1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med godt 49.300 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Ligeledes er Favrskov Kommune en del af Business Region Aarhus, hvor der bl.a. samarbejdes om forskellige arbejdsmarkedsrelaterede initiativer.

Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med cirka 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Se visionen for Favrskov Kommune.

2. Organisation

Den politiske organisation i Favrskov Kommune omfatter ud over Byrådet og Økonomiudvalget seks stående udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Plan- og Landdistriktsudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

2.1 Administrativ organisation

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. De fire forvaltninger og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og digitalisering, bygnings- og ejendomsservice samt HR og kommunikation. 

Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion.  

Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram: 

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Der henvises til Favrskov Kommunes hjemmeside – favrskov.dk – for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed

2.2 De overordnede ledelsesrammer

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad struktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar.

Decentraliseringen er et vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere den samlede resurseudnyttelse og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.

Direktører og chefer har en vigtig opgave i at understøtte den decentrale opgaveløsning, hvor lederne har fokus på at levere god service til borgerne og samtidig skabe gode udviklende arbejdspladser for medarbejderne. 

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

3. Børn og Kultur

Folkeskolerne hører under forvaltningen for Børn og Kultur, som organisatorisk består af en direktør, en sekretariatschef samt fire fagchefer for hvert område - Kultur og Fritid, Dagtilbud, Skole samt Børn og Familie. Kulturen er præget af et udtalt ønske om samarbejde på tværs af fagområderne – også i forhold til samarbejdet med de decentrale institutioner/skoler. 

Organisationsoversigt - Børn og Kultur

Kommunens størrelse og en decentral organisering gør, at vejen til kommunikation mellem ledelseslagene er kort.

I Favrskov Kommune er der 13 folkeskoler, der har et meget velfungerende ledernetværk, hvor der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.

4. Korsholm Skole 

Korsholm Skole er en lille skole med et stærkt fællesskab og stærke værdier. Vi har 133 elever fra 0. til 6. klasse og er 27 ansatte. Til skolen er knyttet både SFO og klub, som de fleste elever benytter.

På en lille skole er der ikke langt fra tanke til handling. Vi ser og griber muligheder og prioriterer at holde fast i gode traditioner, som giver mening for fællesskabet. Fællesskabet vægtes højt, bl.a. når vi afholder morgensamlinger, hvor vi synger og børnene på skift står for små indslag.

I løbet af skoleåret prioriterer vi sammenhængende tid i ugeskemaet på alle årgange og på tværs af disse til temauger, emneuger og projektorienteret arbejde. Vores fokus er, hvad og hvordan børn skal lære for at blive kompetente unge og voksne.

Som landsbyskole er vi en vigtig brik i lokalsamfundet og et naturligt omdrejningspunkt for lokale aktiviteter. Vi har et tæt forældresamarbejde og nyder stor opbakning, når vi inviterer til arrangementer på skolen. Generelt har vi en rigtig høj forældretilfredshed, både når det gælder skole- og fritidstilbud.

Korsholm Skole ligger midt i de sammenhængende byer Foldby, Korsholm og Norring, tæt på Søften og Hinnerup. Efter 6. klasse har eleverne gennem mange år fortsat deres skolegang på Præstemarksskolen i Søften, som vi har et tæt samarbejde med. Fremover forventes Korsholm Skoles elever at få overbygningsskole på Rønbækskolen i stedet for, idet Præstemarkskolens elevtal også er stigende. Det vil derfor i første omgang være en vigtig opgave at få de gode samarbejdsrelationer med Præstemarkskolen overført til Rønbækskolen. Distriktsændringen planlægges forelagt Byrådet i august 2023.

Særlige kendetegn ved Korsholm Skole

Der er et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger og ledelse, og alle kender hinanden – både børn og voksne. Det betyder et tæt og godt arbejdsklima på skolen. Af andre kendetegn er et udpræget helhedssyn på barnet. Vi organiserer os i forhold til varierende klassestørrelse bl.a. i form af samlæsning og aldersintegreret undervisning. 

