You are here

Øvrige høringer

Se høringer og afgørelser fra de øvrige fagområder.

Her kan du læse høringer og afgørelser på de øvrige fagområder i kommunen.

Du finder alle øvrige høringer i fold-ud-kassen længere nede på siden.

Offentlige høringer

 • Forslag til affaldsplan 2020-2025

  Favrskov Byråd har 25. juni 2019 besluttet at fremlægge forslag til ny affaldsplan i offentlig høring i 10 uger.

   

  Forslaget er i høring fra 3. juli til 11. september 2019. I høringsperioden er der mulighed for at komme bemærkninger og kommentarer til planen.

   

  De væsentligste nye tiltag i affaldsplanen er følgende:

   

  ·         Investeringer på genbrugspladserne

  ·         Indsamling af organisk affald ved husstande

  ·         Affaldssortering på institutioner

  ·         Kampagner overfor erhvervssegmentet

   

  Her finder du forslaget til affaldsplanen:

  Forslag til affaldsplan 2020-2025 er en digital plan og kan ses via linket her.

   

  Miljøvurdering

  Som en del af arbejdet med affaldsplanen for Favrskov Kommune, er der foretaget en overordnet miljøvurdering af planen.Miljøvurderingen er foretaget med baggrund i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25. oktober 2019.

   

  Offentlighedsperioden

  Forslag til affaldsplan 2020-2025 er fremlagt i offentlig høring i 10 uger fra 3. juli til 11. september 2019.

   

  Høringssvar

  Har du bemærkninger til Forslag til affaldsplan 2020-2025, skal du sende dem til Favrskov Kommune.

  Høringssvarene skal være skriftlige og kan sendes til e-mail: favrskov@favrskov.dk eller sendes til følgende adresse:

  Favrskov Kommune, Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

  Høringssvarene skal være mærket ”Forslag til affaldsplan 2020-2025 - Virksomheder og Grundvand”.

   

  Den videre proces

  Efter høringsperiodens afslutning, vil Byrådet gennemgå de indsendte høringssvar og herefter tage stilling til, om Forslag til affaldsplan 2020-2025 kan vedtages.

   

  Persondata

  Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det, du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger, som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelige. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i høringssvaret, og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

 • Vedr. afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af ny omfartsvej ved Himmerigsskoven i Hinnerup

 • Strækningsanlægstilladelse til forlængelse af Engelbjerggård inkl. bro over Rønbækken og forbindelse til Rønbækvej – godkendelse efter naturbeskyttelseslovens § 20

  Favrskov Kommune, Byg og Plan, giver hermed godkendelse til Favrskov Kommune, Trafik og Veje, til etablering af en ny vejstrækning, i form af en ny omfartsvej med en dobbeltrettet cykelsti syd for boligområdet Humlehaven. Omfartsvejen vil udgøre en forlængelse af Engelbjerggård inkl. Bro over Rønbækken. Det nye vejforløb får en længde på ca. 0,78 km.
   

  Godkendelsen er givet efter naturbeskyttelseslovens § 20, stk. 1 og Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land § 4 stk. 1 jævnfør § 2. Godkendelsen er givet på betingelse af, at vejanlægget etableres i overensstemmelse med øvrige tilladelser og godkendelser.  
   

  Klagevejledning

  Godkendelsen efter naturbeskyttelseslovens § 20 kan ikke påklages. Hvis kommunes afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.
   

  Se godkendelsen her: Godkendelse efter §20 i NBL - forlængelse af Engelbjerggård

Senest opdateret

05.09.2019
dole