You are here

Natur og vandløb: Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser vedrørende natur og vandløb offentliggøres her. Info om behandling af persondata findes nederst på siden.

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Tilladelse efter vandløbsloven til restaurering af Granslev Å opstrøms Røde Mølle

Favrskov Kommune har truffet afgørelse efter vandløbsloven til restaurering af Granslev Å ved udlægning af sten opstrøms (syd for) Røde Mølle. Der er desuden foretaget en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven samt vurderet, at projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne.

Formålet med projektet er at skabe bedre forhold for fisk, smådyr og vandplanter.

Det er muligt at klage over afgørelsen. En klage skal være indgivet senest 12. oktober 2020. Se klagevejledning i selve afgørelsen.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø, ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39.

Høring efter vandløbsloven vedr. tilladelse til nyt landgangs- og opholdsområde ved Gudenåen, Dannebrogpladsen i Ulstrup.
Eventuelle bemærkninger til projektet sendes til Favrskov Kommune senest 24. september 2020.
Bemærkninger sendes til vandlob@favrskov.dk.

Tilladelse til nedlæggelse og etablering af markoverkørsel på matr.nr. 3a Vadsted By, Søby
Klagefristen er den 16. september 2020

Etablering af sandfang i Brandstrup Bæk
Favrskov Kommune har givet tilladelse efter vandløbsloven at udføre et vandløbsreguleringsprojekt i Brandstrup Bæk i form af etablering af sandfang ved Amstrup.
Formålet med projektet er at reducere sandmængden i bækken, og derved skabe bedre forhold for fisk, smådyr og planter.

Projektet kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen er 4. september 2020 kl 24.00. 

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte afdeling for Landbrug og Natur, mail vandlob@favrskov.dk

Godkendelse – Vandløbsrestaureringsprojekt – Tjærbæk – etablering af sandfang og fjernelse af spærringer.  
 Klagefristen er 4 uger og udløber den 3. september 2020.

Favrskov kommune har truffet afgørelse om at vandløbsrestaureringsprojektet med etablering af sandfang og fjernelse af spærringer i Tjærbæk, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 3. september 2020.

Vandløbsprojekt i Granslev Å i høring


Hadsten Lystfiskeriforening ønsker at udføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Granslev Å opstrøms ”Røde Mølle” nord for Granslev By.
Formålet med projektet er at skabe bedre forhold for fisk, smådyr og vandplanter.

Indsigelser eller bemærkninger til projektforslaget skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, vandlob@favrskov.dk senest 11. september 2020 kl. 24.00.
Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø,ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39.

Projektforslaget er i høring fra 17. juli 2020 til 11. september 2020.
 

Etablering af sandfang i Brandstrup Bæk i høring

Favrskov Kommune ønsker at udføre et vandløbsreguleringsprojekt i Brandstrup Bæk med etablering af sandfang ved Amstrup.

Formålet med projektet er at reducere sandmængden i bækken, og derved skabe bedre forhold for fisk, smådyr og planter.

Indsigelser eller bemærkninger til projektforslaget skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk senest 31. juli 2020

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte afdeling for Landbrug og Natur, email: vandlob@favrskov.dk.

Projektforslaget er i høring fra 3. juli 20 til 31. juli 2020.

Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen fra Kongensbro til Langå
Klagefristen er 4 uger og udløber 27. juli 2020

Dispensation fra åbeskyttelseslinje til landgangs- og opholdsområde ved Dannebrogpladsen i Ulstrup, matr. nr. 4c og 4f, Vellev By, Vellev, beliggende ved Teglværksvej 1a, 8860 Ulstrup
Klagefristen er 4 uger og udløber 24. juli 2020

Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen fra Lejsgaardsvej 3, 8643 Ans til Tørvebryggen i Randers.
Klagefristen er 4 uger og udløber 16. juli 2020

Favrskov kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af en bro over Gudenåen ved Kjællinghøl
Klagefristen er 4 uger og udløber den 15. juli 2020.

