You are here

Opklassificering af private fællesveje

På denne side finder du aktuelle høringer og afgørelser vedr. Favrskov Kommunens opklassificering af private fællesveje.

Byrådet har besluttet at harmonisere vejområdet via en opklassificering. Det betyder, at en række private fællesveje opklassificeres til offentlige veje. På siden favrskov.dk/opklassificering finder du generelle  informationer om projektet samt kortmateriale der viser etapeopdelingen.

 

Første etape

Første etape omfatter sognene Søften, Foldby og Lading.

Afgørelser

De endelige afgørelser om opklassificering af private fællesveje i projektets første etape er vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgsmøde 5. september 2019. Du kan se sagen her. I sagens bilag kan du læse de konkrete afgørelser om opklassificering og se en samlet vejliste over veje der opklassificeres

Høringer

De påtænkte afgørelser om opklassificering i første etape er sendt i høring 19. marts 2019.

På kortet nedenfor kan du se hvilke veje der foreslås opklassificeret, og hvilke veje der foreslås at forblive private fællesveje.

De røde vejstrækninger forslås opklassificeret. De grå vejstrækninger foreslås ikke opklassificeret. Du kan søge en specifik vej frem øverst i højre hjørne.

 

 

Her finder du en samlet vejliste  med vejnavnene på veje, der på påtænktes helt eller delvist opklassificeret, og veje der foreslås at forblive private fællesveje. 

Kommunen har vurderet etapens private fællevejes trafikale betydning. Følgende fire trafikale forhold er vurderet: Trafikintensitet, vejens betydning for det omkringliggende vej- og stinet, vejens art og typen af færdsel på vejen.

Du kan læse de konkrete påtænkte afgørelser her.

Hvis du har bemærkninger og/eller ændringsforslag til første etapes påtænkte afgørelser, skal du sende dem til mailadressen omk@favrskov.dkFristen udløber 21. april 2019.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Persondata og Lovgivning

 • Lovgivning

  Kommunens lovhjemmel i forbindelse med opklassificeringen:

   

  Ifølge vejlovens § 15 kan kommunalbestyrelsen bestemme, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. § 124, og hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

   

  Foruden vejlovens § 15 gælder de almindelige forvaltningsretlige regler om partshøring, begrundelse og klagevejledning.

   

  Reglerne om partshøring findes i forvaltningslovens kapitel 5 §§ 19-21. Reglerne om partshøring giver en part ret til at udtale sig om sagen, inden kommunen træffer afgørelse.

   

  Ifølge forvaltningslovens §§ 22-24 skal en forvaltningsafgørelse være ledsaget af en begrundelse.

  Ifølge forvaltningslovens § 25 skal en forvaltningsafgørelse være ledsaget af en klagevejledning.

 • Håndtering af persondata

  I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling.

   

  Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig.

   

  Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det.

   

  Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

   

  Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

   

  Favrskov Kommune

  Skovvej 20

  8382 Hinnerup

  Mail: Favrskov@favrskov.dk

  Telefon: 89 64 10 10

  CVR: 29 18 97 14

   

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Mail: dbr@favrskov.dk

  Du kan læse mere om databeskyttelse her.

 • Klagevejledning

  Du kan klage over de endelige afgørelser til Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V.

   

  Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på borger.dk. Benyt linket eller gå ind på borger.dk – Samfund og rettigheder – Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over afgørelser på vejområdet.

   

  Klagen omfatter kun retslige spørgsmål. Det vil sige Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn indenfor lovens rammer – undtaget ekspropriationssager og sager om handicapparkering, hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til skønnet.

   

  Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse, og klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.

   

  Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du har udnyttet din klagemulighed.

   

  Såfremt du har lidt et tab ved opklassificeringen og deraf har et erstatningskrav i forbindelse med opklassificering af private fællesveje til offentlige veje, kan spørgsmålet om erstatning indbringes for taksationsmyndighederne. Reglerne om taksationsmyndighederne (taksationskommissionen og overtaksationskommissionen) fremgår af vejlovens §§ 105-122. Favrskov Kommune gør opmærksom på, at en grundejer normalt ikke lider et tab i forbindelse med en opklassificering af vejen, idet det offentlige fremadrettet står for vedligeholdelse af vejen.

Senest opdateret

30.10.2019
anoh