5. Opgaven/udfordringer 

Korsholm Skole er midt i en periode med overvejelser om større fysiske forandringer, idet bygningerne kapacitetsmæssigt ikke slår til. Elevtal og prognoser peger på, at flere elever vælger skolen. I indskolingen forventes derfor 1½ spor i årene fremover. Aktuelt foregår en kortlægning og analyse af såvel skolens som dagtilbuddets bygningsmæssige potentiale – både fysisk og pædagogisk. Her indgår forskellige perspektiver fx moderne krav til undervisningslokaler samt skolens og dagtilbuddets visioner og nuværende og fremtidige behov. Byrådet forventes at tage stilling til det videre forløb i forbindelse med årets budgetproces.

Derudover er der følgende opgaver og udfordringer:

På kort sigt:

 • Danne relation med medarbejdere, børn, forældre (herunder bestyrelsen) – herunder at blive kendt og anerkendt som den nye skoleleder på Korsholm Skole i lokalsamfundet
 • Fortsat positionering af Korsholm Skolen som det naturlige valg i skoledistriktet
 • Fortsætte udvikling af inkluderende fællesskaber med henblik på at styrke almenområdet, så færre elever har behov for visitation til specialklasser 
 • Yderligere udvikling af læseindsatsen 
 • Samarbejde på tværs af faglighed og årgange
 • Arbejde videre med Grøn Skole

På lidt længere sigt:

 • Fastholde økonomisk balance 
 • Bidrage i arbejdet med en forventet ny helhedsplan for skolen 
 • Bidrage til at fastholde og gerne øge elevgrundlaget for skolen

6. Ledelsesrammen på Korsholm Skole

Skolens ledelse består af skolelederen, som er øverste ansvarlig for drift, økonomi og medarbejdere samt en viceskoleleder. 

I ledelsesteamet koordineres skolens drift, og der drøftes emner af tværgående karakter. Ledelsesteamet er i tæt løbende dialog om fordelingen af opgaver. Det vil være en fordel, at den kommende skoleleder har stærke kompetencer indenfor økonomistyring, forandringsledelse og kommunikation – samt evt. erfaring med fleksibel holddeling, samlæsning og aldersintegreret undervisning. Skoleledelsen har mange funktioner og agerer til tider blæksprutte i en travl og omskiftelig hverdag, hvor opgaverne kan være af stor variation.

7. Skolelederens ansvar

Skolelederen har det strategiske, administrative, økonomiske, personalemæssige og det overordnede faglige/pædagogiske ansvar i forhold til skolechefen. Den kommende skoleleder har ansvaret for:

Strategisk ledelse:

 • det langsigtede arbejde med at omsætte byrådets og Børn og Kulturs visioner, værdier, mål og konkrete beslutninger i skolens praksis og hverdag
 • at sikre sammenhæng mellem skolens ressourcer, organisering, ydelser og effekt 
 • skolens mål- og evalueringskultur
 • et aktivt samarbejde med øvrige ledere, skolevæsenet og samarbejdspartnere i lokalområdet

Økonomisk og administrativ ledelse:

 • skolens samlede budget
 • overholdelse af retningslinjer og beslutninger på det økonomiske område 
 • en tydelig kommunikation om skolens økonomi til skolebestyrelse, medarbejdere og forvaltning

Personaleledelse:

 • at medarbejdernes ressourcer og faglige kompetencer anvendes bedst muligt
 • videndeling mellem de ansatte
 • ledelse og etablering af et forpligtende samarbejde i ledelsesteamet
 • et godt og udviklende arbejdsmiljø på arbejdspladsen
 • et godt og inddragende samarbejde i MED-udvalget

Faglig/pædagogiske ledelse:    

 • at opstille mål og rammer for skolens læreprocesser - fastholdelse og udvikling af et udfordrende og højt fagligt miljø
 • realisering af de opstillede mål i såvel undervisningsdelen som fritidsdelen
 • dokumentering af resultater i forhold til de opstillede mål
 • at både ledere og medarbejdere er opdaterede pædagogisk og fagligt
 • at skolens arbejde og virke sker i overensstemmelse med de fastsatte og lovmæssige vilkår

Ledelse af samarbejdet med forældrene, herunder arbejdet i skolebestyrelsen:

 • at skolebestyrelsen bliver betjent, så den kan opfylde sine opgaver jf. folkeskoleloven
 • sikring af den gode dialog og det gode samarbejde med hjemmet og skolen
 • at arbejde for, at der skabes et godt fællesskab blandt forældrene

8. Kompetencer og profil

8.1. Uddannelse og erfaring

Den nye skoleleder skal kunne dokumentere og være i besiddelse af:

 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund
 • Lederuddannelse – evt. være i gang med eller indstillet på at tage en
 • Ledelseserfaring 
 • Erfaring med at arbejde strategisk, og have fokus på følgende områder:
  • faglige og pædagogiske indsatser
  • realisering af mål og strategier
  • kommunikation
  • kvalitets- og evalueringsarbejde
 • Erfaring med administration og økonomistyring i forbindelse med skoledrift
 • Erfaring med at arbejde i en politisk organisation

8.2. Personlige og ledelsesmæssige kompetencer

I forhold til personlige og ledelsesmæssige kompetencer lægges der vægt på, at du:

 • Er professionel – i adfærd og udtryk
 • Er visionær – finder nye veje til udvikling af skolen, men med udgangspunkt i det eksisterende
 • Har udpræget flair for at kunne kommunikere – internt og eksternt, herunder ift. forældregruppen
 • Ser helheden – SFO/fritidsklub og skole – og tænker samarbejde også med børnehaven, der bor på samme matrikel
 • Praktiserer tillids- og dialogbaseret ledelse – du har grundlæggende tillid, og det er naturligt for dig at gå i dialog om både store, små og måske svære emner
 • Kan stå på ”gyngende grund” – når det er svært
 • Er empatisk og lyttende – over for børn og voksne
 • Udviser opbakning og tillid - herunder ser værdien og styrken i det nære miljø
 • Er involverende og nærværende - og signalerer ”energi og udvikling”
 • Sætter retning og træffer beslutninger - i rette tempo
 • Er resultat- og målorienteret – herunder ambitiøs i forhold til at styrke faglighed, trivsel og kvalitet
 • Er en stærk relationsskaber – du sikrer fortsat det gode samarbejde med lokale parter

9. Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker som udgangspunkt på kontraktvilkår med et lønniveau på ca. kr. 640.000. ekskl. pension. DOL eller anden lederuddannelse giver yderligere kr. 17.000 årligt. 

Der vil blive indhentet straffe- og børneattest på den person, som tilbydes ansættelse i stillingen. 

10. Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du meget velkommen til at kontakte skolechef Morten Lyhne Sørensen på: 29 46 96 12 eller på moso@favrskov.dk. Du opfordres til at besøge skolen og kan kontakte viceskoleleder Christina Schmidt Muntenjon på tlf. 40 96 91 73, eller mail: pimu@favrskov.dk.

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

11. Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget er sammensat af følgende:

 • Skolechef Morten Lyhne Sørensen
 • Viceskoleleder: Christina Schmidt Muntenjon
 • Makkerskoleleder: Ditte Lyngby fra Haldum-Hinnerup Skolen
 • Medarbejderrepræsentant: Aksel Madsen
 • Medarbejderrepræsentant: Dorte Jørgensen
 • Bestyrelsesmedlem: Andrea Høj Plejdrup
 • Bestyrelsesmedlem: Karoline Åsberg

Ansøgningsfristen er onsdag 24. maj 2023, hvor ansøgninger skal være modtaget via vores hjemmeside

Mandag 26. maj udvælger ansættelsesudvalget kandidater til første samtale, der finder sted om eftermiddagen torsdag 1. juni. Efter 1. samtalerunde udvælges kandidater til anden samtale, som foregår tirsdag 13. juni ligeledes om eftermiddagen. 

Direktør for Børn og Kultur Hans Vedel vil deltage i anden samtalerunde. 

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest. Testtilbagemeldingen, der foretages af rekrutteringskonsulent Rebecca Abl, finder sted fredag 9. juni om formiddagen. Skolechef Morten Lyhne Sørensen vil også være til stede ved testtilbagemeldingen. Kandidaterne vil blive tilbudt en samtale med skolechefen i forlængelse af testtilbagemeldingen.

Der vil blive indhentet referencer efter aftale med kandidaterne. 

Tiltrædelse pr. 1. august 2023.