1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.800 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Læs mere om visionen

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg: 

 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget 
 • Plan- og Landdistriktsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget 
 • Kultur- og Fritidsudvalget 
 • Arbejdsmarkedsudvalget. 

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Læs mere her på favrskov.dk om Favrskov Kommune

3. Børn og Kultur

I Favrskov Kommune er der 13 folkeskoler, der har et meget velfungerende ledernetværk, hvor der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.

I Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går direkte i dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Læs mere om ledelsesgrundlaget.

3.1.  Hadbjerg Skole

Skolen ligger i den attraktive landsby Hadbjerg midt imellem Aarhus og Randers. Foruden Hadbjerg dækker skoledistriktet også byerne Selling, Ødum, Langeskov og Voldum, hvorfra mange af skolens elever kommer med skolebus. Hadbjerg-området kan karakteriseres som et stærkt landsbysamfund med gode faciliteter - skole, integreret institution, idrætshal, folkeskov og søpark - som danner omdrejningspunkt for byens borgere. Der er et stort engagement i området, hvilket også betyder, at der er stor vilje til at være en del af skolen og dens aktiviteter. Et godt og nært samarbejde med blandt andre idrætsforening, kirke og det lokale erhvervsliv er naturligt.

Skolen er afdelingsopdelt og overvejende to-sporet med 400 elever fordelt på 0.-9. årgang samt tre specialklasser. Specialklasserne er tilknyttet med en klasse i hver afdeling. Personalegruppen består af 58 engagerede og fagligt kompetente lærere, pædagoger, medhjælpere, sekretærer og ledere.

Hadbjerg Skole har en SFO med godt 110 børn i alderen 0.-3. årgang og et klubtilbud for 3.-6. årgang med cirka 40 børn. Igennem hele barnets skoledag er der et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger - et samarbejde, der fremmer det bærende fællesskab på klasse- og årgangsniveau. Hvert år i marts måned overtager skolen de ældste børn fra børnehaverne i et før-skoleforløb. Formålet med førskolen er at vænne børnene til skolemiljøet og lette overgangen til 0. klasse.

Hadbjerg Skole er et godt sted at være og et godt sted at lære – for alle; hvor fundamentet bygger på kerneværdier som tillid, gensidig respekt og anerkendelse. Det betyder, at skolen prioriterer både børnenes trivsel og faglighed højt, hvilket ses i det daglige arbejde overalt på skolen. Skolens medarbejdere motiveres af frihed under ansvar og udvikling i almindelighed. Alt personale arbejder kontinuerligt med at gøre et godt fundament bedre. Vi arbejder løbende med intern kompetenceudvikling, og vi vægter en rar tone, smil på læben og et lunt samarbejde i dagligdagen.

Skolen har de seneste år arbejdet med at udvikle forældresamarbejdet, 2-dages klubtilbud, overgang fra dagtilbud til før-skole samt forskellige inklusionstiltag, som eksempelvis udeskole og den løbende opkvalificering af skolens pusterum, vejlederkorpset og PLC. 

Fra skoleåret 2022-23 opdeles skolen i 2 faser. Det betyder at skolen deles i en udvidet indskolingsafdeling 0.–5. årgang (fase 1) og en udvidet udskolingsafdeling 6.–9. årgang (fase 2). Formålet med denne organisering skyldes to forhold: Dels faldende elevtal, der betyder, at vi fremadrettet får flere årgange med én klasse. Dels et ønske om større kontinuitet i børnenes skolegang med færre lærerskift. 

Skolen har gode rammer såvel ude som inde, med store veludbyggede legepladser, en helt ny udskolingsbygning og generelt velholdte, attraktive lærings- og fritidsmiljøer, hvor alle børn uanset alder har plads og rum til både mental og fysisk udfoldelse.

4. Ledelsesrammerne

Organisationsdiagram viser ledelsen på Hadbjerg Skole

Skolens ledelse består af skolelederen, en viceskoleleder og en afdelingsleder for indskoling og SFO. De tre udgør tilsammen skolens ledelsesteam. 

I ledelsesteamet koordineres skolens drift, og der drøftes emner af tværgående karakter. Der er en ledelsesrepræsentant tilknyttet hver afdeling, men alle har fokus på helheden. Vi lægger stor vægt på det tætte samarbejde og den korte vej til sparring, både i forhold til hinanden og skolens øvrige medarbejdere. 

4. Overordnede arbejdsopgaver

Indskolingslederen bliver nærmeste leder for medarbejderne i SFO, klub og fase 1. Medarbejdergruppen i fase 1 er dog så stor, at skolederne og indskolingslederen deles om personaleledelsen af lærergruppen og de mere komplekse elevsager. Indskolingslederen refererer til skolelederen og varetager følgende opgaver:

 • Den overordnede pædagogiske ledelse af undervisningen i fase 1.
 • Elevsager og personaleledelse i fase 1 i samarbejde med skolelederen.
 • Den daglige ledelse af skolens SFO og klub samt de tilknyttede opgaver.
 • Leder af overgangene fra dagtilbud til førskole og 0. klasse. 

