You are here

Øvrige bestyrelser, nævn, kommissioner og udvalg

Byrådet udpeger medlemmer til at repræsentere byrådet i bestyrelser, nævn, kommissioner og udvalg, som ikke er nedsat af byrådet.

Nedenfor finder du en samlet oversigt over bestyrelser, nævn, kommissioner og udvalg, hvor byrådet har udpeget repræsentanter fra byrådet.

Opgaven for medlemmerne af de enkelte bestyrelser, nævn, kommissioner og udvalg er at repræsentere Favrskov Kommune i de sager, der må komme til behandling.

 

Byggeudvalg - anlægsprojekter

Byrådet har i forbindelse med en række anlægsprojekter udpeget medlemmer til følgende byggeudvalg:

Tilbygning ved Hadsten administrationsbygning

 

Modernisering og arealoptimering af Tungelundskolen 


Om- og udbygning af Hadsten Kulturhus Sløjfen

 

Den jydske Haandværkerskole - bestyrelsen

Den jydske Haandværkerskole er en selvejende institution, hvis formål er at udbyde erhvervsrettet grund- efter- og videreuddannelse normalt til og med niveauet for korte videregående uddannelser.
 
Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 

Ekspropriationskommission

Kommissionen nedsættes af transport- og energiministeren til at varetage spørgsmål om erstatning ved ekspropriationer af fast ejendom for staten og koncessionerede selskaber.
   
Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

 • Jørgen Nielsen (A)

 

Favrskov Erhvervsråd - bestyrelsen

Favrskov Erhvervsråd er en medlemsforening for virksomheder og tilbyder kvalificeret erhvervsvejledning til virksomheder i Favrskov Kommune.

Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

 

Suppleanter:

 

Favrskov Gymnasium - bestyrelsen

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 

Favrskov Ungdomsskole

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 • Lena Leth Jensen (A)

 

Suppleant:

 • Birgit Bach-Valeur (V)

Derudover sidder Mikael Bugge Andreasen (Vandbisserne) og Momme Knutzen (Favrskov Taekwondo Klub) i ungdomsskolens bestyrelse for de stedlige organisationer.

 

Feltengård I/S

Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

 

FGU Østjylland - bestyrelsen

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 

Fredningsnævn

Miljøministeren nedsætter efter naturbeskyttelsesloven to eller tre fredningsnævn i hver region. Nævnenes geografiske område fastsættes af miljøministeren.
 
Fredningsnævnet for Midtjyllands østlige del behandler sager vedrørende fredning og dispensationer fra fredning.
 
Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 
Suppleant

 • Peder Meyhoff (Ø) 

 

Frivilligcenter Favrskov

Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd til bestyrelsen i Frivilligcenter Favrskov

 • Peder Meyhoff (Ø) 
 • Michael Jensen (V)

 

Grundlisteudvalget

Udvalget udvælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge.
 
Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

 • Jørgen Nielsen (A)
 • Peder Meyhoff (Ø)
 • Knud Schøler (C)
 • Eva Damsgaard (O)
 • Dorthe Winther (V)

 

Gudenådalens Energiselskab A.M.B.A

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 

Gudenåkomitéen

Gudenåkomitéen har til formål at rådgive alle kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse samt rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem.
 
Det fremgår af vedtægterne, at kommunen skal udpege et medlem.
 
Medlem udpeget af Favrskov Byråd:


Suppleant:

 

Hadsten Fri Fagskole, Linieskolen - bestyrelsen

Hadsten Fri Fagskole, Linieskolen er en selvejende institution, hvis formål er at drive en husholdnings- og håndarbejdsskole inden for de gældende regler om frie kostskoler. 

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 

Hadsten Varmeværk A.M.B.A

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 

Hammel Fjernvarme A.M.B.A

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 

Hinnerup Fjernvarme A.M.B.A

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 

Hjemmeværnets Distriktsudvalg

Udvalget træffer afgørelse om optagelse af frivillige i Hjemmeværnet.
 
