Her kan du læse job- og personprofilen til stillingen som skolechef i Favrskov Kommune

1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år.

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,2 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Læs mere om visionen for Favrskov Kommune

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation omfatter ud over Byrådet og Økonomiudvalget af seks stående udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Planudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget.

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram.

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommunes organisering

Du kan læse mere om Favrskov Kommune her på favrskov.dk.

I hele Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback.

Læs mere om ledelsesgrundlaget

3. Børn og Kultur

Børn og Kultur består af fire fagområder med hver deres chef og et tværgående sekretariat.

Direktøren for Børn og Kultur udgør sammen med de fem chefer forvaltningens chefgruppe, som arbejder tæt sammen. Tilgangen til arbejdet i chefgruppen er præget af åbenhed og rettet mod at se fælles muligheder i opgaveløsningen. Chefgruppen har forpligtet sig på det tværgående samarbejde, og på hvordan de enkelte fagområder kan bidrage til de fælles strategiske mål. Dette er blandt andet, hvad vi er optaget af på de ugentlige chefmøder.

Børn og Kultur beskæftiger ca. 1.700 medarbejdere.

I Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik beskrives de overordnede målsætninger for arbejdet med børn og unge i dagtilbud, skole, fritid og på børne- og familieområdet.

Den vigtigste fælles opgave er arbejdet med Inkluderende fællesskaber. Her har vi høje ambitioner for børnenes trivsel og læring. Derfor arbejdes der med udviklingen af inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skoler som et højt prioriteret politisk indsatsområde. Udviklingen skal understøtte, at flest mulige børn trives og udvikler sig i et alment tilbud. Det er en spændende, udfordrende og langsigtet udviklingsproces, der stiller nye krav til både ledere og medarbejdere samt til organisationen som helhed. Skolechefen spiller en nøglerolle i at drive denne forandring. Din nysgerrighed overfor andres bidrag til udviklingen og din generøsitet til gavn for den fælles opgave er afgørende for, at Favrskov Kommune kan levere på de mål, der er sat for Inkluderende fællesskaber.

Nedenfor vises organisationsdiagrammet for Børn og Kultur:

Organisationsdiagram viser organisering i Børn og Kultur

De fem chefområder i Børn og Kultur har fordelt opgaverne mellem sig på følgende måde: 

Skole forestår undervisnings- og fritidstilbud til alle børn og unge i Favrskov Kommune, hvor den faglige læring sker i sammenhæng med den personlige og sociale udvikling. Skolerne er selvstændige enheder med egen skolebestyrelse og ledelse. Men vores fælles ambitioner forpligter skolerne på at samarbejde mellem hinanden, med dagtilbud, PPR og den øvrige forvaltning. Den naturlige interesse fra forældre, byråd og lokalsamfund stiller betydelige krav til skolernes åbenhed om planer, tilgange og resultater.

Børn og Familie varetager både myndighedsopgaver i forhold til udsatte børn og unge, børn og unge med handicap samt opgaverne i PPR, hvor der arbejdes forebyggende, udredende og rådgivende i samarbejde med skoler og dagtilbud. Endvidere har Børn og Familie ansvaret for indsatserne til sårbare børn, unge og familier, som bl.a. leveres af Familie- og Ungehuset og døgntilbuddet Åhuset.

Dagtilbud sørger for driften og udviklingen af kommunens pasningstilbud til børn fra 0-6 år. Sammen med forældrene har dagtilbuddene en vigtig opgave i at give det enkelte barn tryghed og omsorg samt at skabe de rammer, som barnet kan lære og udvikle sig i. Der er fokus på, at dagtilbuddene i stigende grad arbejder med udvikling af stærke læringsmiljøer der tager højde for børnenes forskellige behov og ressourcer – at finde den rigtige balance i inklusionsopgaven mellem det specifikke og det almene. På dagtilbudsområdet arbejdes der desuden med den styrkede pædagogiske læreplan.

Kultur og Fritid beskæftiger sig blandt andet med haller og idrætsanlæg, det folkeoplysende område, herunder foreninger og aftenskoler, friluftsliv, kulturhuse, biblioteker og musikskole, kunst og kulturaktiviteter samt landdistrikter og Landsbyrådet.

Sekretariatet er ansvarlig for den administrative betjening af Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og det særlige børn og unge-udvalg. Sekretariatet varetager Børn og Kulturs fælles administrative funktioner og understøtter de øvrige chefområder med en række administrative og analytiske opgaver.

4. Skoleområdet

I Favrskov Kommune er der 13 folkeskoler, hvoraf 10 har udskoling, to har 10. klasse og fem har specialklasser. Skolerne har endvidere ansvar for drift af SFO samt førskoletilbud fra marts til august for skolestartende børn.

Skolerne i Favrskov er veldrevne og opnår generelt fine resultater, målt på børnenes trivsel og faglige præstationer. Højt fagligt niveau, trivsel og udvikling er et vedvarende fokus, så eleverne hjælpes og udfordres til at blive dygtige og til at trives individuelt og i fællesskab.

Forældrene er tilfredse med skolernes indsats, og der er et synligt engagement fra bestyrelserne. Personalet på skolerne har generelt et lavt sygefravær og en god trivsel blandt medarbejderne.

