1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.800 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation i Favrskov Kommune består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Plan- og Landdistriktsudvalget

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktio-ner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Læs mere om på favrskov.dk for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed

2.1. De overordnede ledelsesrammer

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar. 

Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyt-telsen og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.
 
I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog. 

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

•    Vi finder nye veje
•    Vi går i direkte dialog 
•    Vi arbejder på tværs
•    Vi bruger feedback.

Du finder hele ledelsesgrundlaget her.

3. Børn og Kultur

Børn og Kultur består af fire fagområder med hver deres chef og et tværgående sekretariat.

Direktøren for Børn og Kultur udgør sammen med de fem chefer forvaltningens chefgruppe, som arbejder tæt sammen. Tilgangen til arbejdet i chefgruppen er præget af åbenhed og rettet mod at se fælles muligheder i opgaveløsningen. Chefgruppen har forpligtet sig på det tværgående samarbejde, og på hvordan de enkelte fagområder kan bidrage til de fælles strategiske mål. Dette er blandt andet, hvad vi er optaget af på de ugentlige chefmøder.

Børn og Kultur beskæftiger ca. 1.700 medarbejdere.

I Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik beskrives de overordnede målsætninger for arbejdet med børn og unge i dagtilbud, skole, fritid og på børne- og familieområdet.

En central opgave er arbejdet med inklusion og specialundervisning.  Her har vi høje ambitioner for børnenes trivsel og læring. Derfor arbejdes der med udviklingen af inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skoler som et højt prioriteret politisk indsatsområde. Samtidig udvikler vi på den samlede specialundervisning med fokus på organisering og kvalitet. 

Nedenfor vises organisationsdiagrammet for Børn og Kultur:

Organisation i Børn og Kultur

De fem chefområder i Børn og Kultur har fordelt opgaverne mellem sig på følgende måde:  

Sekretariatet

Sekretariatet er ansvarlig for den administrative betjening af Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Sekretariatet varetager Børn og Kulturs fælles administrative funktioner og understøtter de øvrige chefområder med en række administrative samt analyse- og udviklingsopgaver. 

Børn og Familie

Børn og Familie varetager både myndighedsopgaver i forhold til udsatte børn og unge, børn og unge med handicap samt opgaverne i PPR, hvor der arbejdes forebyggende, udredende og rådgivende i samarbejde med skoler og dagtilbud. Endvidere har Børn og Familie ansvaret for indsatserne til sårbare børn, unge og familier, som blandt andet leveres af Familie- og Ungehuset og døgntilbuddet Åhuset. 

Dagtilbud

Dagtilbud sørger for driften og udviklingen af kommunens pasningstilbud til børn fra 0-6 år med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan. Sammen med forældrene har dagtilbuddene en vigtig opgave i at give det enkelte barn tryghed og omsorg samt at skabe de rammer, som barnet kan lære og udvikle sig i. Der er fokus på, at dagtilbuddene i stigende grad arbejder med udvikling af stærke lege- og læringsmiljøer, der tager højde for børnenes forskellige behov og ressourcer – at finde den rigtige balance i inklusionsopgaven mellem det specifikke og det almene. 

Skole

Skole forestår undervisnings- og fritidstilbud til alle børn og unge i Favrskov Kommune, hvor 
den faglige læring sker i sammenhæng med den personlige og sociale udvikling. Skolerne er selvstændige enheder med egen skolebestyrelse og ledelse. Men vores fælles ambitioner forpligter skolerne på at samarbejde med hinanden, med dagtilbud, PPR og den øvrige forvaltning. Den naturlige interesse fra forældre, byråd og lokalsamfund stiller betydelige krav til skolernes åbenhed om planer, tilgange og resultater.

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid beskæftiger sig blandt andet med haller og idrætsanlæg, det folkeoplysende område, herunder foreninger og aftenskoler, friluftsliv, kulturhuse, biblioteker og musikskole, kunst og kulturaktiviteter.

4. Sekretariatet i Børn og Kultur

Sekretariatschefen står i spidsen for et fælles tværgående forvaltningssekretariat, som varetager en række forskellige strategiske, administrative og styringsmæssige opgaver i forhold til de to politiske udvalg, direktøren samt de forskellige fagområder i Børn og Kultur. 

Sekretariatet består foruden sekretariatschefen af 22 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Sekretariatet skal understøtte direktør og fagchefer med at løse strategiske, økonomiske og administrative opgaver og sikre en høj kvalitet i sagsbehandlingen i forhold til de politiske udvalg på området. 

