You are here

Opklassificering af private fællesveje

Høringer og afgørelser om opklassificering af private fællesveje.

I kolonnen til højre finder du aktuelle høringer og afgørelser vedr. Favrskov Kommunens opklassificering af private fællesveje.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Du kan læse mere om persondata og lovgivning nederst på siden.

Byrådet har besluttet at harmonisere vejområdet via en opklassificering. Det betyder, at en række private fællesveje opklassificeres til offentlige veje. På siden favrskov.dk/opklassificering finder du generelle  informationer om projektet samt kortmateriale der viser etapeopdelingen.

Nedenfor kan du indtaste din vej i søgefeltet.
Veje der ikke opklassificeres markeres med grå linje og veje der opklassificeres markeres med rød linje.

 

Persondata og Lovgivning

 • Lovgivning

  Kommunens lovhjemmel i forbindelse med opklassificeringen:

   

  Ifølge vejlovens § 15 kan kommunalbestyrelsen bestemme, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. § 124, og hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

   

  Foruden vejlovens § 15 gælder de almindelige forvaltningsretlige regler om partshøring, begrundelse og klagevejledning.

   

  Reglerne om partshøring findes i forvaltningslovens kapitel 5 §§ 19-21. Reglerne om partshøring giver en part ret til at udtale sig om sagen, inden kommunen træffer afgørelse.

   

  Ifølge forvaltningslovens §§ 22-24 skal en forvaltningsafgørelse være ledsaget af en begrundelse.

  Ifølge forvaltningslovens § 25 skal en forvaltningsafgørelse være ledsaget af en klagevejledning.

 • Håndtering af persondata

  I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling.

   

  Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig.

   

  Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det.

   

  Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

   

  Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

   

  Favrskov Kommune

  Skovvej 20

  8382 Hinnerup

  Mail: Favrskov@favrskov.dk

  Telefon: 89 64 10 10

  CVR: 29 18 97 14

   

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Mail: dbr@favrskov.dk

  Du kan læse mere om databeskyttelse her.

 • Klagevejledning

  Du kan klage over de endelige afgørelser til Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V.

   

  Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på borger.dk. Benyt linket eller gå ind på borger.dk – Samfund og rettigheder – Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over afgørelser på vejområdet.

   

  Klagen omfatter kun retslige spørgsmål. Det vil sige Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn indenfor lovens rammer – undtaget ekspropriationssager og sager om handicapparkering, hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til skønnet.

   

  Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse, og klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.

   

  Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du har udnyttet din klagemulighed.

   

  Såfremt du har lidt et tab ved opklassificeringen og deraf har et erstatningskrav i forbindelse med opklassificering af private fællesveje til offentlige veje, kan spørgsmålet om erstatning indbringes for taksationsmyndighederne. Reglerne om taksationsmyndighederne (taksationskommissionen og overtaksationskommissionen) fremgår af vejlovens §§ 105-122. Favrskov Kommune gør opmærksom på, at en grundejer normalt ikke lider et tab i forbindelse med en opklassificering af vejen, idet det offentlige fremadrettet står for vedligeholdelse af vejen.

Kontakt

Teknik og Miljø
Tovegade 7
8450 Hammel

Senest opdateret

21.08.2020
anoh