You are here

Spildevand: Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser vedrørende spildevand offentliggøres her. Vejledning til høringssvar og klager finder du nederst på siden.

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Høringer

Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2013 er fremlagt i høring fra 9. september til 4. november 2021.

Tillægget fastsætter rammerne for fremtidig afledning af spildevand og regnvand fra det nye boligområde ved Elmelundsvej i Hadbjerg. Boligområdet er omfattet af lokalplan 390. Med tillæg 20 fastlægges endvidere placeringen af regnvandsbassin BHAB003R, syd i lokalplanområdet. Tillæg nr. 20 skal endvidere tilvejebringe et juridisk grundlag for at erhverve flere arealer eller rettigheder fra private lodsejere ved kloakering og afledning af spildevand og regnvand fra lokalplanområdet.
Bemærkninger til tillægget kan sendes til Favrskov kommune senest den 4. november 2021. Bemærkninger kan sendes på mail til favrskov@favrskov.dk eller pr. post til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, Att: Natur og Miljø.

Der er desuden truffet afgørelse om ikke miljøvurdering af tillægget.
Afgørelsen kan påklages senest den 7. oktober i henhold til klagevejledningen i afgørelsen.

Forslag til tillæg nr. 21 til spildevandsplanen er fremlagt i høring fra 9. september til 4. november 2021.
Tillægget omfatter udvidelse af erhvervsområde ved Kappa i Søften med nyt kloakopland SØF39 og etablering af regnvandsbassin.
Bemærkninger til tillægget kan sendes til Favrskov Kommune senest 4. november 2021. Bemærkninger kan sendes på mail til favrskov@favrskov.dk eller pr. post til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, Att: Natur og Miljø.

Der er desuden truffet afgørelse om ikke-miljøvurdering af tillægget.
Afgørelsen kan påklages senest 7. oktober 2021 i henhold til klagevejledningen i afgørelsen.

Afgørelser

Tilladelse til udledning af overfladevand fra opland GRU01, GRU03, GRU04, GRU05 og GRU11 til Grundfør Bæk samt afgørelse om ikke-miljøvurdering af forsinkelsesbassin i Grundfør.
Klagefrist 14. september 2021. Søgsmålsfrist 17. februar 2022.

Udledningstilladelse til overfladevand del af opland SEL08 i Selling til Spørring Å samt afgørelse om ikke miljøvurdering af regnvandsbassin/regnbed
Klagefrist 18. juni 2021. Søgsmålsfrist 21. november 2021.

Udledningstilladelse til overfladevand del af opland SEL01 i Selling til Spørring Å samt afgørelse om ikke miljøvurdering af konstrueret vådområde/regnvandsbassin
Klagefrist 18. juni 2021. Søgsmålsfrist 21. november 2021.

Afgørelse om ikke miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurdering af nyt forsinkelsesbassin ved Fjerkræ-bruget Jernit Linen 58-62 Hammel til Urmosegrøften
Klagefrist 7. maj 2021. Søgsmålsfrist 9. oktober 2021.

Nedsivningstilladelse til overfladevand for opland HIN49 i Hinnerup samt afgørelse om ikke miljøvurdering af nedsivningsbassin
Klagefrist 12. februar 2021. Søgsmålsfrist 15. juni 2021.

Udledningstilladelse til overfladevand del af opland LAU01 i Laurbjerg til Nymølle Skovbæk samt afgørelse om ikke miljøvurdering af regnvandsbassin.
Klagefrist 29. december 2020. Søgsmålsfrist 1. juni 2021.
 

Offentliggørelser:

Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2013. Separatkloakering af Gerning og Svenstrup samt etablering af bassin ved Vissingvej i Hadsten.

Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2013
Tillægget foretager valg af nedsivningsløsning for regnvand i ny byudvikling i vestlige del af lokalplan nr. 369 ved Bjergegårdsvej samt foretager mindre ændringer i inddelingen af spildevands-oplande i Hinnerup Nord.

Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2013. Flytning af regnvandsbassin BLAU003R i nordvestlig del af Laurbjerg

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2013
Tillægget fastsætter rammerne for fremtidig afledning af spildevand og regnvand for oplandet SEL03 i Selling. Desuden ændres placeringen af regnvandsbassin BSEL003R, så bassinet etableres syd for Spørring Å i stedet for nord for åen, som tidligere planlagt. Tillæg nr. 14 skal endvidere tilvejebringe et juridisk grundlag for at erhverve flere arealer eller rettigheder fra private lodsejere ved gennemførelse af separatkloakering i hele Selling.

Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2013. Rådighedsindskrænkninger til adgangsvej til regnvandsbassin i Voldum

Se den gældende Spildevandsplan 2013 og alle tillæg her

Om høringssvar og klagemulighed

 • Indgiv et høringssvar

  Du kan indsende et høringssvar når der er tale om et forslag, der er i høring.

  Husk at indsende dit høringssvar inden fristen udløber.

  Du kan altid se høringsfristen lige under forslaget.

  Bemærkningerne kan sendes med mail til: favrskov@favrskov.dk eller med post til:


  Favrskov Kommune
  Teknik og Miljø
  Skovvej 20,
  8382 Hinnerup


  Husk at notere på kuverten eller i mailens emnefelt, hvilket høringsforslag din bemærkning henvender sig til.

  Du skal også notere sagsnummeret, som du finder på forsiden af selve forslaget.

   

  Dit høringssvar er offentligt

  I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling.

   

  Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig.

   

  Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det.

   

  Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

   

  Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

 • Indsend en klage til Natur og Miljøklagenævnet

  Du har mulighed for at bruge klageportalen, hvis du vil klage over en afgørelse.

  Husk at være opmærksom på, hvornår klagefristen udløber.

  Du kan altid se klagefristen lige under det primære dokument.

  Ønsker du at klage, skal klagen indgives via Klageportalen her.  Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NemID.

  Klagen sendes automatisk via Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

  Når du klager, skal du betale et gebyr. Du kan læse mere om gebyret her

Kontakt

Natur og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

23.09.2021
trss