You are here

Natur og vandløb: Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser for natur og vandløb offentliggøres her i kronologisk rækkefølge. Afgørelser er tilgængelige i 6 måneder.

Favrskov kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af et minivådområde beliggende på matr. nr. 14h, Skjoldelev By, Lading og 10a, Folby By, Folby, tilhørende ejendommen Thyrasbrøndvej 2, 8382 Hinnerup. 
Projektet sendes hermed i Høring i 4 uger i henhold til Vandløbsloven.
Eventuelle bemærkninger skal sendes til Favrskov kommune senest den 11. februar 2020

Favrskov kommune træffer hermed Afgørelse om at projekt vedrørende etablering af en hævet træksti langs Gudenåen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurderingsrapport samt tilladelse efter vandløbsloven til samme.  
Offentliggjort 13.12.19. Klagefristen udløber den 13. januar 2020.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af en vejbro over Lilleåen ved Laurbjerg
Klagefristen er 4 uger og udløber den 8. januar 2020.

Favrskov kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse Lilleåen ved Damsbrovej med Fiberkabel. 
Offentliggjort 02.12.2019. Klagefristen udløber den 30. december 2019

Afgørelse efter miljøvurderingslovens §21 om ikke-miljøvurderingspligt i forbindelse med regulering af rørlagt vandløb ved Korslystvej, Foldby-Norring
Offentliggjort 22.11.2019. Klagefristen udløber 20. december 2019.

Godkendelse af projekt efter vandløbsloven vedr. regulering af rørlagt vandløb ved Korslystvej, Foldby-Norring
Offentliggjort 22.11.2019. Klagefristen udløber 20. december 2019.

Tilladelse til etablering af et Minivådområde ved Vesterled 19, 8860 Ulstrup
Klagefristen er 4 uger og udløber den 9. december 2019.

Favrskov kommune meddeler dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til oprensning i Tudbæk. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 5. december 2019.  

Godkendelse af projekt vedr. forlængelse af eksisterende underføring af Rytterbro Bæk under Vadstedvej.  
Klagefristen er 4 uger og udløber 22. november 2019.

Favrskov kommune sender hermed projekt om hævning af trækstien langs Gudenåen nedstrøms Kjællinghøl i høring 
Høringen er 4 uger og udløber den 22. november 2019. Høringssvar sendes til vandlob@favrskov.dk

Favrskov kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse Lilleå, Rønbæk og Norring Møllebæk med naturgasledning. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 19. november 2019.

Høring efter vandløbsloven vedr. regulering af rørlagt vandløb ved Korslystvej, Foldby-Norring.  
Høringen er 4 uger og udløber 8. november 2019.

Høring i henhold til vandløbsloven af projekt vedrørende etablering af en vejbro over Lilleåen ved Laurbjerg. 
Høringen er 4 uger og udløber den 8. november 2019. Høringssvar sendes til vandlob@favrskov.dk.

Favrskov kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven og dispensation i henhold til reglerne i Naturbeskyttelsesloven til fjernelse af overkørsel og restaurering af gydebanker i Gelbæk  
Klagefristen er 4 uger og udløber den 8. november 2019.

Favrskov kommune meddeler tilladelse til etablering af et minivådområde ved Thyrasbrøndvej 2. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 6. november 2019.

Favrskov meddeler hermed tilladelse efter vandløbs- og planloven til projekt om etablering af minivådområde på mat. nr. 26c, Haldum By, Haldum og 12a, Hadsten By, Over og Neder Hadsten tilhørende ejendommen Bækvej 5. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 21. oktober 2019.

Favrskov kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven samt dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til 3 broer over Borre Å. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 18. oktober 2019.

Favrskov kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse efter vandløbsloven til regulering af skelgrøfter mellem matriklerne 8i og 13l Røgen By, Røgen. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 18. oktober 2019.

Favrskov kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til projekt med rekreativ åbning af rørlagt strækning i Elhøj Bæk. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 17. oktober 2019.

Favrskov sender hermed afgørelse efter Miljøvurderings-, vandløbs- og planloven til projekt om etablering af minivådområde på mat. nr. 20a, Galten By, Nr. Galten tilhørende ejendommen Erslevvej 45, 8370 Hadsten 
Der kan klages over afgørelserne. Klagefristen er 4 uger og udløber den 15. oktober 2019.

Høring i henhold til vandløbsloven vedr. forlængelse af eksisterende underføring af Rytterbro Bæk under Vadstedvej 
Høringsperioden er 4 uger og udløber 11. oktober 2019.
Bilag til ansøgning længdeprofil og tværsnit 
Bilag til ansøgning plantegning

Favrskov sender hermed udkast til afgørelse efter vandløbsloven af projekt om etablering af minivådområde på mat. nr. 27, Haldum By, Haldum og 20a, Vitten By, Vitten, tilhørende ejendommen Thyrasbrøndvej 2, 8382 Hinnerup i høring i 4 uger. 
Høringssvar skal sendes til Favrskov kommune senest den 8. oktober 2019. Høringssvar sendes til vandlob@favrskov.dk.

Favrskov sender hermed udkast til afgørelse efter vandløbsloven af projekt om etablering af minivådområde på mat. nr. 9a, Danstrup By, Gerning og 11d, Hvorslev By, Hvorslev, tilhørende ejendommen Vesterled 19, 8860 Ulstrup i høring i 4 uger.  
Høringssvar skal sendes til Favrskov kommune senest den 3. oktober 2019. Høringssvar sendes til vandløb@favrskov.dk.