Lederteamet varetager i samarbejde følgende opgaver, som man forventes at være med til at drifte og udvikle på. Teamet fordeler den samlede opgaveportefølje imellem sig efter kompetencer og interesse. Det forventes dog at man er fleksibel og træder til, hvor der er behov.

 • Videreudviklingen af en fleksibel og udviklingsorienteret skole.
 • De pædagogiske ledelsesopgaver der går på tværs af hele skolen. Det  indebærer f.eks. ledelse, koordinering og udvikling af skolens støttefunktioner, så som den faglige vejledning og skolens mellemformer. 
 • Periodevis vikardækning i samarbejde med den øvrige ledelse og administrationen. Vi deles om opgaven.
 • Øvrige administrative arbejdsopgaver. Det kan f.eks. være opgaver i relation til arbejdsmiljø, skemalægning, fagfordeling eller opgaver i relation til bygninger, IT og økonomi. 

5. Lederprofilen

5.1. Uddannelse og erfaring

Du skal som afdelingsleder kunne dokumentere nedenstående kvalifikationer:

 • En relevant uddannelsesmæssig baggrund.
 • Relevant erfaring/uddannelse indenfor indskolingspædagogik, så du er i stand til at give faglig sparring til både lærere og pædagoger.
 • Viden og erfaring med ledelse af teamsamarbejde.
 • Ledererfaring er ingen forudsætning, men du skal være bevidst om forventningerne til lederrollen og –opgaverne 
 • Stærk i samarbejdet med personale og forældre omkring komplekse elevsager. Gerne erfaring i samarbejdet med PPR, familieafdelingen og andre eksterne partnere


5.2. Personlige og ledelsesmæssige kompetencer

I forhold til personlige og ledelsesmæssige kompetencer lægger vi vægt på, at du er god til at samarbejde, er arbejdsom og rar at omgås. Vi ønsker desuden, at du:

Er helhedsorienteret og har et godt overblik

Du evner at fastholde fokus på den samlede opgaveløsning for hele skolen og kan bevare overblikket i en hverdag med mange bolde i luften. Du er desuden en dygtig og effektiv organisator, der evner at skabe synlige strukturer til gavn for både dig selv og andre. 

Kommunikerer klart

Du er en dygtig kommunikator, både mundtligt og skriftligt og finder det naturligt at kommunikere med elever, forældre og medarbejdere. Dialog er en naturlig del af din daglige ledelse, også i samarbejdet med skolens ledelsesteam. Du er tydelig, velstruktureret, synlig og anvender feedback som en naturlig del af dit arbejde.

Skaber motivation 

Du er empatisk og går forrest med begejstring og arbejdsglæde. Du arbejder anerkendende og bidrager til en involverende og inkluderende kultur. Du har ideer til og erfaring med at fremme trivsel og arbejdsglæde. Du delegerer opgaver i tillid til, at medarbejderne yder deres bedste. 

Er rodfæstet under pres

Du er en robust beslutningstager, som kan holde fast i mål og aftaler – også når de udfordres. Du følger dine opgaver til dørs, står i forreste linje og er helt tæt på, når situationen kræver det.

Finder nye veje

Du evner at se alternative muligheder, er fleksibel og bidrager gerne til at skabe nytænkende og tværgående løsninger. 

6. Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.  

7. Yderligere oplysninger

Interesserede ansøgere opfordres til at kontakte skoleleder Nick Pedersen på tlf. 20 35 16 35. Vi vil rigtigt gerne invitere på en kop kaffe og en lille rundvisning i uge 26, 31 eller 32.
  
Alle henvendelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt. Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.

8.  Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget er sammensat af følgende:

 • Skoleleder Nick Pedersen
 • Viceskoleleder Helle Glismand Fæster
 • Skolebestyrelsesformand Peter Wager
 • Lærer Anne Svendsen
 • Lærer og TR Simon Kristensen
 • Pædagog og TR Katja Adamsen
 • Pædagog og AMR Thomas Christensen 

Desuden deltager skolechef Morten Lyhne Lodberg Sørensen og rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen i 2. samtale.

Ansøgningsfristen er onsdag 11. august 2022.

Ansøgning, CV og relevante bilag skal sendes via Favrskov Kommunes e-rekrutteringssystem på favrskov.dk/job

Vi holder første samtale onsdag 17. august i tidsrummet kl. 16-20.

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en online personlighedstest mellem første og anden samtale. Der vil være testtilbagemelding mandag 22. august i tidsrummet 11-13 med deltagelse af rekrutteringskonsulent og skoleleder. 

Anden samtale foregår torsdag 25. august i tidsrummet kl. 17-20. 

Tiltrædelse 1. oktober 2022.