Sekretariatets generelle opgaver:

 • Sekretariatsbetjening af Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget 
 • Rådgivning og sekretariatsbetjening af direktøren for Børn og Kultur
 • Håndtering og udarbejdelse af udvalgsdagsordener og beslutningsgrundlag
 • Projektledelse og udviklingsopgaver inden for en række strategisk vigtige områder, herunder i samarbejde med de øvrige direktørområder 
 • Koordinering af Børn og Kulturs budgetproces som en del af kommunens samlede budgetproces, herunder udarbejdelse af anlægsforslag samt reduktions-/effektiviseringsforslag 
 • Rådgivning af og administrativ sekretariatsbistand til fagcheferne/fagområderne 
 • Økonomiopfølgning for den samlede forvaltning i samarbejde med den fælles økonomifunktion i Job og Økonomi
 • Sikring af fælles og koordinerede administrative rammer i Børn og Kultur
 • Digitaliseringsprojekter i forvaltningen sammen med IT-afdelingen 
 • Arbejdet med informationssikkerhed og GDPR i Børn og Kultur
 • Pladsanvisning på dagtilbudsområdet
 • Udbetaling af ydelser på det specialiserede børneområde
 • Drift af befordring på det specialiserede socialområde

Blandt de aktuelle opgaver er:

 • Fastholde høj kvalitet i og løbende forbedringer af politiske dagsordner 
 • Bidrage til udmøntning af budgettet for 2023-26
 • Forberedelse af Budget 2024-27
 • Koordinere en række analyser og større strukturoplæg, vedrørende blandt andet kapacitetsbehov på skoleområdet, fremtidig specialundervisningsstruktur, løbende prognoser, styring og kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet m.m. Disse opgaver udføres i tæt samarbejde med de relevante fagchefer.
 • Udarbejdelse af en Børne- og ungepolitik gældende for indeværende udvalgsperiode 
 • Kvalitetsopfølgning på det samlede 0-18 årsområde

5. Sekretariatschefens opgaver

Sekretariatschefen refererer til direktøren for Børn og Kultur og er stedfortræder for direktøren.

Sekretariatschefen er medlem af forvaltningens chefgruppe. Cheferne i Børn og Kultur har alle fagspecifikke erfaringer og kompetencer på deres respektive ansvarsområder. Sekretariatschefen forventes at bidrage aktivt til chefgruppens samarbejde og udvikling.

Sekretariatschefen er ansvarlig for den faglige og personalemæssige ledelse af sekretariatet og er sammen med chefgruppen ansvarlig for helhedsledelsen i Børn og Kultur. 

Som sekretariatschef er den centrale opgave at lede sekretariatets medarbejdere og have fokus på medarbejdernes udvikling og trivsel samt på deres fælles indsats og bidrag til driften af Børn og Kultur.

Sekretariatschefen skal levere en loyal, proaktiv og kompetent rådgivning til direktøren for Børn og Kultur, den øvrige direktion og det politiske niveau.

Sekretariatschefen har en væsentlig opgave i forhold til sparring med direktøren. Sekretariatschefen afløser direktøren ved dennes fravær i forbindelse med direktionsmøder og andre fora efter behov. Sekretariatschefen fungerer som sparringspartner og koordinator i opgaver i forhold til direktør og fagchefer.

Sekretariatschefen skal sikre en høj kvalitet i sager til direktion og det politiske niveau og i den forbindelse yde sparring til fagcheferne på sagernes strategiske og økonomiske indhold. 

Sekretariatschefen har en nøgleposition med at facilitere og udvikle det tværgående samarbejde internt i Børn og Kultur og med de øvrige forvaltninger. Sekretariatschefen er en væsentlig aktør i at fastholde og udbygge samarbejdet med den fælles økonomifunktion. 

Sekretariatschefen deltager i den tværgående sekretariatschefgruppe i Favrskov Kommune, der består af de fire sekretariatschefer fra fagforvaltningerne og chefen for Borgmestersekretariatet og HR. 

Sekretariatschefgruppen varetager en række tværgående opgaver vedrørende: 

 • Styregruppefunktioner vedrørende digitalisering, informationssikkerhed, beredskab, fundraising og arkivering
 • Koordinering og samarbejde vedrørende tværgående politiske sagsfremstillinger og orienteringspunkter
 • Understøtte Job og Økonomi med koordinering af opgaver vedrørende budgetlægning, -udmøntning og -opfølgning
 • Optimering af arbejdsgange, ressourceudnyttelse og kompetenceudvikling i administrationen
 • Ledelsesrepræsentation i det tværgående Sektor MED-udvalg for administrationen

Sekretariatschefen er formand for lokal-MED for administrationen i Børn og Kultur og har ansvaret for at sikre den daglige drift af administrationsbygningen i Hvorslev.

6. Sekretariatschefens profil

Som ny sekretariatschef kan du dokumentere erfaringer og resultater i en politisk styret organisation, og du ser jobbet i et personligt og ledelsesmæssigt udviklingsperspektiv.

Det forventes, at du har eller hurtigt erhverver dig den nødvendige indsigt i kommunens organisation og opgaveportefølje og i forlængelse heraf skaber dig et billede af de udfordringer, som det politi-ske og administrative niveau prioriterer. I den sammenhæng forventes det, at du kan håndtere en kompleks hverdag med mange interessenter og evner at møde politikere, borgere, samarbejdspartnere på en åben og imødekommende måde. 

Du står i spidsen for et hold, som løfter helt centrale driftsopgaver i hverdagen. Det er vigtigt, at du har lyst og evner til at sikre den stabile og effektive drift. Samtidig er du analytisk skarp og god til at formidle komplicerede sager i en veldokumenteret og letforståelig form. 

