You are here

Samtykke og persondata for skolebørn

Her kan du læse, hvordan skolesundhedsplejerskerne indhenter samtykke og behandler dine data

Generelt samtykke til sundhedsplejens generelle tilbud

Sundhedsplejen i Favrskov Kommune tilbyder alle skolebørn screeningsundersøgelser (syn, hørelse, højde, vægt) og sundhedssamtaler på udvalgte klassetrin. Formålet er at understøtte barnets sundhedstilstand og trivsel, så barnets udvikling inden for sundhed og trivsel understøttes bedst muligt i skolen.

Da den kommunale sundhedspleje er et frivilligt tilbud, skal du som forældre efter reglerne i sundhedsloven give et skriftligt samtykke til, at dit barn må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud, som gælder for hele skoleforløbet. Du kan læse mere om sundhedsplejens generelle tilbud på Favrskov Kommunes hjemmeside / sundhedsplejen.

Når dit barn indkaldes til sundhedsplejens generelle tilbud, vil du altid blive informeret via skolens kommunikationsforum. På den måde har du mulighed for at kontakte sundhedsplejen, hvis du har behov for det, inden vi ser dit barn.

Dit barn vil i løbet af skoletiden blive inviteret til at besvare en række spørgeskemaer, der handler om, hvordan dit barn har det fysisk, psykisk og socialt.

Dit samtykke gælder kun for det, som er beskrevet overfor. Samtykket ophører, når dit barn er 15 år gammel, hvor barnet selv skal give samtykke. Sundhedsplejersken indhenter et særskilt samtykke til ekstraundersøgelser eller samtaler, der måtte opstå undervejs i skoleforløbet.

Hvis dit barn skifter til en ny skole uden for Favrskov Kommune, vil der altid skulle indhentes nyt samtykke.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Favrskov Kommune gennem sundhedsplejens sekretariat på tlf. 89 64 24 62.

Når samtykket er afgivet og screeningen er foretaget, kan samtykket ikke længere trækkes tilbage, da resultatet af screeningen vil indgå i barnets sag.
 

Information om behandling af personoplysninger

Favrskov kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne. Vores kontaktoplysninger er: Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. CVR-nr.: 29189714, Telefon 89 64 24 66, Mail: janr@favrskov.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på telefon 89 64 10 10.

Retsgrundlaget for behandling af dit barns personoplysninger

Retsgrundlaget for behandling af dit barns personoplysninger er sundhedslovens afsnit IX Kommunale sundhedsydelser og bekendtgørelse nr. 562 af 30. maj 2017 om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og artikel 9, stk. 2, litra b og f.

Vi behandler dit barns CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.  

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige og følsomme personoplysninger om dit barn, inden for de overordnede temaer sundhed og trivsel. Spørgetemaerne vil blive tilpasset den årgang, dit barn går på. Du vil inden dit barn besvarer et spørgeskema modtage information om, hvilke konkrete temaer, som Favrskov Kommune har valgt at medtage i spørgeskemaet. Vi behandler endvidere dit barns CPR-nummer.

Hvor kommer oplysningerne fra?

Sundhedsplejen i Favrskov Kommune indsamler og behandler de personoplysninger, som dit barn giver os. Vi indsamler herudover data fra Styrelsen for It og Læring for at kunne placere dit barn i en klasse/skole eller i kommunen. Sundhedsplejen vil kunne se tidligere besvarelser, som dit barn har afgivet i løbet af sin skolegang.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Dit barns personoplysninger vil blive behandlet af vores databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

Opbevaring af dit barns personoplysninger

De personoplysninger, som Favrskov Kommune indsamler og behandler til brug for sundhedsplejens arbejde er omfattet af sundhedsplejens journaliseringspligt. Oplysningerne vil blive slettet senest 10 år efter sundhedsplejens seneste optegnelse i dit barns journal.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dit barn, samt at få urigtige oplysninger om dit barn rettet. I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dit barns personoplysninger, at få slettet oplysninger om dit barn, at få behandlingen af dit barns personoplysninger begrænset, samt at modtage oplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger i databeskyttelsesforordningen på eur-lex.europa.eu  og databeskyttelsesloven på retsinformation.dk.

Senest opdateret

25.08.2020
tjoh