Favrskov kommune har afgjort, at projekt om regulering af vandløb ved Norringure ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 1. oktober 2019   

Tilladelse efter vandløbsloven til restaurering af Granslev Å
Det er muligt at klage over afgørelsen. En klage skal være indgivet senest 26. september 2019. Se klagevejledning i selve afgørelsen. Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø, ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39.

Favrskov kommune har afgjort, at projekt Rekreativ åbning af Elhøj Bæk ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurderingsrapport.  
Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 23. september

Høring om lovliggørelse af udført vandløbsregulering omfattende rørlægning af skelgrøft mellem matriklerne 8i og 13l, Røgen By, Røgen. 
Høringsperioden er 4 uger og udløber den 19. september 2019. Høringssvar sendes til vandløb@favrskov.dk.

Favrskov kommune har afgjort at Reguleringsprojekt omfattende rørlægning af 270 meter skelgrøfter mellem matriklerne 8i og 13l Røgen By, Røgen ikke er miljøvurderingspligtigt 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 19. september 2019.

Favrskov sender hermed udkast til afgørelse efter vandløbs- og planloven af projekt om etablering af minivådområde på mat. nr. 26c, Haldum By, Haldum og 12a, Hadsten By, Over og Neder Hadsten, tilhørende ejendommen Bækvej 5 i høring i 4 uger.  
Høringssvar skal sendes til Favrskov kommune senest den 19. september 2019. Høringssvar sendes til vandløb@favrskov.dk.

Favrskov kommune meddeler tilladelse til sejlads på Nørreåen med motorbåd. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 13 september 2019.

Favrskov sender hermed udkast til afgørelse efter vandløbs- og planloven af projekt om etablering af minivådområde på mat. nr. 20a, Galten By, Nr. Galten tilhørende ejendommen Erslevvej 45, 8370 Hadsten i høring i 4 uger.  
Høringssvar sendes til vandløb@favkskov.dk senest den 12. september 2019

Rekreativ åbning af  Elhøj Bæk - høringsbrev
Projektforslaget er i høring fra 9. august 2019 til 6. september 2019.

Afgørelse vedrørende etablering af minivådområde på matrikel 15q, Farre By, Sporup.  
Klagefristen er 4 uger og udløber den 2. september 2019.

Tilladelse til sejlads med tømmerflåde i Gudenåen fra Tangeværket til Ulstrup - 01 
Klagefristen er 4 uger og udløber 2.8.2019.

Tilladelse til sejlads med tømmerflåde fra Bjerringbro til Ulstrup - 01
Klagefristen er 4 uger og udløber 2.8.2019.

Vandløbsprojekt i Granslev Å i høring Hadsten Lystfiskeriforening ønsker at udføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Granslev Å ved ”Røde Mølle” nord for Granslev By.
Projektforslaget er i høring fra 3. juli 2019 til 28. august 2019.

Tilladelse til at krydse Hagenstrup Møllebæk med fjernvarmeledning. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 30. juli 2019.

Godkendelse – Vandløbsrestaureringsprojekt – Hammel Møllebæk – åbning af rørlagt strækning 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 29. juli 2019

Favrskov kommune meddeler lovliggørende tilladelse til regulering af Bukbæk.  
Klagefristen er 4 uger og udløber den 29. juli 2019.

Favrskov Kommune har afgjort at vandløbsrestaureringsprojektet i Hammel Møllebæk ikke kræver udarbejdelse af en miljørapport
Klagefristen er 4 uger og udløber den 26. juli 2019

Afgørelse om landzonetilladelse til etablering af vandhul på matr. nr. 4c, Borre By, Vejrslev på Boballevej 1, 8850 Bjerringbro. 
Klagefristen er 4 uger og udløber 25. juli 2019

Favrskov kommune har afgjort at vådområde Favrskov Enge ikke kræver udarbejdelse af en miljørapport 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 23 juli 2019

Høring efter vandløbsloven af etablering af minivådområde på mat. nr. 15q, Farre By, Sporup. 
Høringsfrist er den 19. juli 2019. Bemærkninger sendes til vandløb@favrskov.dk

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af overkørsel i Brandstrup Bæk. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 2. juli 2019

Favrskov kommune meddeler hermed tilladelse til at rørlægge en strækning af Fandensbakke bæk. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 2. juli 2019.

Offentliggørelse af lovliggørende reguleringsprojekt i Bukbæk i forbindelse med udvidelse af E45 docx.pdf
Offentliggjort 28. maj 2019 klagefrist 25.juni 2019 

Tilladelse til regulering af Revens Bæk samt afgørelse efter naturbeskyttelsesloven og VVM-screening
Favrskov Kommune har truffet afgørelse efter vandløbsloven til regulering af Revens Møllebæk ved Voldum. Der er desuden foretaget en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven samt truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Formålet med projektet er at skabe bedre forhold for fisk, smådyr og vandplanter.

Klagefrist er fredag 21. juni 2019. 

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø, ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39.

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af aflejringer i Gelbæk samt sikre mulighed for afgræsning og høslet på nærliggende eng
Offentliggjort 24. maj 2019 - Klagefrist 20. juni 2019

Høring i henhold til vandløbsloven vedr. regulering af Hummelbæk og Skivholmskov Bæk
Høringsperioden er 4 uger og udløber 10. maj 2019.

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 og afgørelse efter miljøvurderingslovens §21 om ikke-miljøvurderingspligt vedr. oprensning af tilløb til Lading Sø

Klagefristen er 4 uger og udløber 10. maj 2019.

Kontakt

Teknik og Kultur
Torvegade 7
8450 Hammel

Senest opdateret

14.01.2020
anoh