Blandt de væsentligste nyere tiltag på skoleområdet er:

 • Inkluderende fællesskaber, jf. beskrivelse ovenfor.
   
 • Skolegang og uddannelse er afgørende for børn og unges muligheder på sigt, og vi ønsker derfor at sætte fokus på bekymrende elevfravær og en stigning i antallet af elever, der oplever skolevægring. Vi ønsker derfor at styrke en tidlig forebyggede indsats og modvirke bekymrende elevfravær og skolevægring gennem konkrete indsatser, herunder gennem de indsatser og støttesystemer, som skolerne udvikler og afprøver i regi af inkluderende fællesskaber. 
   
 • IT i undervisningen og som grundlag for skolernes samspil med omverdenen er en styrkeposition i Favrskov Kommune. Under overskriften ”Morgendags Skole” er der forskellige tiltag i gang på de forskellige skoler. Seks skoler arbejder med etablering af Maker Spaces i et projekt sammen med Villum Fonden, to skoler arbejder videre med Teknologifaget, og så er vi i en proces, hvor vi vil indsamle vores erfaringer med Coronaperiodens virtuelle møder og undervisning. Som skolechef bliver det en del af opgaven at samle disse tiltag til gavn for det samlede skolevæsen i Favrskov.
   
 • Samarbejde, trivsel og arbejdstid. Der er et meget fint og tæt samarbejde om arbejdsmiljø og trivsel på alle niveauer. I efteråret og vinter 2021/2022 genforhandler vi den lokale arbejdstidsaftale i en forpligtende dialog mellem lærerkreds, skoleledere og forvaltning. Sygefraværet på skolerne skal forblive lavt som resultat af godt samarbejde og løbende fokus på omsorg og opfølgning.

5. Skolechefens opgaver

Skolechefen har fem vigtige opgaveområder, hvor indsatser og resultater er gensidigt afhængige:

Ledelse:

Skolechefen er ansvarlig for ledelse af skolelederne og af den samlede skoledrift. Rekruttering, oplæring og løbende sparring og ledelse af skolelederne er centrale opgaver. Dertil kommer ansvaret for skolernes samlede økonomi, faglige resultater og udfordringer, arbejdsmiljø og trivsel på området. Endvidere skal skolechefen stå i spidsen for ledelse af den forandring i skolernes praksis, som inkluderende fællesskaber indebærer.

Politisk betjening:

Skolernes indsatser, resultater og muligheder skal formidles til Børne- og Skoleudvalget således, at de politiske drøftelser og beslutninger hviler på et solidt og oplyst grundlag. Dette er et ansvar for skolechefen i samspil med især sekretariatschefen og direktøren for Børn og Kultur. Som led heri medvirker skolechefen til at fastholde høj kvalitet i sager til direktionen og til det politiske niveau.

Samarbejde med kolleger:

Udvikling af skolerne i Favrskov Kommune er et holdspil! Afgørende elementer i vores ambitioner kan kun realiseres i et konkret forpligtende og gensidigt samarbejde med især dagtilbud og PPR. Skolechefen skal gå til det samarbejde med nysgerrighed for andres muligheder for at bidrage; og med en generøs tilgang til at bidrage på tværs når det gavner den fælles opgaveløsning.

Samarbejde mellem medarbejdere og ledere:

Skolerne er store arbejdspladser, hvor faglige resultater hænger tæt sammen med et godt arbejdsmiljø og et generelt fint samarbejde mellem ledere, medarbejdere og medarbejdernes repræsentanter. Skolechefen bidrager aktivt til at videreudvikle disse samarbejder. Blandt andet som formand for skolernes Sektor MED-udvalg.

Samarbejde med forældre og elever:

Samarbejdet med forældre er afgørende for, at vi i fællesskab kan sikre elevernes udvikling og trivsel. Skolechefen tilser og inspirerer dette samarbejde i hverdagen og i bestyrelserne. Elevernes repræsentanter inddrages aktivt i forløb og beslutningsprocesser således at de er oplyste og kan tage medansvar. 

Disse opgaveområder kommer til udtryk i en række mere konkrete opgaver:

 • Ledelse af den samlede skoledrift, herunder i forhold til medarbejdernes arbejdsforhold og trivsel, lederevalueringer mv.
 • Ledelse af og sparring med skolelederne, herunder opfølgning, intervention mv. i forhold til ledere og lederteams på skolerne
 • Systematisk opfølgning på skolernes resultater, økonomi, sygefravær m.v.
 • Medansvarlig – sammen med chefen for Børn og Familie – for specialundervisningsområdet, herunder udvikling af specialundervisning af høj kvalitet, økonomistyring, visitation og revisitation, klagesagsbehandling mv.
 • Samarbejde med dagtilbudschefen om førskoletilbuddet, fælles læringsmål, overgange mv.
 • Samarbejde med kultur og fritid om bl.a. åben skole, musikskole og læseinitiativer
 • Samarbejde med erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreninger om den åbne skole
 • Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning om elevernes overgang til ungdomsuddannelse og job
 • Samarbejde med IT-afdelingen om implementering af digitalt udstyr, platforme mv.
 • Formand for SSP-Favrskov og samarbejde med politiet i Lokalråd og Kredsråd
 • Samarbejde med kommunens ejendomscenter om de fysiske rammer, herunder renoveringer, nybyggeri mv.
 • Deltagelse sammen med chefgruppen i Børne- og Skoleudvalgets møder
 • Samarbejde med de faglige organisationer, der er repræsenteret på skoleområdet
 • Formand for sektor-MED-udvalget på skoleområdet.