Høring i henhold til Vandløbsloven af vandløbsrestaureringsprojekt i Tjærbæk
Eventuelle bemærkninger til projektet sendes til Favrskov Kommune senest 30. juli 2020.
Bemærkninger sendes til vandlob@favrskov.dk.

Favrskov Kommune meddeler tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen.
Klagefristen er 4 uger og udløber 15. juni 2020.

Favrskov Kommune meddeler tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen.
Klagefristen er 4 uger og udløber 15. juni 2020.

Høring i henhold til Vandløbsloven af vandløbsrestaureringsprojekt i Spørring Å
Eventuelle bemærkninger til projektet sendes til Favrskov Kommune senest 26. juni 2020.
Bemærkninger sendes til vandlob@favrskov.dk

Favrskov kommune meddeler tilladelse efter vandløbsloven til vådområdeprojekt Kollerup Enge.
Klagefristen er 4 uger og udløber den 6. maj 2020.

Afgørelse om midlertidig tilladelse til vandindvinding fra Borre Å.
Klagefristen er 4 uger og udløber 16. april 2020

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse Aidt Bæk, Borre Å og Aldrup Bæk med en biogasledning. Krydsningen sker ved styret underboring.
Klagefristen er 4 uger og udløber den 13. april 2020.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til projekt om etablering af et minivådområde på matrikel nr. 14h, Skjoldelev By, Lading og 10a, Folby By, Folby, tilhørende ejendommen Thyrasbrøndvej 2, 8382 Hinnerup.
Klagefristen er 4 uger og udløber den 8. april 2020.

Afgørelse om tilladelse til etablering af opholdsfaciliteter ved Nørreå.
Klagefrist 26. marts 2020.

Favrskov Kommune meddeler tilladelse til at regulere Anbæk Grøft på mat. nr. 1x, Hedehusene, Søby.
Klagefristen er 4 uger og udløber den 25. marts 2020.

Tilladelse til vandingssted i Tjærbæk
Der ønskes etableret et vandingssted med henblik på at sikre afgræsning af arealer tæt ved Tjærbæk.
Tilladelsen er givet 20. februar 2020 med 4 ugers klagefrist.
Ønsker du at klage over afgørelsen, så fremgår proceduren af tilladelsens klagevejledning.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø, ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39.

Favrskov kommune meddeler tilladelse til regulering af vandløb på matr. nr. 1s Tinning by, Foldby
Klagefristen er 4 uger. Klagefristen udløber den 19. marts 2020.

Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om gennemførelse af et projekt vedrørende etablering af et vådområde med tilhørende synergiprojekt ”Kollerup Enge”.

Favrskov Kommune sender hermed projekt om etablering af vådområde og synergiprojekt ”Kollerup Enge” i høring i 8 uger. Vedlagt denne høring er de relevante bilag om projektet.

Favrskov Kommune er sindet, at meddele tilladelse til det ansøgte projekt. Inden der kan meddeles tilladelse til projektet skal det sendes i høring.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal sendes til Favrskov Kommune på mail vandlob@favrskov.dk senest den 6. april 2020.  Indkomne bemærkninger vil indgå i kommunens overvejelser om at meddele en endelig tilladelse.

BILAG:
Høringsbrev Projekt Kollerup Enge
Projektbeskrivelse Kollerup Enge - resumé - med bilag
Forundersøgelse vådområde Kollerup Enge
Notater om Klimatilpasningsprojektet og detailprojektet
Detailprojekt Vådområde- og Synergiprojekt Kollerup Enge

 

Favrskov Kommune sender hermed projekt om regulering af privat vandløb på mat. nr.1s, Tinning by, Foldby i høring i henhold til vandløbsloven.
Eventuelle bemærkninger til projektet sendes til Favrskov Kommune senest den 19. februar 2020. Bemærkninger sendes til Vandlob@favrskov.dk.

Vigtig information om høringssvar

 • Sådan behandler vi dine oplysninger

  I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling.

   

  Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig.

   

  Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det.

   

  Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

   

  Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

   

  Du kan læse mere om databeskyttelse her.

Kontakt

Natur og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel

Senest opdateret

14.09.2020
trss