De fleste af vores ambitioner kræver et effektivt og tillidsfuldt samarbejde mellem flere aktører. Derfor er det vigtigt, at du er nysgerrig overfor andres muligheder for at bidrage, og generøs med din egen bistand til samarbejdspartnere. 

Vi har følgende forventninger til dine kompetencer:

6.1 Formelle kompetencer

 • Du har en relevant akademisk uddannelse. Ligeledes vil det være en fordel, hvis du kan dokumentere relevant videre- og efteruddannelse i ledelse.
 • Du har en samfundsmæssig interesse samt viden om udviklingen i den offentlige sektor. 
 • Du har erfaring med den kommunale virksomhed og kommunale beslutningsprocesser. 
 • Det vil være en fordel, at du har erfaring med ledelse.
 • Det vil være en fordel, at du har erfaring med nogle af fagområderne i Børn og Kultur.

6.2 Personlige og ledelsesmæssige kompetencer

I forhold til de personlige og ledelsesmæssige kompetencer skal du dokumentere og/eller kunne identificere dig med flest mulige af nedenstående punkter:

 • Du har evner og interesse for personaleledelse og har en anerkendende ledelsesstil.
 • Du har stærke samarbejdsevner.
 • Du har analytiske evner og sætter dig hurtigt ind i komplekse problemstillinger.
 • Du er resultatorienteret og kan sikre en effektiv opgaveløsning.
 • Du har fokus på at nå de politiske mål og overholde de økonomiske rammer. 
 • Du er god til at delegere opgaver og er tydelig i dine forventninger til andre.
 • Du følger op, skaber overblik og overholder deadlines.
 • Du er initiativrig og har blik for nye muligheder.
 • Du kan begå dig i et dynamisk chefteam, som skaber udvikling i fællesskab.
 • Du er en dygtig kommunikator – såvel skriftligt som mundtligt.
 • Du skaber og fastholder motivation og går forrest med begejstring.
 • Du giver og modtager feedback på en konstruktiv og fremadrettet måde.
 • Du har humor, empati, selvindsigt og reflekterer over egne værdier og ledelsesstil.

7. Vi tilbyder

Vi tilbyder en udfordrende chefstilling med stor selvstændig kompetence og tæt samspil med direktøren og chefgruppen i Børn og Kultur. Som sekretariatschef i Børn og Kultur er du tæt på den politiske beslutningsproces. Stillingen rummer potentiale for udvikling både personligt, fagligt og ledelsesmæssigt. 

I Favrskov Kommune er der et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelseslagene og det politisk niveau, hvorfor der ikke er langt fra tanke til handling. Det gode, forpligtende samarbejde med andre forvaltninger og støttefunktioner er en væsentlig del af forklaringen på, at vi lykkes så godt.

Favrskov Kommune arbejder løbende med at udvikle kommunen som en attraktiv og effektiv arbejdsplads. Og stillingen rummer potentiale for udvikling både personligt, fagligt og ledelsesmæssigt. 

Arbejdsstedet for sekretariatschefen for Børn og Kultur er administrationsbygningen i Hvorslev, men der vil også være en del mødeaktivitet i administrationsbygningerne i Hinnerup og Hammel. 

Ansættelsen sker som udgangspunkt på overenskomstvilkår med en årsløn på ca. 700.000 kr. ekskl. pension. 

8. Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du meget velkommen til at kontakte Hans Minor Vedel, direktør for Børn og Kultur, på 21 21 70 03. Send ham gerne en SMS, hvis du har lyst til en fortrolig snak om stillingen.

Alle henvendelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt. 

Der vil blive indhentet straffe- og børneattest på den person, som tilbydes ansættelse i stillingen. 

9. Ansættelsesprocedure

Ansættelsesudvalget består af:

 • Hans Minor Vedel, direktør for Børn og Kultur
 • Charlotte Bøcher, chef for Børn og Familie 
 • Ulrich Remien Zickert, sekretariatschef for Borgmestersekretariatet og HR 
 • Ella Østergaard Laursen, medarbejderrepræsentant 
 • Leander Hedelund Jensen, medarbejderrepræsentant

Ansøgningsfristen er søndag 27. november 2022, hvor ansøgninger skal være modtaget via vores hjemmeside - favrskov.dk/job

Tirsdag 29. november udvælger ansættelsesudvalget kandidater til første samtale, der finder sted torsdag 1. december om formiddagen. Efter 1. samtalerunde udvælges kandidater til 2. samtale, som foregår fredag 9. december fra kl. 8-12.

Kommunaldirektør Jan Kallestrup deltager i anden samtalerunde. 

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest. Testtilbagemeldingen, der foretages af lederudviklingskonsulent Rebecca Abl, finder sted onsdag 7. december i tidsrummet 11-15. Direktør for Børn og Kultur, Hans Minor Vedel vil også være til stede ved testtilbagemeldingen. Kandidaterne vil blive tilbudt en samtale med direktøren i forlængelse af testtilbagemeldingen.

Der vil blive indhentet referencer efter aftale med kandidaterne. 

Tiltrædelse pr. 1. februar 2023.