Medlemmer indstillet af Favrskov Byråd:

 

HMN Naturgas I/S - repræsentantskabet

Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

 
Stedfortræder:

 

Håndværker Kollegiets fond - bestyrelsen

Håndværker Kollegiets fond har til formål at yde støtte til kollegier til uddannelsessøgende samt at etablere kollegier til uddannelsessøgende med henblik på udlejning.
 
Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 

KL's repræsentantskab

Repræsentantskabet, som blandt andet består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner, har til opgave at virke som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til opgave at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.
 
Medlem:

 
Suppleant udpeget af Favrskov Byråd:

 

Kredsråd

Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende udviklingen i kriminalitet og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.
 
Borgmesteren er født medlem af rådet:

Stedfortræder udpeget af Favrskov Byråd:

 

LAG (Lokal Aktions Gruppe)

LAG Randers-Favrskov er en lokal aktionsgruppe under EU-Landdistriktsprogrammet 2014-2020, som vil drive udviklingen af landdistrikterne i bredt samspil med lokalsamfundet.
 
Foreningen er åben for alle, som vil være med til at gøre en forskel og sætte mere fart på erhvervslivet, skabe nye job og gode levevilkår i området.
 
Medlem af bestyrelsen udpeget af Favrskov Byråd:

 

Laurbjerg Fjernvarme

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 • Thorstein M. Frank (V)

 

Letbanerådet

Favrskov Kommune indgår i samarbejdet om letbaner i Østjylland. Grundlaget for samarbejdet er en samarbejdsaftale, der er indgået mellem Midttrafik, Region Midtjylland samt Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Odder, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Favrskov kommuner. Samarbejdet ledes af et letbaneråd med en repræsentant fra hver af de deltagende parter. Region Midtjyllands repræsentant er regionrådsformanden. 

 
Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 

Midttrafik - repræsentantskabet

Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:


Stedfortræder:

 

Overtaksationskommission - veje 2. instans

Transportministeren nedsætter i følge vejloven overtaksationskommissioner til at efterprøve afgørelser, som taksationskommissionerne træffer.
Overtaksationskommissionen er en ankeinstans.
   
I hver kommune udpeger byrådet en person, der for byrådets funktionsperiode optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen.
 
Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

 • Hans Lang (A)

 

Skatteankenævn Randers

Skatteankenævnene behandler klager over told og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.
 
Medlem indstillet af Favrskov Byråd:

 • Jørgen Nielsen (A)

 
Suppleant:

 • Aksel Daugbjerg (V)

 

Social- og Sundhedsskolen i Randers - bestyrelsen

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 • Eva Damsgaard (O)

 

Taksationskommission (fast ejendom)

Transportministeren nedsætter en eller flere taksationskommissioner til at efterprøve afgørelser om erstatning ved ekspropriation for staten eller koncessionerede selskaber.
 
I hver kommune udpeger byrådet en person, der i byrådets valgperiode optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som kommunen omfatter.
 
Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 

Taksationskommissionen - veje 1. instans

Taksationskommissionernes opgave er at afgøre erstatningsspørgsmål i forbindelse med ekspropriation i en kommune.
 
I hver kommune udpeger byrådet to personer, der i byrådets valgperiode optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.
 
Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

 • Jørgen Kjær (A)
 • Gunnar Vinge-Hansen (V)

 

Thorsø Fjernvarmeværk A.M.B.A - bestyrelsen

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 • John Gertsen (V)

 

TV/MIDT-VEST - repræsentantskabet

Medlem udpeget af Favrskov Byråd

 

TV2 Østjylland - repræsentantskabet

Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

 

Vurderingsankenævn Midtjylland Nordøst

Vurderingsankenævnene behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter lov om vurdering af faste ejendomme og ejendomsavancebeskatningsloven.
 
Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 • Hans Lang (A)


Suppleant:

 • Søren Vasegaard Andreasen (V)

Senest opdateret

21.10.2020
tjoh