuelle bemærkninger skal sendes til Favrskov kommune senest den 11. februar 2020

Favrskov Kommune træffer hermed Afgørelse om at projekt vedrørende etablering af en hævet træksti langs Gudenåen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurderingsrapport samt tilladelse efter vandløbsloven til samme.  
Offentliggjort 13.12.19. Klagefristen udløber den 13. januar 2020.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af en vejbro over Lilleåen ved Laurbjerg
Klagefristen er 4 uger og udløber den 8. januar 2020.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse Lilleåen ved Damsbrovej med Fiberkabel. 
Offentliggjort 02.12.2019. Klagefristen udløber den 30. december 2019

Afgørelse efter miljøvurderingslovens §21 om ikke-miljøvurderingspligt i forbindelse med regulering af rørlagt vandløb ved Korslystvej, Foldby-Norring
Offentliggjort 22.11.2019. Klagefristen udløber 20. december 2019.

Godkendelse af projekt efter vandløbsloven vedr. regulering af rørlagt vandløb ved Korslystvej, Foldby-Norring
Offentliggjort 22.11.2019. Klagefristen udløber 20. december 2019.

Tilladelse til etablering af et Minivådområde ved Vesterled 19, 8860 Ulstrup
Klagefristen er 4 uger og udløber den 9. december 2019.

Favrskov Kommune meddeler dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til oprensning i Tudbæk. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 5. december 2019.  

Godkendelse af projekt vedr. forlængelse af eksisterende underføring af Rytterbro Bæk under Vadstedvej.  
Klagefristen er 4 uger og udløber 22. november 2019.

Favrskov Kommune sender hermed projekt om hævning af trækstien langs Gudenåen nedstrøms Kjællinghøl i høring 
Høringen er 4 uger og udløber den 22. november 2019. Høringssvar sendes til vandlob@favrskov.dk

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse Lilleå, Rønbæk og Norring Møllebæk med naturgasledning. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 19. november 2019.

Høring efter vandløbsloven vedr. regulering af rørlagt vandløb ved Korslystvej, Foldby-Norring.  
Høringen er 4 uger og udløber 8. november 2019.

Høring i henhold til vandløbsloven af projekt vedrørende etablering af en vejbro over Lilleåen ved Laurbjerg. 
Høringen er 4 uger og udløber den 8. november 2019. Høringssvar sendes til vandlob@favrskov.dk.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven og dispensation i henhold til reglerne i Naturbeskyttelsesloven til fjernelse af overkørsel og restaurering af gydebanker i Gelbæk  
Klagefristen er 4 uger og udløber den 8. november 2019.

Favrskov Kommune meddeler tilladelse til etablering af et minivådområde ved Thyrasbrøndvej 2. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 6. november 2019.

Favrskov meddeler hermed tilladelse efter vandløbs- og planloven til projekt om etablering af minivådområde på mat. nr. 26c, Haldum By, Haldum og 12a, Hadsten By, Over og Neder Hadsten tilhørende ejendommen Bækvej 5. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 21. oktober 2019.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven samt dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til 3 broer over Borre Å. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 18. oktober 2019.

Favrskov Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse efter vandløbsloven til regulering af skelgrøfter mellem matriklerne 8i og 13l Røgen By, Røgen. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 18. oktober 2019.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til projekt med rekreativ åbning af rørlagt strækning i Elhøj Bæk. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 17. oktober 2019.

Favrskov sender hermed afgørelse efter Miljøvurderings-, vandløbs- og planloven til projekt om etablering af minivådområde på mat. nr. 20a, Galten By, Nr. Galten tilhørende ejendommen Erslevvej 45, 8370 Hadsten 
Der kan klages over afgørelserne. Klagefristen er 4 uger og udløber den 15. oktober 2019.

Høring i henhold til vandløbsloven vedr. forlængelse af eksisterende underføring af Rytterbro Bæk under Vadstedvej 
Høringsperioden er 4 uger og udløber 11. oktober 2019.
Bilag til ansøgning længdeprofil og tværsnit 
Bilag til ansøgning plantegning

Favrskov sender hermed udkast til afgørelse efter vandløbsloven af projekt om etablering af minivådområde på mat. nr. 27, Haldum By, Haldum og 20a, Vitten By, Vitten, tilhørende ejendommen Thyrasbrøndvej 2, 8382 Hinnerup i høring i 4 uger. 
Høringssvar skal sendes til Favrskov kommune senest den 8. oktober 2019. Høringssvar sendes til vandlob@favrskov.dk.

Favrskov Kommune har afgjort, at projekt om regulering af vandløb ved Norringure ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 1. oktober 2019   

Kontakt

Natur og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel

Senest opdateret

27.03.2020
anoh