6. Kompetencer

Som ny skolechef skal du kunne dokumentere erfaringer og resultater fra skoleområdet og på forvaltningsniveau.

Vi har en forventning om, at du har de fleste af følgende kompetencer:

Faglige kompetencer:

 • Du har en relevant uddannelse og erfaring med at lede ledere. Ligeledes er det en forventning, at du kan dokumentere relevant videre- og efteruddannelse i ledelse
 • Du har en solid indsigt i skoleområdet, herunder de faglige, organisatoriske og økonomiske forhold
 • Du har en samfundsmæssig interesse samt viden om udviklingen i den offentlige sektor
 • Du har erfaring med den kommunale virksomhed og kommunale beslutningsprocesser.

Ledelsesmæssige og personlige kompetencer:

 • Du er resultat- og samarbejdsorienteret
 • Du er relationel stærk og kan kommunikere på alle niveauer
 • Du har fokus på at nå de politiske mål og overholde de økonomiske rammer
 • Du formår både at lede store forandringer og sikre organisationens medspil efterfølgende
 • Du kan balancere mellem udvikling og forankring
 • Du kan troværdigt og forståeligt formidle indsigt i skoleområdets resultater, muligheder og vilkår til direktør, politikere og omverdenen
 • Du er aktivt nysgerrig vedrørende dine omgivelsers muligheder for at bidrage til elevernes og organisationens udvikling
 • Du er generøs med dine og organisationens ressourcer i din tilgang til dine kollegers udfordringer, når dette gavner den fælles opgaveløsning
 • Du bedriver ledelse tæt på, du følger op, og du intervenerer uden at tøve
 • Du har gennemslagskraft og udviser mod
 • Du er en dygtig kommunikator – såvel skriftligt som mundtligt
 • Du skaber og fastholder motivation og går forrest med begejstring
 • Du giver og modtager feedback på en konstruktiv og fremadrettet måde
 • Du har humor, empati, selvindsigt og reflekterer over egne værdier og ledelsesstil.

7. Favrskov Kommune tilbyder

Vi tilbyder en spændende chefstilling med et stort selvstændigt ansvar og tæt samspil med direktøren og chefgruppen i Børn og Kultur. Dertil vil du opleve tæt opbakning og sparring til din personaleledelse, økonomistyring og IT-udvikling. Det gode, forpligtende samarbejde med andre forvaltninger og støttefunktioner er en væsentlig del af forklaringen på vores skolers succes.

Favrskov Kommune arbejder løbende med at udvikle kommunen som en attraktiv og effektiv arbejdsplads. Og stillingen rummer potentiale for udvikling både personligt, fagligt og ledelsesmæssigt.

Det primære arbejdssted for skolechefen er administrationsbygningen i Hvorslev, men en stor del af arbejdet foregår ude på skoler samt andre steder i og udenfor kommunen.

Ansættelsen sker som udgangspunkt på overenskomstvilkår med et lønniveau på ca. 770.000 kr. ekskl. pension. 

Der vil blive indhentet straffe- og børneattest på den person, som tilbydes ansættelse i stillingen.

8. Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du meget velkommen til at kontakte direktør for Børn og Kultur Hans Minor Vedel på tlf. 2121 7003. Send ham gerne en SMS, hvis du har lyst til en fortrolig snak om stillingen.

Alle henvendelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

9. Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget består af:

 • Hans Minor Vedel, direktør for Børn og Kultur
 • Charlotte Bøcher, chef for Børn og Familie
 • René Guldbrandsen, skoleleder og formand for skolelederforeningen i Favrskov
 • Katrine Klixbüll, skoleleder
 • Finn Rubach-Larsen, FTR for BUPL Favrskov
 • Rikke Harboe Jensen, FTR og kredsformand for Favrskov Lærerforening

Ansøgningsfristen er søndag den 3. oktober 2021, hvor ansøgninger skal være modtaget via vores hjemmeside favskov.dk/job

Tirsdag den 5. oktober 2021 udvælger ansættelsesudvalget kandidater til første samtale, der finder sted torsdag den 7. oktober 2021. Efter første samtalerunde udvælges kandidater til anden samtale, som foregår onsdag den 27. oktober 2021.

Kommunaldirektør Jan Kallestrup deltager i anden samtalerunde. 

Rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen medvirker i hele processen.

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest. Tilbagemeldingen foregår onsdag den 13. oktober 2021 og i den forbindelse vil der også være mulighed for en uformel drøftelse med direktøren.

Der vil blive indhentet referencer i forbindelse med afholdelse af 2. samtale.

Tiltrædelse forventes pr. 1. december 2021.